Kvietimas dalyvauti atrankoje eiti kontrolieriaus(-ės) pareigas

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys

  • atlikti INVEGOS įgyvendinamų finansinių priemonių ir visuotinių dotacijų projektų patikras vietose ir atrankinius patikrinimus;
  • rengti siūlymus dėl nustatytų neatitikimų prevencijos veiksmų įgyvendinimo ir įgyvendinamų priemonių efektyvumo didinimo;
  • vertinti veiklos rizikas, užtikrinti ir (ar) koordinuoti rizikos valdymo sistemos sukūrimą ir jos priemonių įgyvendinimą;
  • vertinti INVEGOS teikiamų paslaugų, vykdomos veiklos bei planuojamos vykdyti naujos veiklos rizikas bei galimas šių rizikų valdymo priemones;
  • atlikti neatitikimų prevencijos ir įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimo veiksmus;
  • atlikti INVEGOS administruojamų ir (ar) ES struktūrinėmis lėšomis remiamų projektų stebėsenos, kontrolės ar patikrinimų veiksmus;
  • nagrinėti ir vertinti finansų įstaigų prašymų dėl INVEGOS suteiktų garantijų išmokų mokėjimo pagrįstumo, rengti atitinkamus sprendimus;
  • rengti vidaus kontrolės sistemos, rizikų valdymo, patikrų atlikinimo, neatitikimų vertinimo dokumentus;
  • konsultuoti INVEGOS darbuotojus kokybės užtikrinimo ir rizikos valdymo klausimais;
  • atlikti pažeidimų kontrolieriaus funkcijas numatytas teisės aktuose;
  • atlikti ir (ar) koordinuoja nepagrįstai ir (ar) neteisėtai išmokėtų lėšų išsiieškojimo veiksmus, išsiieškomų sumų administravimą;
  • įgyvendinti ir (ar) koordinuoja patikrinimų ar auditų ataskaitose pateiktas rekomendacijas ir nurodymus, ir užtikrinti jų laikymąsi.

Terminuota darbo sutartis. Sutarties terminas 12 mėn.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai

Kandidatams į kontrolieriaus pareigybę bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Pagal jas bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

Privalomos bendrosios kompetencijos:

  • nepriekaištinga reputacija;
  • aukštasis išsilavinimas;
  • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
  • mokėti dirbti kompiuteriu biuro programomis (Microsoft Office ir kt.);
  • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę nei 2 metų vairavimo patirtį (atitinkamos trukmės faktinė vairavimo patirtis būtina);
  • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
  • geras anglų, vokiečių ar prancūzų kalbos mokėjimas (ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B1) lygiu);
  • geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

Pageidautinos specialiosios kompetencijos:

  • būti susipažinusiam su LR teisės aktais, ES reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais INVEGOS veiklą, ES struktūrinių fondų lėšų administravimo veiklą, kokybės valdymo, vidaus audito, rizikų valdymo, strateginio planavimo veiklą, rizikų valdymą, vidaus kontrolės organizavimą, ir mokėti juos taikyti praktikoje;
  • turėti praktinių įgūdžių analizuojant ir apibendrinant ekonominę, finansinę, statistinę ir kitą informaciją, teikiant išvadas ir rekomendacijas.

Pageidautini privalumai:

  • sėkminga darbo patirtis kokybės vertinimo, rizikos valdymo, rizikos vertinimo, vidaus kontrolės, vidaus audito ar projektų administravimo srityje.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:

1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą);

2) gyvenimo aprašymą (CV);

3) kitus savo nuožiūra atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo kontrolieriaus atrankoje

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-01-27.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas bei pokalbis su kandidatu.

Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 5 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.

Su atranka susijusi informacija skelbiama INVEGOS internetinio puslapio www.invega.lt skyriuje „Karjeros galimybės“.

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama ir tel. (8-5) 2113569 arba el. p. ruta.remeikiene@invega.lt.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-03-02