Pildydami paraišką, atkreipkite dėmesį į paraiškos būseną:

Neatitinka kriterijų – pareiškėjas neatitinka kriterijų, todėl pateikti paraiškos pagal šią priemonę ir gauti finansavimo negalės, nebent neatitikimai gali būti ištaisyti ir naujos paraiškos teikimo dieną būtų pašalinti;

Rengiama – paraiška pildoma pareiškėjo ir dar nepateikta vertinimui;

Pateikta vertinimui – paraiška vertinama, reikia laukti pranešimo apie tolesnius veiksmus;

Grąžinta tikslinti – nurodomi konkretūs duomenys ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ar patikslinti pareiškėjas;

Atmesta – priimtas neigiamas sprendimas pareiškėjo atstovaujamos įmonės (verslininko) atžvilgiu;

Sugeneruota sutartis – pareiškėjui pasiūlyta pasirašyti sutartį;

Pareiškėjo pasirašyta sutartis – pareiškėjui pasirašius sutartį laukiama „Invegos“ sutarties pasirašymo;

INVEGA pasirašyta sutartis – „Invegai“ pasirašius sutartį paskola suteikiama apraše numatytais terminais ir sąlygomis.

Kokie esminiai reikalavimai pareiškėjams?

Prieš teikdami paraišką pareiškėjai privalo:

 1. Įsitikinti, kad įmonių grupė, įskaitant paskolos gavėją, yra pateikusi VĮ „Registrų centras“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Šis reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms įmonių grupės įmonėms, kurios yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d. Tuo atveju jei įmonių grupė, įskaitant paskolos gavėją, sudaro metinį ataskaitų rinkinį kitai datai (ne 2019 m. gruodžio 31 d.), 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys neturi būti teikiamas VĮ „Registrų centras“ ir „Invegai“ turi būti teikiamas įmonių grupės, įskaitant paskolos gavėją, įmonių patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys.
 2. Įsitikinti ar įmonių grupė, kuriai priklauso paskolos gavėjas, ir paskolos gavėjas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais arba 2019 m. gruodžio 31 d. įmonių grupė, kuriai priklauso paskolos gavėjas, ir paskolos gavėjas buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais, paskolos gavėjas turi pagrįsti dokumentais. Verslininkas laikomas sunkumų patiriančiu, jei jam yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.
 3. Įsitikinti, kad turi galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą (taikoma tik kelionių organizatoriams), turi apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą (taikoma tik apgyvendinimo paslaugų teikėjams); pagrindinė įmonės veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000) (taikoma tik viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms).

Kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektai norintys įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantys sunkumų?

Pareiškėjas turi pateikti 2020 m. tarpinės finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).

Daugiau informacijos apie tai, kas yra sunkumus patirianti įmonė, rasite čia:

https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/

Sunkumų patyrimas apskaičiuojamas pagal pateiktas skaičiuokles:

Kada baigiasi paraiškų priėmimo terminas?

Kvietimas stabdomas 2020 m. gruodžio 15 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Kiek lėšų skirta priemonei Paskolos turizmo paslaugų teikėjams?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 30 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: iki 15 mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones ir iki 15 mln. Eur apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, bei viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti. Priemonei skirta lėšų suma gali būti didinama arba mažinama, atsižvelgiant į rinkos poreikį.

Kaip bus teikiamos paraiškos?

Paraiškos teikiamos „Invegai“ per elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://tour.invega.lt .

Kokie asmenys gali teikti paraišką paskolos gavėjo vardu?

Paraišką teikia įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo.

Kaip nustatoma paskolos gavėjo atstovo tapatybė?

Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ t. y. prisijungus per internetinę bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Pareiškėjo juridinio asmens atstovas jungiasi ne kaip fizinis asmuo, o kaip verslo subjektas.

Jeigu pareiškėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis turi pateikti „Invegai“ elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir „Invega“ suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus pareiškėjo vardu.

Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

https://invega.lt/lt/covid-19/kaip-deklaruoti-svv-subjekto-statusa/

Kokia maksimali paskolos suma?

Paskolos suma vienam paskolos gavėjui turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus arba paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos. Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola iki didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui, kuri visais atvejais negali viršyti 3 mln. Eur.

Kelionių organizatoriams (tuo atveju, jei paskolos gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas yra nustatytas pagal Turizmo įstatymo 12 straipsnio 1 dalį) paskolos suma turi neviršyti paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos gavimo pateikimo metu turėtos draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimo ir (ar) finansų įstaigos suteiktos finansinės garantijos sumos.

