Kodėl naudinga?

Paskolos teikiamos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Alternatyva“, kuri suteikia galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus.

Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra. Iki 2020 m. gruodžio 1 d. priemonės „Alternatyva“ lėšomis gali būti finansuojamas paskolų perfinansavimas, jeigu esamiems paskolų gavėjams pagerinamos finansavimo sąlygos, t. y. keičiami paskolų grąžinimo grafikai (ilginamas grąžinimo terminas) ar atidedamas paskolos įmokų grąžinimas.

Finansavimas SVV subjektams gali būti teikiamas kaip paskola, faktoringas ar finansinė nuoma (lizingas).

Paskolos SVV subjektams yra teikiamos rinkos sąlygomis.

Kas gali kreiptis?

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, kurių veikla, Finansų tarpininko vertinimu, yra tvari, o planuojami piniginiai srautai pakankami įsipareigojimams vykdyti.

 

Kas yra alternatyvus finansuotojas?

Alternatyvaus finansavimo teikėju arba alternatyviu finansuotoju gali būti:

  • Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios finansų įmonės (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones), kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro skolinimas juridiniams asmenims ir individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, įskaitant faktoringą ir finansinę nuomą (lizingą);
  • Kolektyvinio investavimo subjektai*, kurių veiklos dokumentai numato kolektyvinio investavimo subjekto lėšų investavimą paskolos formomis, ar, jei jų valdymas perduotas valdymo įmonėms, valdymo įmonės.

*Subjektai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

 

Kur galima kreiptis? 

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai gali kreiptis į nurodytus finansų tarpininkus.

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 50 mln. eurų į INVEGOS fondo (grįžusių ir (ar) grįšiančių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto) lėšų.

Didžiausia  paskolos dalis iš priemonės „Alternatyva“ lėšų – 200 000 Eur. Maksimali paskolos suma priklauso nuo konkrečios paskolas teikiančios finansų įstaigos. 

 

Kaip veikia?

Dėl paskolų reikia kreiptis į finansų įstaigą, pasirašiusią bendradarbiavimo sutartį su „Invega“

Paskola SVV subjektui gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-08-03