Atviras kreditų fondas – tai INVEGOS fondo, įsteigto 2009-04-07 Finansavimo sutartimi, finansų inžinerijos priemonė „Atviras kreditų fondas“ (AKF).

Ši priemonė įgyvendinama kaip atviras kreditų fondas finansiniams tarpininkams, teikiantiems kreditus smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams. Lėšos AKF yra numatytos INVEGOS fonde. Šios priemonės įgyvendinime dalyvauja visi finansiniai tarpininkai, atitinkantys nustatytus kriterijus ir pasirašę Atviros kredito linijos sutartis su INVEGA. Bankas, priėmęs sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, teikia INVEGAI prašymą rezervuoti AKF lėšas. Bankams AKF lėšos skiriamos prašymų rezervuoti AKF lėšas pateikimo INVEGAI eiliškumo tvarka. Per 30 darbo dienų po prašymo rezervuoti AKF lėšas pateikimo dienos bankas turi pateikti INVEGAI patvirtintą kredito sutarties kopiją ir paraišką (pagal INVEGOS nustatytą formą, su numatytais AKF lėšų pervedimo terminais) skirti AKF lėšų. Bankui laiku nepateikus patvirtintos kredito sutarties kopijos ir paraiškos, rezervavimas panaikinamas. INVEGA AKF lėšas bankui gali pervesti visas iš karto arba dalimis pagal bankų teikiamus prašymus paraiškoje numatytais terminais.

SVV subjektų grąžinti kreditai ar jų dalis yra pervedami į INVEGOS fondą. Apie AKF likutį INVEGA operatyviai informuoja finansinius tarpininkus, informaciją skelbdama internetinėje svetainėje www.invega.lt.

Iš AKF lėšų bankams yra skirta ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos ir ne daugiau kaip 434 430 Eur. Įgyvendindami šią priemonę, atrinkti bankai prie AKF lėšų turi pridėti ne mažiau kaip 25 proc. nuosavų lėšų. Už paskolintas AKF lėšas bankai INVEGOS fondui moka 3 mėn. EURIBOR +0,1 proc. palūkanas. AKF lėšos bankams skolinamos bankų suteiktų kreditų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Kreditus iš AKF lėšų bankai teikia sudarę atviros kredito linijos sutartis su INVEGA.

Kreditai iš AKF lėšų gali būti teikiami SVV subjekto investicijoms finansuoti ir/ar apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jei toks finansavimas susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradžiai ar jau egzistuojančios veiklos stiprinimu ir plėtra.
Per 12 mėnesių laikotarpį vienam SVV subjektui gali būti suteikti ne daugiau kaip du kreditai. AKF Kreditai SVV subjektams gali būti teikiami ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui. Sutarčių su bankais pasirašymo terminas yra iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Už paskolą litais SVV mokės 3 mėn. EURIBOR +0,1 proc., bet ne daugiau 3 proc. metinių palūkanų, plius banko maržą, kurios maksimalus dydis neturės viršyti 3 proc.

Šia priemone yra įgyvendinama JEREMIE iniciatyva. JEREMIE – tai bendra Europos Komisijos (Regioninės politikos generalinio direktorato) Europos investicijų banko (EIB) ir Europos investicijų fondo (EIF) iniciatyva, kuria siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę, pasinaudojant joms skirtos ES struktūrinių fondų paramos dalimi 2007–2013 m. laikotarpiu, pagerinti finansavimo prieinamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, įkuriant atsinaujinančius kontroliuojančiuosius fondus. Kontroliuojančiojo fondo paskirtis – pagerinti finansavimo prieinamumą SVV subjektams naudojant įvairių finansinių priemonių (produktų) rinkinį.

Dėl lengvatinių AKF paskolų galima kreiptis į šiuos bankus:

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

UAB Medicinos banką

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-14