Nuo šiol Lietuvos verslininkai pasinaudoti priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“ gali neišeidami iš savo biurų. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 4-323 pakeitė  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, kuriuo mažinama administracinė našta, ir papildytas pareiškėjų sąrašas.  

Pagal naują redakciją pareiškėjas, norintis pasinaudoti priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“, gali būti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV) (anksčiau buvo labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ)) ar pramonės įmonė, kuri su finansų įmone pasirašė finansavimo sutartį ne anksčiau kaip 2015 m. spalio 1 d. Tai reiškia, kad nuo šiol ir fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą ir užsiimantys ūkine komercine veikla, galės pasinaudoti šia priemone.

Papildytas paraiškų teikimo ir vertinimo terminas. Naujuoju įsakymu patvirtinta, kad kai faktinis finansavimo sutarties lėšų panaudojimas užsitęsia ilgiau nei 3 mėnesiai po finansavimo sutarties pasirašymo dienos, (pvz., pastato statybos, rekonstrukcija, įrengimų gaminimas ir pristatymas iš kitų valstybių ir pan.), pareiškėjui pateikus prašymą atidėti projekto vertinimą, nurodant priežastį ir pagrindžiančių dokumentų pateikimo datą, palūkanų kompensavimas bus skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos. Kaip ir anksčiau, nepateikus paraiškos bendrovei „Invega“ per tris mėnesius po finansavimo sutarties pasirašymo dienos, palūkanos bus kompensuojamos nuo paraiškos pateikimo dienos, jei ji sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, arba nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos.

Naujomis teisinio reguliavimo nuostatomis supaprastinamas pareiškėjo ir INVEGOS bendravimas, trūkstamų ir tikslintinų dokumentų pateikimas, dotacijos sutarčių pasirašymas bei jų siuntimas, t. y. numatyta galimybė jas siųsti elektroniniu paštu.

Jungtinė priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“ – tai Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos teikimas projekto vykdytojui, kompensuojant dalį projekto vykdytojo sumokėtų palūkanų. Verslo įmonės, gavusios finansinę paramą negrąžinamosios subsidijos forma, gali pasilengvinti finansavimo gavimo naštą ir susimažinti kaštus bei lengviau planuotis verslo plėtrą. Iš viso jungtinei dalinio palūkanų kompensavimo priemonei įgyvendinti skirta 21 721 502 Eur Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-06-02