Garantijų fondas įsteigtas LR ūkio ministerijos, LR finansų ministerijos ir INVEGA 2009 m. rugpjūčio 31 d. pasirašyta trišale sutartimi Nr. 11K-04018-661. Garantijų fondas veikia kaip INVEGOS sukontraktuoto tinkamo garantijų portfelio nuostolių pergarantavimo schema, t. y iš Garantijų fondo lėšų INVEGAI kompensuojama 80 proc. kiekvienos į Garantijų fondo pergarantuojamą portfelį įtrauktos tinkamos garantijos išmokos, sumokėtos finansų įstaigai, sumos. 80 proc. tinkamų garantijų portfelio išmokų bus kompensuojama iš Garantijų fondo lėšų, o likusi 20 proc. išmokų dalis bus finansuojama INVEGOS lėšomis, gautomis garantijos atlyginimo forma. Taip pat Garantijų fondas kompensuoja INVEGAI administravimo kaštus, patirtus tinkamam garantijų portfeliui sukontraktuoti, prižiūrėti bei apskaityti ir patirtus po Garantijų fondo finansavimo sutarties pasirašymo. Šiam tikslui įgyvendinti iš viso Garantijų fondui skirta 129 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų.

Garantijų fondo galiojimo laikotarpis – iki 2015 m. gruodžio 31 d., t. y. į Garantijų fondo pergarantuojamą garantijų portfelį turi būti traukiamos tik tos garantijos, kurių pagal pateiktą paskolos grąžinimo grafiką apskaičiuotas garantijos galiojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 2015 m. gruodžio 31 d.

INVEGA, išduodama garantijas, kurios patenka į Garantijų fondo schemą, t. y. turėdama garantijų portfelio pergarantavimą (80 proc. garantijų išmokų sumos kompensavimą), gali taikyti žymiai mažesnį garantijos atlyginimą, kurį moka galutinis garantijos naudos gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (SVV), palyginti su „saugaus uosto“ principais nustatytu garantijos atlyginimu. Tokiu būdu INVEGOS garantija sumažina SVV verslo finansavimo kaštus, lengvinamas SVV priėjimas prie finansavimo šaltinių. Be to, gavusi išmokų kompensavimą, INVEGA kredito įstaigoms galės suteikti daugiau individualių garantijų ir taip bus skatinama SVV plėtra. Kitaip tariant, Garantijų fondas – realūs pinigai, kuriais užtikrinama, kad INVEGA turės lėšų išmokėti kredito įstaigoms išmokas už SVV neįvykdytus įsipareigojimus, už kuriuos garantavo Invega.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2016-09-23