Pildydami paraišką, atkreipkite dėmesį į paraiškos būseną:

 • Neatitinka kriterijų – paraiška nebuvo pateikta, nes pareiškėjas neatitinka finansavimo kriterijų. Tuo atveju, jeigu neatitikimai galėtų būti ištaisyti ir naujos paraiškos pateikimo dieną būtų pašalinti, pareiškėjas gali kreiptis pakartotinai, teikdamas paraišką iš naujo.
 • Rengiama – paraiška pildoma pareiškėjo ir dar nepateikta vertinti. Kai parengsite paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Rengiama“ pasikeitė į „Pateikta vertinimui“.
 • Pateikta vertinimui – paraiška pateikta vertinti, laukite pranešimo apie tolesnius veiksmus.
 • Grąžinta tikslinimui – paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Kai patikslinsite paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinimui“ pasikeitė į „Pateikta vertinimui“.
 • Atmesta – priimtas sprendimas nesuteikti finansavimo dėl pareiškėjo atstovaujamos įmonės (verslininko) pateiktos paraiškos.
 • Patvirtinta – priimtas teigiamas sprendimas dėl finansavimo skyrimo.
 • Pasirašyta finansavimo sutartis – pareiškėjo ir INVEGA pasirašyta sutartis. INVEGAI pasirašius sutartį, paskolos sutartis tampa galiojančia, o paskola suteikiama apraše numatytais terminais ir sąlygomis.

 

1. Kokie esminiai reikalavimai pareiškėjams?

Prieš teikdami paraišką pareiškėjai privalo įsitikinti:

 1. Kad paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) yra pateikusi VĮ „Registrų centras“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Šis reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms įmonių grupės įmonėms, kurios yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d. Tuo atveju jei įmonių grupė, įskaitant paskolos gavėją, sudaro metinį ataskaitų rinkinį kitai datai (ne 2019 m. gruodžio 31 d.), 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys neturi būti teikiamas VĮ „Registrų centras“ ir „Invegai“ turi būti teikiamas įmonių grupės, įskaitant paskolos gavėją, įmonių patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys.
 2. Ar paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais arba 2019 m. gruodžio 31 d. paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais, paskolos gavėjas turi tai pagrįsti dokumentais. Verslininkas laikomas sunkumų patiriančiu, jei jam yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.
 3. Kad turi galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą (taikoma tik kelionių organizatoriams), turi apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą (taikoma tik apgyvendinimo paslaugų teikėjams); pagrindinė įmonės veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000) (taikoma tik viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms).

 

2. Kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektai norintys įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantys sunkumų?

Paskolos gavėjas turi pateikti finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).

Daugiau informacijos apie tai, kas yra sunkumus patirianti įmonė, rasite čia: https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/

Sunkumų patyrimas apskaičiuojamas pagal pateiktas skaičiuokles:

 • Mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/sunkumu-vertinimo-skaiciuokle-mvi/
 • Didelėms įmonėms (DĮ): https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/sunkumu-vertinimo-skaiciuokle-di/

 

3. Kada baigiasi paraiškų priėmimo terminas?

Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

 

4. Kiek lėšų skirta priemonei „Paskolos turizmo paslaugų teikėjams“?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 30 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: iki 8 mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones ir iki 22 mln. Eur apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, bei viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti. Priemonei skirta lėšų suma gali būti didinama arba mažinama, atsižvelgiant į rinkos poreikį.

 

5. Kaip bus teikiamos paraiškos?

Paraiškos teikiamos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje http://tour.invega.lt/.

 

6. Kokie asmenys gali teikti paraišką paskolos gavėjo vardu?

Paraišką teikia įmonės vadovas (verslininkas) arba įgaliotas asmuo.

 

7. Kaip nustatoma paskolos gavėjo atstovo tapatybė?

Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ t. y. prisijungus per internetinę bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Paskolos gavėjo juridinio asmens vadovas jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Verslo subjektas“. Paskolos gavėjo juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo arba paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas) jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas“.

