Priemonė baigta įgyvendinti. Nuo 2015-09-01 paraiškos pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ nebepriimamos.

Kviečiame pasinaudoti naujaja priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas 2014-2020“

Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ 2007 – 2013 m laikotarpiui aprašas

Priemonei papildomai skirta 1,65 mln. eurų iš grįžusių lėšų. Kompensacija pagal priimtus teigiamus sprendimus SVV bus mokama už iki 2015 m. rugsėjo 30 d. sumokėtas palūkanas arba iki kol baigsis priemonei skirtos lėšos. Paraiškos INVEGAI turi būti pateiktos iki š.m. rugpjūčio 31 d.

Palūkanų kompensavimo sąlygos

*Jei projekto vykdytojas iki 2014 m. rugpjūčio 6 d. buvo turėjęs galiojantį (-ius) sandorį (-ius) su Rusijos Federacijoje įsteigtomis įmonėmis dėl pardavimo produktų ir (ar) žaliavų, kurie pagal Rusijos Federacijos priimtus teisės aktus patenka į draudžiamų įvežti į Rusijos Federaciją produktų ir žaliavų sąrašą.

Garantuotų paskolų bei finansinės nuomos (lizingo) sutarčių atveju dalis palūkanų kompensuojama:

–     sutartims, pasirašytoms iki 2014 m. sausio 1 d. yra taikomas 50 proc. palūkanų kompensavimas.

–     nuo 2014 m. sausio 1 d. pasirašytoms sutartims kompensuojama 70 proc. sumokėtų palūkanų, kai projekto vykdytojo registravimo vieta yra Vilniaus miesto, Kauno miesto ar Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, 95 proc. kai projekto vykdytojo registravimo vieta yra regionai.-     jei projekto vykdytojas iki 2014 m. rugpjūčio 6 d. buvo turėjęs galiojantį (-ius) sandorį (-ius) su Rusijos Federacijoje įsteigtomis įmonėmis dėl pardavimo produktų ir (ar) žaliavų, kurie pagal Rusijos Federacijos priimtus teisės aktus patenka į draudžiamų įvežti į Rusijos Federaciją produktų ir žaliavų sąrašą, kompensuojama 95 proc. metinių palūkanų.

Tam, kad būtų iš dalies kompensuojamos paskolų palūkanos, paskolos suma negali viršyti 724 050 Eur. Jei yra kelios garantuotos paskolos, iš dalies paskolų palūkanos kompensuojamos tik tada, jei paskolų pradinių dydžių suma neviršija 724 050 Eur. Jei viršija, paskutinės paskolos palūkanos iš viso nėra kompensuojamos.Palūkanos kompensuojamos už pirminį paskolos ar lizingo grąžinimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2015-09-30 ir ne ilgiau kaip 36 mėn. investicinių paskolų atveju bei ne ilgiau kaip 24 mėn. apyvartinių paskolų atveju.

Visoms Verslumo skatinimo fondo paskolų sutartims, pasirašytoms nuo 2010 m. lapkričio 1 d., yra taikomas 95 proc. palūkanų kompensavimas, bet ne daugiau kaip 30 proc. paskolos sumos. Palūkanos kompensuojamos už pirminį paskolos grąžinimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2015-09-30. Paskolų palūkanų kompensavimas nepriklauso nuo to, ar už SVV subjektų paskolas buvo suteikta INVEGOS garantija, ar ne. 

Negarantuotų (be INVEGOS garantijos) investicinių paskolų bei finansinės nuomos (lizingo) sutarčių, panaudotų aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų investicijoms finansuoti, gamybos įrangos, įrenginių, įrengimų, technologijų, kompiuterinės technikos, licencijų, programinės įrangos, specialiosios technikos ir transporto priemonių, išskyrus lengvuosius automobilius, investicijoms finansuoti, atveju dalis palūkanų kompensuojama:

–     sutartims pasirašytoms nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d. taikomas 50 proc. palūkanų kompensavimas.

