Nuo šių metų gegužės 1 d. įsigalioja naujas Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas kartu su juo pakeičiami smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaravimo dokumentai, patikslinta vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarka.

Pagal priimtas pataisas įmonė bus laikoma vidutine, jei joje dirbs mažiau kaip 250 darbuotojų,  įmonės metinės pajamos neviršys 50 mln. eurų, o įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršys 43 mln. eurų. Šiuo metu įmonės metinės pajamos neturi viršyti 40 mln. eurų, o nurodyto turto vertė neturi viršyti 27 mln. eurų. Maža įmone bus laikoma įmonė, kurioje dirba ne mažiau kaip 50 darbuotojų, įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų, o įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų. Aktualioje redakcijoje metinės pajamos neturi viršyti 7 mln. eurų, o įmonės balanse nurodyto turto vertė neturi viršyti 5 mln. eurų. Labai mažoje įmonėje galės dirbti ne daugiau kaip 10 darbuotojų, o įmonės metinės pajamos arba įmonės balanse nurodyto turto vertė negalės viršyti 2 mln. Eur. Šiuo metu įmonės balanse nurodyto turto vertė negali viršyti 1,5 mln. Eur.

Įstatyme patikslintos valstybės paramos smulkiajam ir vidutinio verslo subjektams teikimo formos. Smulkiam ir vidutiniam verslui galės būti taikomos mokesčių, rinkliavų lengvatos, finansinės paramos priemonės, administracinių paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimas, viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimas verslo informaciniuose centruose, verslo inkubatoriuose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse.

Taip pat nuo gegužės 1 d. įsigalioja naujas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto (SVV) deklaravimo tvarkos aprašas, nustatantis subjekto statuso deklaravimo procedūros tvarką. Deklaraciją sudaro naujomis redakcijomis patvirtintos formos. Naujoje redakcijoje nurodoma, kad susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius. Deklaracija patvirtinama įmonės vadovo, jį pavaduojančio asmens ar verslininko parašų arba elektroniniu parašu. Už deklaracijoje pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako pasirašęs asmuo.

Dvejus metus veikiantis verslo subjektas deklaracijoje turi nurodyti užpraeitų metų ataskaitas, o trejus ir daugiau metų veikiantis verslo subjektas privalo nurodyti ir užužpraietų metų duomenis. Naujo įsteigto verslo, kurio finansinės ataskaitos ir kiti dokumentai dar nėra patvirtinti, vidutinis metinis darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys nustatomi pagal planuojamus metų duomenis. Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto ir dėl to tapo didele įmone, jo duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.

Nuo gegužes 1 d. įsigalioja nauja Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo redakcija. Naujame apraše patikslinta „darbuotojo“ sąvoka, skaičiavimo metodas.

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo naująją redakciją rasite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a615fb20e1fe11e68503b67e3b82e8bd.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą „Dėl smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ rasite https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2e6a822226ce11e79f4996496b137f39.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą „Dėl smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rasite https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/332af06126ce11e79f4996496b137f39.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-04-26