Individualios garantijos

INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Portfelinės garantijos

Priemonė skirta paskatinti SVV kreditavimą galima užsitikrinti INVEGA atrinktose kredito įstaigose, kurios turi sudariusios nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 proc. paskolos dydžio garantiją. Pagal šią priemonę kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Norint pasinaudoti garantijų priemone, reiktų kreiptis į kredito įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir kt.) ir susitarti dėl finansavimo sąlygų (paskolos sumos, valiutos, trukmės, grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir pan.). Kredito įstaiga, priimdama sprendimą kredituoti, nuspręs, ar pakanka užstato. Įmonė ar verslininkas turi dalyvauti projekte nuosavomis lėšomis ar turtu iki paskolos panaudojimo arba proporcingai vienu metu su paskolos lėšų panaudojimu. Jei užstato nepakanka, kredito įstaiga gali:

1. kreiptis į INVEGĄ dėl individualios garantijos suteikimo ir pateikti reikiamus dokumentus;
2. kreditą įtraukti į bendrą kredito įstaigos portfelį.

 

Paskolos

„Invega“ administruoja įvairias ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, tarp kurių yra lengvatinių paskolų teikimas verslo pradžiai ar paskolos verslo plėtrai:

 • Verslumo skatinimo fondas 2014–2020 – tai lengvatinės paskolos iki 25 000 Eur, skirtos verslo pradžiai. Norėdami pasinaudoti paskola, kreipkitės į artimiausią kredito uniją.
 • Atviras kreditų fondas 2 – tai lengvatinės paskolos iki 600 000 Eur. Paskolos gali būti skirtos tiek verslo pradžiai, tiek verslo plėtrai. Šiuo metu lengvatines AKF2 paskolas teikia AS „Citadele banka Lietuvos filialas ir UAB „Medicinos bankas“. 
 • Pasidalytos rizikos paskolos – paskolos, pagrįstos skolinimo principu pagal 45/55 rizikos pasidalinimo proporciją: teikiant finansavimą, finansų įstaiga prie 45 proc. paskolos/kredito linijos dalies suteiktos „Invega“ lėšomis, prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. Maksimalus vienos paskolos dydis – 4 mln. eurų. Paskolas teikia AB Šiaulių bankas ir AB bankas Swedbank.
 • Sutelktinės paskolos „Avietė“ – sudaro sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasiskolinti per sutelktinio finansavimo platformas. Paskolas teikia sutelktinio finansavimo platforma „FinBee.
 • Apmokėtinų sąskaitų paskolos – leidžia nedidelėms įmonėms sumažinti COVID-19 pandemijos poveikį, galintį išplisti per atsiskaitymų grandines ir sukelti jų sutrikimus, bei padėti išsaugoti prekybos kredito gavėjų veiklos tęstinumą. Paraiškos teikiamos „Invegai“ per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.
 • Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams – tai paskolos be užstato, kurios padeda  labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei verlininkams (SVV subjektams), susidūrusiais su sunkumais dėl COVID-19 protrūkio gauti finansavimą paskolų forma, kad labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės bei verslininkai galėtų susimokėti už būtinąsias išlaidas. Dėl paskolų kreipkitės į finansų tarpininkus.
 • Skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – „Alternatyva“ – suteikia galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Paskolos  skiriamos investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Dėl paskolų kreipkitės į finansų tarpininkus.

Rizikos kapitalo investicijos

Rizikos kapitalo investicijos – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Tokios investicijos paprastai atliekamos į novatoriškas įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis. Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Rizikos kapitalo investuotojas paprastai aktyviai dalyvauja įmonės, į kurią investavo, veikloje ir savo žiniomis, ryšiais bei patirtimi prisideda prie įmonės plėtros.

