Finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ (toliau – PGF2) tikslai:

– sudaryti palankesnes sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą faktoringo forma jų prekybiniams sandoriams įgyvendinti. Priemonės pagalba mažinama finansavimo rizika ir dėl šios priežasties palengvinamas faktoringo sandorių prieinamumas verslui;

– sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimams finansuoti;

– sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ finansuoti didesnes apyvartas ir taip plėtoti jų veiklą.

PGF2 priemonės valdytojams PGF2 priemonės portfeliui formuoti numatoma skirti iki 10 mln. Eur INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, kurios leis garantuoti 62,5 mln. Eur faktoringo sandorių portfelį.

 

Priemonės PGF2 įgyvendinimo sąlygas nustato aprašas.

De minimis pagalbos teikimo schema.

Finansų tarpininko darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Tipinė sutartis su finansų tarpininku dėl Priemonės įgyvendinimo.

Sutarties priedai:

Priedas Ataskaita apie Finansų tarpininko tinkamumo reikalavimų laikymąsi“

Priedas „Duomenys garantijos išmokai gauti“

Priedas „Priemonės PGF2 specialiosios sąlygos“

Priedas „Prašymas garantijos išmokai gauti“

Priedas „Planuojamas faktoringo sandorių įtraukimo į Portfelį grafikas

Priedas „Ketvirtinė ataskaita

Priedas „Prašymas garantijos išmokai gauti“

Priedas „Mėnesio ataskaita

 

Kontaktai:

pgf@invega.lt

+370 5 2740189

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-04-27