Sprendimą dėl lengvatinės paskolos pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) suteikimo priima ir paskolą išduoda LKU grupės: kredito unijos. Priemonę koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o finansinę priemonę valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Paraiškas ir verslo planus reikia teikti kredito unijoms. Dokumentų formos patalpintos Lietuvos centrinės kredito unijos (LKU) svetainėje.

Priemone VSF2 siekiama padėti fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir konsultacijas.

VSF2 paskolos yra skirtos investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti. Paskola negali būti skirta esamiems paskolų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti, taip pat paskolos lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija.

Jei reikia pagalbos užpildant verslo planą, yra teikiamos nemokamos individualios konsultacijos dėl verslo plano parengimo ir įgyvendinimo. Po konsultacijos, kredito unijai ir projekto vykdytojui susitarus dėl finansavimo, kredito unija įvertins galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos, ar užteks užstato. Jei užstato neužteks, kredito unija galės kreiptis į „Invega“ individualios garantijos suteikiamai paskolai.

Norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kredito unijos narys privalo:

  • sumokėti vienkartinį negrąžinamą stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato kredito unijos valdyba. Kredito unijų praktikoje taikomas stojamojo mokesčio dydis yra nuo 0 iki 100 eurų. Dėl stojamojo mokesčio dydžio kreiptis į kredito uniją, kurios nariu planuojate tapti;
  • turėti kredito unijoje ne mažesnio, negu Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kredito unijos įstatų nuostatos reikalauja, dydžio pagrindinį pajų. Pagal įstatymo nuostatas mažiausias pajinio įnašo už pagrindinį pajų dydis negali būti mažesnis kaip 30 eurų, tačiau kredito unija įstatuose gali nusimatyti kitą sumą. Pajinis įnašas, sumokėtas už pagrindinį pajų, gali būti grąžinamas tik narystei kredito unijoje pasibaigus.

Kredito unijos taiko papildomus pajinius įnašus, susijusius su kredito suma. Papildomo pajinio įnašo dydį nustato kredito unijos valdyba individualiai, atsižvelgdama į paskolos riziką, jos užtikrinimo priemones ir kt. bei siekdama užtikrinti ir nepažeisti kredito unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų. Papildomo pajinio įnašo dydis praktikoje svyruoja nuo 0 iki 20 proc. kredito sumos. Pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei kredito unijoje nepasibaigus. Grąžinimo procedūra vykdoma pagal Kredito unijų įstatymo 14 skyriaus nuostatas.

Šiuo metu kredito unijose taikomi pajų dydžiai

Paskolos išdavimo administravimo mokestis – netaikomas (t. y., kreidto unijos negali reikalauti iš paskolų gavėjų administracinio mokesčio už paskolos suteikimą).

Visuotinės dotacijos priemone „Subsidijos verslo pradžiai“, gali pasinaudoti priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“ paskolų gavėjai. Priemonė „Subsidijos verslo pradžiai“ –  darbo užmokesčio išlaidų kompensacija priemonės VSF2 paskolų gavėjams, už pagal darbo sutartį įdarbintus darbuotojus, kuria bus siekiama sudaryti papildomas finansines paskatas paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jų įsitvirtinimą rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje ir paskatinti kurti naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas.  Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės (prioritetinė asmenų grupė) turės galimybę gauti didesnę darbuotojų darbo užmokesčio kompensaciją, nei kiti prioritetinei asmenų grupei nepriklausantys asmenys.

Iš viso šių paskolų išdavimui skirta 21.5 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų.

Paskolų teikimo sąlygos:

Paskolų teikimo laikotarpis Paskolų sutartys su paskolų gavėjais pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.
Paskolų teikimo terminas Maksimalus paskolos terminas 10 metų
Maksimali paskolos suma 25 000 eurų
Maksimali palūkanų norma 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža)
Tinkami paskolų gavėjai Tinkami paskolų gavėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

1) labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;

2) ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos);

3) pageidaujantys paskolos iki 25 000 Eur;

4) paskolų gavėjai savo veiklą ar dalį jos turi vykdyti Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse

Paskolų skaičius vienam SVV subjektui Per visą tinkamumo laikotarpį vienam SVV subjektui gali būti suteikta ne daugiau kaip viena paskola
Valstybės pagalba Nereikšminga (de minimis) pagalba, vadovaujantis Reglamentu Nr. 1407/2013
Finansavimas pagal priemonę neteikiamas Finansavimas pagal priemonę neteikiamas:

–     Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnyje nurodytais atvejais;

–      nepiniginiam įnašui finansuoti;

–      infrastruktūrai, žemei ir nekilnojamajam turtui įsigyti;

–      atominių elektrinių eksploatavimui nutraukti ir jų statybai;

–      investicijoms, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

–      investicijoms į būsto sektorių, nebent susijusį su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimu;

–      tabako ir tabako gaminių gamybai, perdirbimui ir prekybai;

–      įmonėms, kurioms taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr.1407/2013 4 straipsnio 3 punkto a dalyje;

–      investicijoms į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros poveikį aplinkai

–      tiems paskolų gavėjams, kurie veiklą vykdo ne Europos Sąjungos valstybėse narėse

Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės, kurioms bus kuriamos papildomos paskatos

(paskolos gavėjas prioritetinei grupei priskiriamas, jei juridinio asmens
(labai mažos ar mažos įmonės) savininkas arba pagrindinis akcininkas
(pagrindiniai akcininkai sudėjus kartu), priklausantys prioritetinei
grupei, turi 51 proc. ir daugiau įmonės akcijų, arba valdymo teisių)

–           bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo pateikimo kredito unijai ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje);

–           neįgalieji (pateikę kredito unijai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą);

–           asmenys iki 29 m. (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo kredito unijai metu);

–           vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu);

–           moterys (lyties kriterijus įvertinamas paskolos prašymo pateikimo kredito unijai metu);

–           tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. gauta paskola bus naudojama investuoti į įrangą, gamybos procesus ir (arba) saugius ir ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį energijos taupymui, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, išteklių ir ekosistemos saugojimui, taršos ir atliekų vengimui ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas verslo plano, skirto paskolai gauti, pateikimo kredito unijai metu)

Paskolos išdavimo administravimo mokestis Netaikomas

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-18