Nuo 2015-09-02 prašymai dėl naujai įdarbintų darbuotojų pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“ nebepriimami. Priemonė baigta įgyvendinti.

Apie priemonę

Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo kreditu verslui plėtoti ar įkurti, jau gali kreiptis dėl papildomos paramos. Jų darbuotojams gali būti iš dalies kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos.

Priemonė „Subsidijos verslumui skatinti“ skirta sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Remiama veikla – darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 15 mln. litų (4,34 mln. €) Europos socialinio fondo lėšų.

Priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ projektų finansavimo sąlygų aprašas įsigaliojo 2013 m. rugpjūčio 28 d.(Valstybės žinios 2013, Nr. 91-4557)

Kas gali kreiptis dėl paramos verslui?

 • negavę finansavimo pagal priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ I kvietimą.
 • Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai (išskyrus socialines įmones). Paskolos panaudojimą turi patvirtinti pareiškėjas ir kredito unijos atsakingas darbuotojas pateikiamoje paraiškoje;
 • pareiškėjas nėra socialinė įmonė;
 • paraiškos ir (ar) paraiškos priedo (-ų) pateikimo (registravimo) dieną darbuotojas (-ai) dirba pas pareiškėją pagal darbo sutartį;
 • paskola yra panaudota (paskolai skirtų lėšų faktinis išleidimas pagal paskolos sutartį, sudarytą su kredito unija);
 • darbuotojui (-ams) apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis – ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą (nuo 2015 07 01 – 325 Eur);
 • darbuotojo (-ų) darbo užmokestis nėra kompensuojamas kitų programų;

Kokia skiriama parama?

Remiama veikla – darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo (VSF) paskolų gavėjams už kiekvieną darbuotoją, dirbantį įmonėje. Didžiausia leistina finansuoti išlaidų suma vienam pareiškėjui (VSF paskolos gavėjui):

 • 7 240,50 Eur, jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei (jaunimas iki 29 m., bedarbiai, neįgalieji, vyresni nei 50 m.). Pareiškėjo statusas nustatomas prašymo suteikti VSF paskolą pateikimo kredito unijoje dieną;
 • 5 792,40 Eur, jei pareiškėjas nepriklauso prioritetinei grupei;
 • darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio dalies išlaidoms kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis – 379,92 Eur.
 • tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam darbuotojui, dirbančiam pas pareiškėją pagal darbo sutartį, apskaičiuojama fiksuotąjį įkainį 379,92 Eur padauginus iš kalendorinių mėnesių, už kuriuos darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) buvo ne mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus ir padauginus iš 75 proc. finansavimo intensyvumo. T. y. už vieną darbuotoją, kuris gauna ne mažesnį kaip 325 Eur (bruto) atlyginimą už vieną mėnesį, pareiškėjui yra mokama 284,94 Eur kompensacija.

Kaip apskaičiuoti kompensaciją?

Jeigu 2013 m. sausio-kovo mėnesiais (3 mėnesiai) įmonėje dirbo 5 darbuotojai, kurių darbo užmokestis iki mokesčių buvo 347,54 Eur, tačiau vienas darbuotojas kovo mėnesį buvo išėjęs nemokamų atostogų ir jam buvo apskaičiuota 260,65 Eur darbo užmokesčio, tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis pripažįstama darbo užmokesčio išlaidų suma sudarys 3 989,19 Eur.

Turite klausimų?

Kreipkitės el. paštu svs@invega.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25