Šiuo metu įgyvendinamos rizikos kapitalo priemonės:

 • Baltijos inovacijų fondas – rizikos kapitalo fondas, veikiantis Baltijos šalių lygiu. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: Livonia PartnersBPM MezzanineKarma Ventures, INVL, BaltCap Growth Fund ir BaltCap Private Equity Fund II.
 • Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I – skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) bei užtikrinti lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: Open Circle Capital.
 • Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas II – skirtas investuoti į novatoriškų didelio augimo ankstyvojo plėtros etapo diversifikuotą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių arba planuojančių vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų veiklą sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose, portfelį. Papildomai pagal šią priemonę bus pasiūlytos papildomos verslo akseleravimo veiklos galutiniams naudos gavėjams. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: Iron Wolf Capital.
 • Plėtros fondas I – skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius ar kurti naujus produktus bei kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: Practica Capital.
 • Plėtros fondas II – skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius, kurti naujus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: LitCapital.
 • Ko-investicinis fondas – skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis. Labai mažos ir mažos įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos datos ir privatūs investuotojai gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: UAB „Kofinansavimas“.
 • Ko-investicinis fondas II – skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės bei privatūs investuotojai gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: UAB „Kofinansavimas“.
 • Ko-investicinis fondas MTEPI – skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą), įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas. Labai mažos ir mažos įmonės, kurios veikia arba ketina pradėti naują ekonominę veiklą sumaniosios specializacijos srityse ir įgyvendina MTEPI veiklas, bei kurių viena iš akcininkų yra arba investavimo metu taps mokslo ir studijų institucija gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: UAB „Kofinansavimas“.
 • Ko-investicinis fondas susisiekimui – skirtas skatinti MVĮ, kuriančių mobilumo paslaugas ir produktus, intelektines transporto sistemas (ITS) ir inovatyvias transporto technologijas, mažinančių transporto sukuriamą CO2 emisiją, atsiradimą. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: UAB „Kofinansavimas“.
 • Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas –  skirtas finansuoti diversifikuotą bendrų investicijų su verslo angelais ir kitais privačiais investuotojais portfelį, investuojant nuo parengiamojo iki plėtros etapo. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: KŪB „Verslo angelų fondas II“

Kompensavimo priemonės

„Invega“ siūlo visuotinės dotacijos priemones, kuriomis siekiama palengvinti paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, kompensuojamos palūkanos, dalis darbo užmokesčio išlaidų, o taip pat darbuotojų mokymo ir konsultacijų išlaidos.

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu (nuo 2020 m. kovo 16 d. – 2020 m. liepos 31 d.) pareiškėjo  patirtas ekonominei veiklai vykdyti nuomojamų negyvenamosios paskirties patalpų nuomos išlaidas. Didžiausias dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 proc. nuo 2020 metų vasario* mėn. nuomininkui taikyto nuomos mokesčio dydžio.

Dalinis palūkanų kompensavimas

Kompensuojama iki 100 proc. sumokėtų verslo paskolų palūkanų. Palūkanų kompensacijomis, kurios finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, galima naudotis trimis atvejais:

1) kai kreipiasi verslai, nukentėję nuo COVID-19 protrūkio ir dėl to gavę paskolų ar lizingo mokėjimo atidėjimus;

2) kai kreipiasi įmonės, kurių pagrindinė veikla yra krovinių vežimas sausumos keliais, kurios už paskolos lėšas ar lizingo būdu įsigijo krovininių automobilių, ir gavo paskolų ar lizingo mokėjimų atidėjimus;

3) kai kreipiasi įprastu ritmu paskolų mokėjimus ar lizingo įmokas mokantys verslai.

Subsidijos verslo pradžiai

Lengvatinių paskolų pagal finansinę priemonę Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) gavėjai gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją, kuriam bus mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo užmokestis. Tokiu būdu verslo atstovams bus lengviau įsitvirtinti rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje. Kompensuojama iki 75 proc. darbo užmokesčio išlaidų.

Europos Sąjungos investicijų priemonių pasirinkimo įrankis: www.esgalimybes.lt

Tai tinklapis, kurio tikslas – palengvinti verslo subjektams informacijos paiešką apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paskelbtus galiojančius kvietimus ir taip tobulinti komunikaciją ir informacijos sklaidą apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas ES investicijas. Vos kelių mygtukų paspaudimų sužinokite apie jums siūlomas finansavimo priemones.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-05-25