2013 m. gruodžio 20 d. įsigaliojo 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politikos reglamentai, kurie sudarė teisinį pagrindą įgyvendinti ES sanglaudos politiką Lietuvoje. ES sanglaudos politikos reglamentuose yra numatyta, kad kiekviena valstybė narė ES sanglaudos politikai įgyvendinti turi parengti Partnerystės sutartį ir veiksmų programas. Šiuos dokumentus turi patvirtinti Europos Komisija.

Partnerystės sutartis ir 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa) – tai pagrindiniai dokumentai, pagal kuriuos Lietuvai bus skiriamos ES struktūrinių fondų lėšos 2014-2020 metais.

Partnerystės sutartis apima 5 Europos struktūrinius ir investicinius (ESI) fondus:

  • Europos regioninės plėtros fondą (ERPF);
  • Europos socialinį fondą (ESF);
  • Sanglaudos fondą;
  • Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai;
  • Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą.

2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos projektas (pateiktas derinti EK 2014 m. kovo 5 d.)

Priedas: Ex ante vertinimo santrauka

Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartis (pateikta derinti Europos Komisijai 2014 m. vasario 4 d.)

Priedas Nr. 1 Partnerių sąrašas

Priedas Nr. 2 Taikomų Ex Ante sąlygų nustatymas ir jų įvykdymo įvertinimas

Priedas Nr. 3 Neįvykdytų teminių Ex Ante sąlygų įgyvendinimo veiksmų planas

Priedas Nr. 4 Neįvykdytų bendrųjų Ex Ante sąlygų įgyvendinimo veiksmų planas

Priedas Nr. 5 TAIKOMŲ KAIMO PLĖTROS EX ANTE SĄLYGŲ NUSTATYMAS IR JŲ ĮVYKDYMO ĮVERTINIMAS

Priedas Nr. 6 TAIKOMŲ EX ANTE SĄLYGŲ ATITIKTIS PRIORITETAMS

Priedas Nr. 7 2007-2013 m. patirtis taikant BIVP iniciatyvas

2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos tarpinis projektas

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25