Priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“  yra sustabdyta.

 

Viena iš paskolos gavėjo tinkamumo sąlygų yra „Paskola teikiama Paskolos gavėjui – SVV subjektui, kuris nėra Nefinansuotinas subjektas, ir kuris paraiškos pateikimo metu yra pateikęs Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį“. Kokį 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį įmonės turi pateikti VĮ Registrų centras?

Įmonės Registrų centrui turi pateikti tokį 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Toks atskleidimas reikalingas, kad finansų tarpininkas galėtų įvertinti, ar įmonė jau buvo sunkumų patirianti 2019 m. gruodžio 31 d., kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punkte.

Ar Paskolos gavėjas gali padengti skolas pagal iki 2020 m. kovo 16 d. išrašytas sąskaitas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki 2020 m. kovo 16 d.?

Ne, negali.

Ar Paskolos gavėjas gali padengti skolas, pagal iki 2020 m. kovo 16 d. išrašytas sąskaitas, kurių mokėjimo terminas suėjo po 2020 m. kovo 16 d.?

Jei mokėjimo terminas suėjo po 2020 m. kovo 16 d., tuomet Paskolos gavėjas gali padengti tokius mokėjimus paskolos lėšomis.

Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Paskola gali būti naudojama apyvartinėms lėšoms finansuoti, išskyrus Nefinansuotinas išlaidas, t. y.:

  1. Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams.
  2. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką.
  3. Finansavimas negali būti skirtas gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą

Ar paskolos lėšos gali būti naudojamos einamosioms įmokoms mokėti finansų įstaigoms ar kitiems kreditoriams (t.y. jei grąžinimas yra vykdomas pagal nustatytus terminus)?

Taip, paskolos lėšos gali būti naudojamos einamosioms įmokoms mokėti finansų įstaigoms ar kitiems kreditoriams (t.y. jei grąžinimas yra vykdomas pagal nustatytus terminus).

Prašome nurodyti, kokiu pagrindu siekiant nustatyti, ar SVV subjektas yra sunkumų patirianti įmonė, reikia vertinti susijusias įmones?

Vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 dalimi.

Ar palūkanos perskaičiuojamos ir už praeitą laikotarpį, t. y. jei pratęsiama 12 mėnesių Paskolos sutartis dar 12 mėnesių laikotarpiui, tuomet už likusius (pratęsto termino) 12 mėnesio laikotarpį bus skaičiuojama padidinta 0,19 procentų palūkanų norma ir Paskolos gavėjas turės susimokėti skirtumą tarp 0,1 ir 0,19 procentų palūkanų normų už pradinį 12 mėnesių laikotarpį atsižvelgiant į faktiškai panaudotą paskolos sumą ir atliktus paskolos grąžinimus?

Taip, turi būti perskaičiuotos palūkanos visai paskolos sumai ir už praėjusį laikotarpį.

Prašome paaiškinti, ar finansų tarpininkai negali taikyti Paskolos gavėjo atžvilgiu standartinių finansų tarpininkų nustatytų mokesčių už įvairių pažymų (pvz., pažyma auditui) išdavimą.

Ne, negali.

Kokios sąlygos taikomos, kai paskolos gavėjas nori pratęsti paskolos terminą?

Jei paskolos gavėjas gavo paskolą pagal ankstesnes sąlygas (galiojusias iki skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ įgyvendinimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 2020-06-08 pakeitimo), kuriose buvo nustatyta, kad Paskolos teikiamos 24 mėnesių terminui. Paskolos sutarties terminas gali būti Paskolos gavėjo prašymu per pirmus 12 Paskolos termino mėnesių finansų tarpininko sprendimu pratęstas, bet negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai, terminą skaičiuojant nuo Paskolos sutarties sudarymo dienos. Tuo atveju, kai pratęsiama Paskolos trukmė, turi būti perskaičiuojamos Paskolos palūkanos visai Paskolos trukmei“ ir kreipiasi į finansų tarpininką (toliau – FT), kuris jam išdavė paskolą, dėl paskolos pratęsimo:

  • tuo atveju, kai SVV subjektas per pirmus 12 paskolos termino mėnesių kreipiasi dėl paskolos pratęsimo iki 36 mėn. – FT jam turi pratęsti paskolą iki 36 mėn. be papildomo mokesčio;
  • tuo atveju, kai SVV nori pratęsti paskolą ilgiau, t. y.  iki 37-72 mėn. – gali pasinaudoti šiuo metu Apraše galiojančia sąlyga (Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui. Jei pradinė Paskolos trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 72 mėnesiai, yra pratęsiama, visai Paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos Paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą Paskolos trukmę, įskaitant Paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta skiltyje „Paskolų teikimo kaina Paskolų gavėjams“). Už paskolos pratęsimą gali būti taikomi standartiniai FT mokesčiai, atitinkantys įprastinius FT įkainius, kurie nėra laikomi administravimo mokesčiais), tačiau už paskolos pratęsimą paskolos gavėjas turi susimokėti FT numatytą standartinį mokestį.

Ar pareiškėjo susijusių įmonių 2019 m. finansinės ataskaitos turi būti priduotos VĮ Registrų centrui?

Taip, tiek pareiškėjo, tiek susijusių įmonių 2019 m. finansinės ataskaitos turi būti priduotos VĮ Registrų centrui. Jei susijusi įmonė yra registruota ne Lietuvoje ir negali finansinių ataskaitų priduoti VĮ Registrų centrui, tokių susijusių įmonių finansines ataskaitas pareiškėjas turi pateikti finansų tarpininkui.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-01