Kokie paskolos suteikimo, paskolos sutarties sudarymo terminai?

Paskola gali būti suteikta (t. y. paskolos sutartis turi būti pasirašyta) ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Verslo subjekto atstovas paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po „Invegos“ sprendimo skirti finansavimą priėmimo ir paskolos sutarties pateikimo. Nepasirašius paskolos sutarties per nurodytą terminą, sprendimas skirti finansavimą netenka galios. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Pateikta vertinimui“?

Teisingai užpildę ir pateikę paraišką elektroninėje sistemoje (paraiškos būsena – „Pateikta vertinimui“), laukite elektroninio pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paskolos galite paskambinę informacine linija +370 5 210 7510 arba mob. tel. +370 612 67141, +370 614 99029, o taip pat el. p. parašę užklausą paskolosturizmui@invega.lt. Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 10 darbo dienų nuo „Invegos“ prašymo pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos, nepateikia jų, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

Kokia veikla užsiimantys verslo subjektai gali pasinaudoti skatinamąja finansine priemone Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“?

apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), būtinosioms išlaidoms finansuoti. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės (kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme).

viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslo subjektai būtinosioms išlaidoms finansuoti. Paskolos teikiamos tik didelėms įmonėms, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis, kaip tai apibrėžta SVV įstatyme ir kurių pagrindinė veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000).

Kas yra klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos?

Klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos apima viešbučio, motelio, svečių namų ir kempingo paslaugas. Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis išduotą galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.

Ar teikiamos paskolos apgyvendinimo paslaugų teikėjams, teikiantiems neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas?

Ne. Įmonės, teikiančios neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas „Invega“ administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

Ar teikiamos paskolos viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams?

Ne. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ar verslininkai, dirbantys pagal verslo liudijimą ir teikiantys viešojo maitinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas „Invega“ administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

Ar galiu teikti paraišką pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ jei esu apgyvendinimo paslaugas ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas? Ar paraišką galiu teikti kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas?

Statistikos departamente, paspaudę nuorodą http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html galite įvesti įmonės kodą ir pasitikrinti kokia Jūsų įmonės veikla yra pagrindinė. Jei Jūsų pagrindinė įmonės veikla yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (561000)“ ir esate didelė įmonė (kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine įmone kaip tai apibrėžta SVV įstatyme), paraišką galite teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas. Jei pagrindinė veikla yra 561000 ir nesate didelė įmonė – paraiškos teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė negalite.

Pažymėtina, jog Statistikos departamentas pateikia tokią informaciją:

Jeigu veiklos rūšies kodas neatitinka įmonės vykdomos pagrindinės veiklos, prašome inicijuoti jo pakeitimą. Motyvuotą laisvos formos prašymą siųsti adresu statistika@stat.gov.lt . Atkreipiame dėmesį, kad Statistiniame ūkio subjektų registre nurodoma tik pagrindinė veikla (sukurianti didžiausią pridėtinę vertę).

Jei esate apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), galite teikti paraišką kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės (kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme).

Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ir viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė, paskola skiriama būtinosioms apyvartinėms lėšoms, kurios nėra netinkamos išlaidos, finansuoti.

Kas yra netinkamos išlaidos finansuoti?

Finansavimas negali būti skirtas išmokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. paskolos gavėjo turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką. Finansavimas negali būti skirtas investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją).

Kokiam terminui teikiamos paskolos?

Apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui.

Kaip apskaičiuojamas paskolos dydis?

Paskolos suma kiekvienam paskolos gavėjui nustatoma individualiai.

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ir viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė, paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. ir planuojamas patirti išlaidas pinigais iki 2021 m. kovo 31 d. (t. y. nepiniginės išlaidos nefinansuojamos), siekiant išlaikyti darbo vietas ir tęsti paskolos gavėjo veiklą. Į prašomą paskolos sumą negali būti traukiamos išlaidos, kurios finansuojamos kitomis priemonėmis. Jei Paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo planuojamas patirti išlaidas nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Suteiktos paskolos suma negali būti didinama.

Koks paskolos grąžinimo grafikas?

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjai paskolą grąžina pagal grafiką, mokant įmokas kas mėnesį. Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip 12 mėnesių po paskolos sutarties sudarymo dienos (bet ne anksčiau kaip po paskutinės paskolos dalies išmokėjimo).

Kokie paskolos išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos gavėjas paskolos ar jos dalies išmokėjimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

Kai paskolos gavėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ir viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė, paskolos lėšos išmokamos paskolos gavėjui dalimis kas 90 kalendorinių dienų ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d.