–     nuo 2014 m. sausio 1 d. pasirašytoms sutartims kompensuojama 70 proc. sumokėtų palūkanų, kai projekto vykdytojo registravimo vieta yra Vilniaus miesto, Kauno miesto ar Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, 95 proc. kai projekto vykdytojo registravimo vieta yra regionai.

–     jei projekto vykdytojas iki 2014 m. rugpjūčio 6 d. buvo turėjęs galiojantį (-ius) sandorį (-ius) su Rusijos Federacijoje įsteigtomis įmonėmis dėl pardavimo produktų ir (ar) žaliavų, kurie pagal Rusijos Federacijos priimtus teisės aktus patenka į draudžiamų įvežti į Rusijos Federaciją produktų ir žaliavų sąrašą, kompensuojama 95 proc. metinių palūkanų.

Palūkanos bus iš dalies kompensuojamos tik, jei investicinės paskolos bus paimtos iš bankų ar kredito unijų, kurios bus pasirašiusios sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo iš dalies kompensuojant palūkanas SVV subjektams. Šiuo metu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su šiomis kredito įstaigomis: AB Šiaulių bankas, AB DNB bankas, AB DNB lizingas, UAB Medicinos bankas, AB bankas „Finasta“, Big Bank AS, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, AB SEB bankas, AB SEB lizingas, Nordea Bank, AB Swedbank, UAB Swedbank lizingas, AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, UAB Danske lizingas, Lietuvos kredito unijų konsorciumas, Vilniaus Kredito Unija, Kredito unija „Vilniaus kreditas“, Kredito unija „Saulėgrąža“, Ūkio banko lizingas, UniCredit Leasing, UAB „Šiaulių banko lizingas“, UAB „Citadelė faktoringas ir lizingas“.

Palūkanos iš dalies kompensuojamos, jei finansuojamos šios investicijos:

– investuojama į gamybos įrangą ir įrenginius, technologines linijas, miškų ūkio, statybos bei kitą specialiąją techniką, transporto priemones, išskyrus lengvuosius automobilius bei transporto priemones, kai į jas investuoja įmonės, veikiančios transporto sektoriuje;

– investuojama į naują arba naudotą įrangą;- investicijos yra skirtos naudoti gamybos, apdirbimo pramonės bei kituose ūkio sektoriuose ir nebus naudojamos neremiamuose sektoriuose, t. y.:

 • žuvininkystės ir akvakultūros,
 • žemės ūkio produktų gamybos,
 • transporto,
 • plieno,
 • anglies,
 • laivų statybos,
 • sintetinio pluošto sektoriuose,
 • nenumatoma naudoti namų ūkyje,
 • nuomoti, didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklai,
 • nekilnojamojo turto nuomos,
 • laisvalaikio, sporto, sveikatingumo (išskyrus medicininę ir sveikatinimo veiklą) veikloms.
 • nėra remiamos investicijos į nekilnojamojo turto įsigijimą, statybą ar rekonstrukciją, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ar mokymus bei įmonės veiklos optimizavimą, tobulinant gamybos, vadybos ir kitus procesus. Taip pat palūkanos nėra kompensuojamos įmonėms, veikiančioms Europos Sąjungos (ES) Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytose srityse (Dėl reikalavimų pareiškėjui ir projektui detaliau žiūrėti Metodikos 12 p.).

