Individualios garantijos

INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

 

Portfelinės garantijos

Priemonė skirta paskatinti SVV kreditavimą galima užsitikrinti INVEGA atrinktose kredito įstaigose, kurios turi sudariusios nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 proc. paskolos dydžio garantiją. Pagal šią priemonę kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Norint pasinaudoti garantijų priemone, reiktų kreiptis į kredito įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir kt.) ir susitarti dėl finansavimo sąlygų (paskolos sumos, valiutos, trukmės, grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir pan.). Kredito įstaiga, priimdama sprendimą kredituoti, nuspręs, ar pakanka užstato. Įmonė ar verslininkas turi dalyvauti projekte nuosavomis lėšomis ar turtu iki paskolos panaudojimo arba proporcingai vienu metu su paskolos lėšų panaudojimu. Jei užstato nepakanka, kredito įstaiga gali:

1. kreiptis į INVEGĄ dėl individualios garantijos suteikimo ir pateikti reikiamus dokumentus;
2. kreditą įtraukti į bendrą kredito įstaigos portfelį.

 

Paskolos

INVEGA administruoja įvairias ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, tarp kurių yra lengvatinių paskolų teikimas verslo pradžiai ar paskolos verslo plėtrai:

 • Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams leidžia mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma kelionių organizatoriams jų atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, bei viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti. Paraiškos teikiamos „Invegai“ per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.
 • Verslumo skatinimo fondas 2014–2020 – tai lengvatinės paskolos iki 25 000 Eur, skirtos verslo pradžiai. Norėdami pasinaudoti paskola, kreipkitės į artimiausią kredito uniją.
 • Atviras kreditų fondas 2 – tai lengvatinės paskolos iki 600 000 Eur. Paskolos gali būti skirtos tiek verslo pradžiai, tiek verslo plėtrai. Šiuo metu lengvatines AKF2 paskolas teikia AS „Citadele banka Lietuvos filialas ir UAB „Medicinos bankas“.
 • Pasidalytos rizikos paskolos – paskolos, pagrįstos skolinimo principu pagal 45/55 rizikos pasidalinimo proporciją: teikiant finansavimą, finansų įstaiga prie 45 proc. paskolos/kredito linijos dalies suteiktos „Invega“ lėšomis, prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. Maksimalus vienos paskolos dydis – 4 mln. eurų. Paskolas teikia AB Šiaulių bankas ir AB bankas Swedbank.
 • Sutelktinės paskolos „Avietė“sudaro sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasiskolinti per sutelktinio finansavimo platformas. Paskolas teikia sutelktinio finansavimo platforma „FinBee.
 • Skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – „Alternatyva“suteikia galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Paskolos  skiriamos investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Dėl paskolų kreipkitės į finansų tarpininkus.

 

Rizikos kapitalo investicijos

Rizikos kapitalo investicijos – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Tokios investicijos paprastai atliekamos į novatoriškas įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis. Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Rizikos kapitalo investuotojas paprastai aktyviai dalyvauja įmonės, į kurią investavo, veikloje ir savo žiniomis, ryšiais bei patirtimi prisideda prie įmonės plėtros.

Šiuo metu įgyvendinamos rizikos kapitalo priemonės:

 • Baltijos inovacijų fondas – rizikos kapitalo fondas, veikiantis Baltijos šalių lygiu. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: Livonia PartnersBPM MezzanineKarma VenturesINVLBaltCap Growth Fund ir BaltCap Private Equity Fund II.
 • Akceleravimo fondai – skirti investuoti į labai mažas ir mažas įmones (MĮ) ir teikti joms mentorystės, mokymų ir konsultavimų paslaugas.
 • Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I – skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) bei užtikrinti lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į rizikos kapitalo fondo valdytoją Open Circle Capital.
 • Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas II – skirtas investuoti į novatoriškų didelio augimo ankstyvojo plėtros etapo diversifikuotą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių arba planuojančių vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų veiklą sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose, portfelį. Papildomai pagal šią priemonę bus pasiūlytos papildomos verslo akseleravimo veiklos galutiniams naudos gavėjams. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į rizikos kapitalo fondo valdytoją Iron Wolf Capital.
 • Plėtros fondas I – skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius ar kurti naujus produktus bei kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į rizikos kapitalo fondo valdytoją Practica Capital.
 • Plėtros fondas II – skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius, kurti naujus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į rizikos kapitalo fondo valdytoją LitCapital.
 • Ko-investicinis fondas – skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis. Labai mažos ir mažos įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos datos ir privatūs investuotojai gali kreiptis į rizikos kapitalo fondo „Koinvesticinis fondas“ valdytoją „Coinvest Capital“  (UAB „Kofinansavimas“).
 • Ko-investicinis fondas II – skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės bei privatūs investuotojai gali kreiptis į rizikos kapitalo fondo „Koinvesticinis fondas“ valdytoją „Coinvest Capital“  (UAB „Kofinansavimas“).
 • Ko-investicinis fondas susisiekimui – skirtas skatinti MVĮ, kuriančių mobilumo paslaugas ir produktus, intelektines transporto sistemas (ITS) ir inovatyvias transporto technologijas, mažinančių transporto sukuriamą CO2 emisiją, atsiradimą. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į rizikos kapitalo fondo „Koinvesticinis fondas“ valdytoją „Coinvest Capital“  (UAB „Kofinansavimas“).
 • Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas –  skirtas finansuoti diversifikuotą bendrų investicijų su verslo angelais ir kitais privačiais investuotojais portfelį, investuojant nuo parengiamojo iki plėtros etapo. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į rizikos kapitalo fondo valdytoją KŪB „Verslo angelų fondas II“.

 

Kompensavimo priemonės

INVEGA siūlo visuotinės dotacijos priemones, kuriomis siekiama palengvinti paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, kompensuojamos palūkanos, dalis darbo užmokesčio išlaidų, o taip pat darbuotojų mokymo ir konsultacijų išlaidos.

 • Darbuotojų COVID-19 tyrimų kompensavimas – priemonė skirta smulkiajam ir vidutiniam verslui arba besiverčiantiems individualia veikla, su sąlyga, kad veikla karantino metu buvo apribota. Pareiškėjai gali gauti kompensaciją darbuotojų testavimui už vieną greitąjį serologinį antikūnų tyrimą ir (ar) už greitąjį antigeno testą.
 • Dalinis palūkanų kompensavimas – kompensuojama iki 95 proc. sumokėtų verslo paskolų palūkanų. Palūkanų kompensacijomis, kurios finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, galima naudotis, kai kreipiasi įprastu ritmu paskolų mokėjimus ar lizingo įmokas mokantys verslai.
 • Subsidijos verslo pradžiai – lengvatinių paskolų pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) gavėjai gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją, kuriam bus mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo užmokestis. Tokiu būdu verslo atstovams bus lengviau įsitvirtinti rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje. Kompensuojama iki 75 proc. darbo užmokesčio išlaidų.

 

Europos Sąjungos investicijų priemonių pasirinkimo įrankis: www.esgalimybes.lt

Tai tinklapis, kurio tikslas – palengvinti verslo subjektams informacijos paiešką apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paskelbtus galiojančius kvietimus ir taip tobulinti komunikaciją ir informacijos sklaidą apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas ES investicijas. Vos kelių mygtukų paspaudimų sužinokite apie jums siūlomas finansavimo priemones.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-03-05