Jeigu paskolos gavėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus pareiškėjo vardu.
Paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas), norėdamas įgalioti kitą fizinį asmenį teikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį paskolos gavėjo vardu, turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus paskolos gavėjo vardu.

Pastaba. Įgaliojimas suteikiamas šiems veiksmams atlikti: verslo subjekto (verslininko) vardu teikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://tour.invega.lt dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, pateikti visus būtinus dokumentus, reikalingus pridėti prie paraiškos, ir/ arba pasirašyti paskolos sutartį verslo subjekto (verslininko) vardu (nurodyti sumą Eur, paskolos laikotarpį mėn.) bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

 

8. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą – https://invega.lt/lt/covid-19/kaip-deklaruoti-svv-subjekto-statusa/

 

9. Kokia maksimali paskolos suma?

Paskolos suma vienam paskolos gavėjui turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos arba dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus. Jei paskolos gavėjas veiklą vykdė 2019 m. ir anksčiau, darbo užmokesčio su mokesčiais suma nustatoma pagal 2019 m. faktinius duomenis. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pradėjo veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis iki 2020 m. kovo 16 d. buvusiais darbo užmokesčio duomenimis (šis kriterijus vertinamas tik paskolos gavėjo prašymu). Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola iki didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui, kuri visais atvejais negali viršyti 3 mln. Eur.

Kelionių organizatoriams (tuo atveju, jei paskolos gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas yra nustatytas pagal Turizmo įstatymo 12 straipsnio 1 dalį) paskolos suma turi neviršyti paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos gavimo pateikimo metu turėtos draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimo ir (ar) finansų įstaigos suteiktos finansinės garantijos sumos.

Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola iki didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui, išskyrus atvejus, jei tas pats paskolos gavėjas, vykdo kelionių organizavimo veiklą ir teikia apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas, kreipiasi dėl paskolos kelionių organizatoriams ir dėl paskolos apgyvendinimo paslaugų teikėjams, teikiantiems klasifikuojamąsias apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas, jis gali gauti dvi paskolas, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė nei paskaičiuota didžiausia paskolos suma.

 

10. Kokie paskolos suteikimo, paskolos sutarties sudarymo terminai?

Paskola gali būti suteikta (t. y. paskolos sutartis turi būti pasirašyta) ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. Verslo subjekto atstovas paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po „Invegos“ sprendimo skirti finansavimą priėmimo ir paskolos sutarties pateikimo. Nepasirašius paskolos sutarties per nurodytą terminą, sprendimas skirti finansavimą netenka galios. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

11. Kokie tolesni pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Pateikta vertinimui“?

Teisingai užpildę ir pateikę paraišką elektroninėje paraiškų sistemoje, laukite elektroninio pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paraiškos galite paskambinę informacinės linijos telefonu +370 5 210 7510, taip pat parašę užklausą el. paštu paskolosturizmui@invega.lt.

 

12. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Grąžinta tikslinimui“?

Kai paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Patikslinę paraišką spauskite „Tvirtinti paraišką“ ir įsitikinkite, kad paraiška pateikta. Paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinimui“ turi pasikeisti į „Pateikta vertinimui“.

Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 10 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos jų nepateikia, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

1. Kokia veikla užsiimantys verslo subjektai gali pasinaudoti skatinamąja finansine priemone „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“?
 • apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), būtinosioms išlaidoms finansuoti. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.
 • viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslo subjektai būtinosioms išlaidoms finansuoti. Paskolos teikiamos tik didelėms įmonėms, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis, kaip tai apibrėžta SVV įstatyme ir kurių pagrindinė veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000).

 

2. Kas yra klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos?

Klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos apima viešbučio, motelio, svečių namų ir kempingo paslaugas. Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis išduotą galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.

 

3. Ar teikiamos paskolos apgyvendinimo paslaugų teikėjams, teikiantiems neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas?

Ne. Įmonės, teikiančios neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas „Invega“ administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

 

4. Ar teikiamos paskolos viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams?

Ne. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ar verslininkai, dirbantys pagal verslo liudijimą ir teikiantys viešojo maitinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas „Invega“ administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

 

5. Ar galiu teikti paraišką pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ jei esu apgyvendinimo paslaugas ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas? Ar paraišką galiu teikti kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas?

