Deklaruojant SVV subjekto statusą siūlome naudotis LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengta SVV subjekto statuso deklaracijos forma (Excel failu).

Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją? 

Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

1. Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės samprata:

Darbuotojų skaičius Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos, mln. € Turto balansinė vertė, mln. €
Vidutinė įmonė Mažiau kaip 250 50 43
Maža įmonė Mažiau kaip 50 10 10
Labai maža įmonė Mažiau kaip 10 2  2

Įmonės finansiniai duomenys nustatomi pagal paskutinių metų arba, jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – pagal paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV subjekto statuso deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias, susijusių susijusias (netiesiogiai susijusios su deklarantu) ir susijusių partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių susijusias įmones, be to turi būti deklaruojamos ir partnerinių įmonių partnerinės įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Nustatant deklaranto statusą, sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami nemažinant turimų balsų skaičiaus (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius. Pildant SVV subjekto statuso deklaraciją, deklarantas dėl egzistuojančių ryšių tarp kelių įmonių gali būti partnerinė įmonė, susijusi įmonė bei partnerinė ir susijusi įmonė. Jei tarp kelių įmonių SVVPĮ numatyti ryšiai neegzistuoja, deklarantas yra savarankiška įmonė.

Savarankiškos, partnerinės įmonės ir susijusios įmonės samprata:

 • Savarankiškos įmonės – įmonės, kurios neturi nei partnerinių, nei susijusių įmonių.
 • Partnerinės įmonės – įmonės, kurios nepriskiriamos prie susijusių įmonių ir tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias ar partnerines įmones) turinčios ne mažiau kaip 25 proc. ir ne daugiau kaip 50 proc. kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 proc. visų kitos įmonės dalyvių balsų.
 • Susijusios įmonės – įmonės, kurios atitinka bent vieną nurodytą kriterijų:
  1. Viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje ir (arba)
  viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organų narių ir (arba)
  įmonei suteikta teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta kita įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų ir (arba)
  įmonė, turinti dalyvių balsų kitoje įmonėje, kuri dėl su tos kitos įmonės dalyviais sudarytų sutarčių kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų.
  2. Kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš nurodytų įmonių ryšių, jie šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose.
  3. Kai tarp įmonių yra susiformavę nurodytų įmonių ryšių per vieną ar kelias įmones arba per šiuos investuotojus:
  neformaliuosius investuotojus, jeigu šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne didesnė kaip 1,25 mln. eurų ir (arba)
  mokslo ir studijų institucijas, kurios gali investuoti turtą ir (arba)
  profesionaliuosius investuotojus ir (arba)
  savivaldybes, kurių metinis biudžetas mažesnis nei 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje gyvenamąją vietą yra deklaravę mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų.

Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas) yra valstybė ar savivaldybė, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).

Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • du metus veikianti įmonė deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis (pvz., 2015 m. birželio mėn. įsteigta įmonė deklaruodama savo statusą 2017 m. pildo 2015 m. ir 2016 m. duomenis);
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis (pvz., 2013 m. įsteigta įmonė deklaruodama savo statusą 2017 m. pildo 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. duomenis);
 • naujai įsteigta įmonė, kurios finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia du metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys (pvz., 2017 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2017 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2017 m. duomenis, o susijusios įmonės duomenys nurodomi už 2015 m. ir 2016 m.);
 • SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių dvejų metų duomenis, o jei tais metais SVV subjekto statusas keitėsi – pagal trejų paskutinių metų duomenis.

Norminiai dokumentai

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

Ūkio ministro įsakymas dėl SVV subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir SVV subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo.

Ūkio ministro įsakymas dėl SVV subjektų vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

SVV statuso deklaracija.

Atmintinė pildant SVV subjekto statuso deklaraciją.

SVV statuso nustatymo lentelė


 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-05-25