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai turi pateikti:

 1. SVV deklaraciją;
 2. (DU žiniaraščius)*;
 3.  Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 4. Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 5.  Pinigų srautų istoriniai ir prognozuojami duomenys (excel forma pridedama);
 6. Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą**.

* nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

 1. už visus 2019 m., jei pareiškėjas veiklą vykdė iki 2019 m.;
 2. už 2019 m. lapkričio – 2020 m. vasario mėn., jei pareiškėjas veiklą vykdo nuo 2019 m. sausio 1 d.

** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

Kada reikia pildyti SVV deklaraciją?

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė (paraiškas galės teikti tik didelės viešojo maitinimo įmonės, kurių pagrindinė veika „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000)), kartu su paraiška turi būti pateikęs SVV subjekto deklaraciją visais atvejais.

Kokia veikla užsiimantys verslo subjektai gali pasinaudoti skatinamąja finansine priemone Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“?

kelionių organizatoriai (licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128) atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau SVV) subjektai bei didelės įmonės (kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme).

Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Kai pareiškėjas yra kelionių organizatorius, paskola skiriama atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones, tais atvejais, kai turistas, turintis organizuotos turistinės kelionės sutartį, atsisakė turizmo įstatymo nustatyta tvarka pasiūlyto kupono.

Kokie įrodymai yra pakankami (forma, turinys), kad turistas atsisakė kupono?

 • laisvos formos rašytinis turisto atsisakymas (popierinis dokumentas, el. laiškas) priimti kuponą pagal organizuotos turistinės kelionės sutartį;
 • įrašas apie turisto atsisakymą priimti siūlomą kuponą kelionių organizatoriaus ar kelionių agentūros (kelionių organizatoriaus pavedimu) duomenų bazėje (ekrano kopija (ang. printscreen).

Kokiam terminui teikiamos paskolos?

Kelionių organizatoriams paskolos teikiamos iki 72 mėnesių terminui arba iki 18 mėnesių terminui, kai prašoma paskolos suma yra iki 20 tūkst. Eur.

Kada reikia pildyti SVV deklaraciją?

Kai pareiškėjas yra kelionių organizatorius, kartu su paraiška turi būti pateikęs SVV subjekto deklaraciją (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė). Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, užteks pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą, dėl didelės įmonės statuso.

Kaip apskaičiuojamas paskolos dydis?

Paskolos suma kiekvienam paskolos gavėjui bus nustatoma individualiai.

Kai pareiškėjas yra kelionių organizatorius, paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paraiškos pateikimo metu turimą grąžinti sumą turistams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones, kai kelionės sutartys sudarytos iki 2020 m. kovo 16 d. ir kurios turėjo būti vykdomos nuo 2020 m. vasario 1 d. Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne daugiau kaip du kartus ir ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Koks paskolos grąžinimo grafikas?

Kelionių organizatoriams paskolos grąžinimo grafikas yra linijinis, mokant kas mėnesį pagal paskolos grafiką. Kelionių organizatoriai paskolą pradeda grąžinti:

 • praėjus 6 mėnesiams po paskolos sutarties sudarymo dienos, kai paskolos trukmė yra iki 18 mėn.;
 • praėjus 12 mėnesių po paskolos sutarties sudarymo dienos, kai paskolos trukmė ilgesnė nei 18 mėn.

Kokie paskolos išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos gavėjas paskolos ar jos dalies išmokėjimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

Kai paskolos gavėjas yra kelionių organizatorius, paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn. po paskolos sutarties sudarymo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d. Paskolos išmokėjimo metu paskolos gavėjas turi turėti galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą.

Kelionių organizatoriai turi pateikti:

 1. SVV deklaraciją (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė). Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, užtenka pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą, dėl didelės įmonės statuso;
 2. (DU žiniaraščius)*;
 3. Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 4. Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 5. Pinigų srautų istoriniai ir prognozuojami duomenys (excel forma pridedama);
 6. Informaciją (sąrašą) apie neįvykdytas turistines keliones: organizuotų turistinių kelionių sutarčių numeriai, jų sudarymo data, kelionių organizatoriaus grąžintinos sumos, kiekvienos neįvykusios kelionės datos (buvusios pradinėse organizuotų turistinių kelionių sutartyse) ir kelionės kryptys (nurodoma šalis ir miestas);
 7. Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą**.

* nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo vidutines faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

 1. už visus 2019 m., jei pareiškėjas veiklą vykdė iki 2019 m.;
 2. už 2019 m. lapkričio – 2020 m. vasario mėn., jei pareiškėjas veiklą vykdo nuo 2019 m. sausio 1 d.

** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-11-25