Statistikos departamente, paspaudę nuorodą http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html galite įvesti įmonės kodą ir pasitikrinti kokia Jūsų įmonės veikla yra pagrindinė. Jei Jūsų pagrindinė įmonės veikla yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (561000)“ ir esate didelė įmonė, kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine įmone kaip tai apibrėžta SVV įstatyme, paraišką galite teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas. Jei pagrindinė veikla yra 561000 ir nesate didelė įmonė – paraiškos teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė negalite.

Pažymėtina, jog Statistikos departamentas pateikia tokią informaciją:

 • Jeigu veiklos rūšies kodas neatitinka įmonės vykdomos pagrindinės veiklos, prašome inicijuoti jo pakeitimą. Motyvuotą laisvos formos prašymą siųsti adresu statistika@stat.gov.lt. Atkreipiame dėmesį, kad Statistiniame ūkio subjektų registre nurodoma tik pagrindinė veikla (sukurianti didžiausią pridėtinę vertę).
 • Jei esate apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), galite teikti paraišką kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.

 

6. Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ir viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė, paskola skiriama būtinosioms apyvartinėms lėšoms, kurios nėra netinkamos išlaidos, finansuoti.

 

7. Kas yra netinkamos išlaidos finansuoti?

Finansavimas negali būti skirtas išmokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. paskolos gavėjo turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką. Finansavimas negali būti skirtas investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją).

 

8. Kokiam terminui teikiamos paskolos?

Apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui.

 

9. Kaip apskaičiuojamas paskolos dydis?

Paskolos suma kiekvienam paskolos gavėjui nustatoma individualiai.

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ir viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė, paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. ir iki 2021 m. birželio 30 d. planuojamas patirti išlaidas pinigais (t. y. nepiniginės išlaidos nefinansuojamos), siekiant išlaikyti darbo vietas ir tęsti paskolos gavėjo veiklą. Į prašomą paskolos sumą negali būti traukiamos išlaidos, kurios finansuojamos kitomis priemonėmis. Jei paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo planuojamas patirti išlaidas nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Kai prašomos paskolos dydis „Invegos“ vertinimu yra nepakankamai pagrįstas dokumentais ir verslo subjekto pateikta informacija arba jeigu verslo subjekto turimų lėšų ir planuojamų piniginių srautų pakanka veiklai vykdyti, paskola nesuteikiama.

 

10. Ar paskolos suma gali būti didinama?

Esant poreikiui, paskolos gavėjui pateiktus prašymą „Invegai“, paskolos suma gali būti didinama, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus prašymą dėl paskolos sumos didinimo, „Invega“ atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą.

 

11. Koks paskolos grąžinimo grafikas?

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjai paskolą grąžina pagal grafiką, mokant įmokas kas mėnesį. Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip 12 mėnesių po paskolos sutarties sudarymo dienos (bet ne anksčiau kaip po paskutinės paskolos dalies išmokėjimo).

 

12. Kokie paskolos išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos gavėjas paskolos ar jos dalies išmokėjimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

Paskola gali būti išmokėta ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d. Paskola išmokama dalimis kiekvieną ketvirtį (kas 90 kalendorinių dienų) pagal suderintą su paskolos gavėju grafiką. Esant poreikiui, paskolos gavėjui pateikus INVEGAI laisvos formos prašymą, INVEGOS sutikimu paskolos lėšos gali būti išmokamos ir kitais terminais.

 

13. Kokius dokumentus turi pateikti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų ir maitinimo paslaugų teikėjai?

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai turi pateikti:

 1. SVV deklaraciją;
 2. (DU žiniaraščius)*;
 3. Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 4. Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 5. Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (Aprašo priedas Nr. 1);
 6. Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą**.

* nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumą per metus.
Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

 1. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą iki 2019 m. atveju, 2019 m. faktiniais duomenimis;
 2. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau atveju, paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis nuo paskolos gavėjo veiklos pradžios iki 2020 vasario mėn. imtinai buvusiais darbo užmokesčio duomenimis.

** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.
  Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

 

14. Kada reikia pildyti SVV deklaraciją?

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė (paraiškas galės teikti tik didelės viešojo maitinimo įmonės, kurių pagrindinė veika „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000)), kartu su paraiška turi būti pateikęs SVV subjekto deklaraciją visais atvejais.

1. Kokia veikla užsiimantys verslo subjektai gali pasinaudoti skatinamąja finansine priemone „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“?

Kelionių organizatoriai (licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128) atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau SVV) subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.

 

2. Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Kai pareiškėjas yra kelionių organizatorius, paskola skiriama atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones.

 

3. Kokiam terminui teikiamos paskolos?

Kelionių organizatoriams paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui arba ne ilgesniam kaip 24 mėnesių terminui, kai prašoma paskolos suma yra iki 20 tūkst. Eur.

 

4. Kada reikia pildyti SVV deklaraciją?

Kai pareiškėjas yra kelionių organizatorius, kartu su paraiška turi būti pateikęs SVV subjekto deklaraciją (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė). Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, užteks pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą, dėl didelės įmonės statuso.

 

5. Kaip apskaičiuojamas paskolos dydis?

Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos suteikimo pateikimo metu turimą grąžinti sumą turistams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones.

 

6. Ar paskolos suma gali būti didinama?

Esant poreikiui, paskolos suma gali būti didinama, paskolos gavėjui INVEGAI pateikus prašymą, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus INVEGAI prašymą dėl paskolos sumos didinimo, INVEGA atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą. Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne daugiau kaip 2 kartus ir ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 d.

 

7. Koks paskolos grąžinimo grafikas?

Kelionių organizatoriams paskolos grąžinimo grafikas yra linijinis, mokant kas mėnesį pagal paskolos grafiką. Kelionių organizatoriai paskolą pradeda grąžinti:

 • praėjus 6 mėnesiams po paskolos sutarties sudarymo dienos, kai paskolos trukmė yra iki 24 mėn. Paskolos gavėjui pateikus laisvos formos prašymą „Invegai“, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas papildomai vieną kartą, iki 6 mėnesių;
 • praėjus 12 mėnesių po paskolos sutarties sudarymo dienos, kai paskolos trukmė ilgesnė nei 24 mėn.

 

8. Kokie paskolos išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos išmokėjimo metu paskolos gavėjas turi turėti galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą ir nebūti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.
Kai paskolos gavėjas yra kelionių organizatorius, paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn. po paskolos sutarties sudarymo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d.

 

9. Kokius dokumentus turi pateikti kelionių organizatoriai?

Kelionių organizatoriai turi pateikti:

 1. SVV deklaraciją (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė). Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, užtenka pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą, dėl didelės įmonės statuso;
 2. (DU žiniaraščius)*;
 3. Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 4. Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 5. Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (Aprašo priedas Nr. 1);
 6. Kartu su paraiška dėl paskolos suteikimo turi būti pateikiama paskolos gavėjo deklaracija (paaiškinimas) apie neįvykdytas turistines keliones pagal organizuotas turistinių kelionių sutartis, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams.
 7. Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą**.

* nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumą per metus.
Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

 1. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą iki 2019 m. atveju, 2019 m. faktiniais duomenimis;
 2. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau atveju, paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis nuo paskolos gavėjo veiklos pradžios iki 2020 vasario mėn. imtinai buvusiais darbo užmokesčio duomenimis.

** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.
  Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

 

10. Kartu su paraiška dėl paskolos suteikimo turi būti pateikiama paskolos gavėjo deklaracija (paaiškinimas) apie neįvykdytas turistines keliones pagal organizuotas turistinių kelionių sutartis, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams. Kokios apimties ir turinio turėtų būti šis dokumentas?

Kelionių organizatoriai kartu su paraiška turėtų pateikti vadovo elektroniniu parašu patvirtintą laisvos formos paaiškinimą, kuriame nurodytų: „Deklaruojame, kad pagal organizuotas neįvykusias turistinių kelionių sutartis turistams turime grąžinti (nurodyti konkrečią sumą) Eur sumą“.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-05