Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo schema, finansinės priemonės ir subsidijos (negrąžintina parama) verslo pradžiai ir plėtrai, skatinant įmonių konkurencingumą, novatoriškumą ir produktyvumo didinimą, naujų darbo vietų kūrimą ir išlaikymą. Šios priemonės finansauojamos 2014 – 2020 m. ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Pagal skirtingas sritis verslui numatytos investicijos siekia 1,03 mlrd. Eur.

 

3 VP PRIORITETAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS

Investicinis prioritetas: 3.1. Verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių steigimo skatinimas, įskaitant verslo inkubatorius.

finansavimas verslui

Konkretus uždavinys: 3.1.1. Padidinti verslumo lygį.

finansines priemones

Finansavimo priemonės:

 

img-arrow

Investicinis prioritetas: 3.2. Naujų mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) verslo, ypač internacionalizavimo, modelių kūrimas ir įgyvendinimas.

img-arrow

Konkretus uždavinys: 3.2.1. Padidinti MVĮ tarptautiškumą

img-arrow

Finansavimo priemonės:

 

Investicinis prioritetas: 3.3. Mažų ir vidutinių įmonių gebėjimų dalyvauti ekonomikos augimo ir inovacijų procesuose rėmimas.

subsidijos verslui

Konkretus uždavinys: 3.3.1. Padidinti MVĮ produktyvumą

finansinės priemonės

Finansavimo priemonės:

 

Konkretus uždavinys: 3.3.2. Padidinti MVĮ investicijas į eko-inovacijas ir kitas, efektyviai resursus naudojančias, technologijas.

finansavimo priemones

Finansavimo priemonės:

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25