Priemonė baigta įgyvendinti.

Verslumo skatinimo priemonės tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemone, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Priemonės įgyvendinimas (paskolų teikimas ir dalinis paskolų palūkanų kompensavimas, subsidijos darbuotojų darbo užmokesčiui) yra derinamas su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus. Priemonė „Verslumo skatinimas“ įgyvendinama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“.

Kas gali kreiptis?

  • Labai mažos, mažos įmonės bei verslininkai (fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą), registruoti ir veikiantys ne ilgiau nei vienerius metus;
  • socialinės įmonės, plėtojančios verslą;

Kokią paskolą galiu gauti?

Paskolos dydis – iki 24 907 Eur.
Paskolos palūkanų norma – paskolos gavėjas turi mokėti 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc., bet ne mažiau kaip 2 proc. ir ne daugiau kaip 6 proc. metinių palūkanų, plius kredito unijos maržą (pastovią palūkanų dalį), kuri negali viršyti 3,49 proc.
Už suteikiamą paskolą jos gavėjui netaikomi jokie administravimo mokesčiai.

Papildoma lengvatinė priemonė – INVEGA valstybės garantija (iki 80 proc. paskolos sumos).

Tinkamos verslo veiklos sritys:
tinkamos visos veiklos sritys, išskyrus Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1407/2013 „dėl Sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“ 1 straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis.
Netinkamas veiklos sritis nustatančius dokumentus galite rasti čia (I priedas) ir reikalavimuose dėl de minimis.

Paskolos neteikiamos:
pelno nesiekiančioms įmonėms;
sunkumus patiriančioms įmonėms;
įmonėms, veikiančioms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje;
įmonėms, veikiančioms anglių sektoriuje;
įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų pagrindine gamyba, perdirbimu ir prekyba;
įmonėms, užsiimančioms krovinių pervežimo keliais samdos pagrindais veikla, neteikiamos paskolos transporto priemonių, skirtų krovinių pervežimui keliais, įsigijimui;
eksporto veiklai.

Mokymai ir konsultavimas*:
asmens verslumo gebėjimų įvertinimas. Neturintiems verslumo žinių ir patirties organizuojami bendrieji mokymai (pvz., apie įmonių steigimą, verslo plano rengimą, finansinę apskaitą ir pan.);
konsultacijos dėl verslo planų rengimo;
konsultacijos gavusiems paskolą ir pradedantiems verslą.
*Mokymai ir konsultavimas nėra privalomos veiklos. Jeigu nustatoma, kad asmuo turi verslumo žinių ir patirties, savo jėgomis parengęs verslo planą jis gali iš karto prašyti paskolos.

Kur kreiptis?

Dėl labai mažų paskolų kreipkitės į Lietuvos centrinę kredito uniją, tel.: (+370 37) 200 454, (+370 37) 719816, (+370 37) 200584, nemokamu tel. 8 80011211, el. paštas verslumas@lku.lt, internetinė svetainė www.lku.lt.

Paskolos teikiamos iki 2016 metų birželio 30 d.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25