Jei investuojama į aukštąsias ir vidutiniškai aukštas technologijas, papildomai bus galima finansuoti ne tik naujos gamybinės įrangos įsigijimą, bet ir kitų susijusių materialių investicijų įsigijimą ar sukūrimą (Detaliau žiūrėti Metodikos 10 ir 11 p.).Kompensuojama 95 proc. (regionuose) ir 70 proc. (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse) sumokėtų palūkanų. Didžiausia palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama dalinė palūkanų kompensacija, yra 10 procentų metinių palūkanų.Palūkanos kompensuojamos už pirminį paskolos ar lizingo grąžinimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2015-09-30 ir ne ilgiau kaip 36 mėn.Palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama pagal palūkanų normą, galiojusią finansavimo sutarties dieną. Taip pat kompensacijos suma negalės viršyti de minimis pagalbos sumos, kuri gali būti suteikta pareiškėjui.Įmonė, norėdama gauti palūkanų kompensavimą be INVEGOS garantijos, turi atlikti šiuos veiksmus:1-2) Pasirašyti įrangos pirkimo-pardavimo sutartį su įrangos pardavėju;1-2) Pasirašyti finansavimo sutartį su kredito įstaiga;3)    Gautą PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą (invoice) už perkamą įrangą pateikti kredito įstaigai ir apmokėti ją iš paskolos lėšų;4)    Pavedime turi būti aiški lėšų panaudojimo paskirtis bei sąskaitos faktūros, kuri yra apmokama, rekvizitai. Iš paskolos lėšų gali būti apmokamos tik už įrangą, ir, esant poreikiui, kitos tinkamos išlaidos (detaliau žr. Metodikos 12.1.4 p.);6)    Mokėti palūkanas nustatytu grafiku.7) Pateikti INVEGAI reikalingus dokumentus dėl palūkanų kompensavimo:PASTABA: Jei norima gauti palūkanas už laikotarpį iki INVEGOS sprendimo priėmimo, kredito įstaiga pareiškėjo prašymu privalo pateikti papildomą pažymą apie palūkanas, sumokėtas nuo kredito sutarties pasirašymo dienos bendradarbiavimo su INVEGA sutartyje nustatyta forma. INVEGOS fondo suteikto finansavimo paskolų bei finansinės nuomos (lizingo) sutarčių („Atviro kredito fondas“,„Pasidalintos rizikos paskolos“, „Portfelinės garantijos“) atveju dalis palūkanų kompensuojama:-     sutartims, pasirašytoms nuo 2014 m. sausio 1 d., kompensuojama 70 proc. sumokėtų palūkanų, kai projekto vykdytojo registravimo vieta yra Vilniaus miesto, Kauno miesto ar Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, 95 proc. kai projekto vykdytojo registravimo vieta yra regionai.-      jei projekto vykdytojas iki 2014 m. rugpjūčio 6 d. buvo turėjęs galiojantį (-ius) sandorį (-ius) su Rusijos Federacijoje įsteigtomis įmonėmis dėl pardavimo produktų ir (ar) žaliavų, kurie pagal Rusijos Federacijos priimtus teisės aktus patenka į draudžiamų įvežti į Rusijos Federaciją produktų ir žaliavų sąrašą, kompensuojama 95 proc. metinių palūkanų.Palūkanos kompensuojamos už pirminį paskolos ar lizingo grąžinimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2015-09-30.

Nuo 2009 m. paskolų palūkanos kompensuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ uždavinio „Pagerinti SVV priėjimą prie finansavimo šaltinių“ priemonę VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas“. Ši ES SF lėšomis finansuojama priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, t. y. INVEGAI, kaip visuotinės dotacijos valdytojui ir šios priemonės administratoriui, paskirtos visuotinės dotacijos lėšos SVV subjektų paskolų palūkanoms kompensuoti. INVEGA garantija, dalinis garantijos atlyginimo ir palūkanų subsidijavimas, yra de minimis pagalbos verslui formos.

iki 2014-01-01 nuo 2014-01-01
Vilnius,
Kaunas,
Klaipėda
Regionai
Paskola/ lizingas su INVEGOS garantija 50% 70% 95%
Investicinė paskola/lizingas be INVEGOS garantijos, skirta investicijoms į gamybinę ir jai prilygintą įrangą 50% 70% 95%
Verslumo skatinimo fondo (VSF) paskola
95% 95% 95%
Paskola/ lizingas iš INVEGOS fondo priemonių (Atviro kreditų fondo paskolos, Pasidalintos rizikos paskolos,portfelinės garantijos) 70% 95%
Paskola/ lizingas iš INVEGOS fondo priemonių ūkio subjektams, susidūrusiems su Rusijos Federacijos embargu* 95%  95%

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-14