Kvietimas dalyvauti atrankoje eiti projektų finansininko(-ės) pareigas,

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys

 • tvarkyti INVEGOS valdomų fondų fondų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, (toliau – Fondų fondas) buhalterinę apskaitą ir užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
 • rengti Fondų fondų finansinę atskaitomybę, biudžetus ir apskaitos vadovus;
 • vykdyti Fondų fondų finansines operacijas, kontroliuoti tinkamas išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimą, duomenų teisingumą;
 • rengti ir teikti Fondų fondų mokėjimo prašymus;
 • rengti INVEGOS vykdomų ES techninės paramos projektų (toliau – ES projektų) mokėjimo prašymus ir teikti juos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA);
 • rengti vykdomų ES projektų įgyvendinimo ir techninės paramos lėšų panaudojimo ataskaitas;
 • rengti ir teikti informaciją apie vykdomų ES projektų pasiektus stebėsenos rodiklius;
 • kaupti, sisteminti ir analizuoti ES projektų lėšų panaudojimo duomenis;
 • kontroliuoti ES projektų išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, atskirų straipsnių panaudojimą, susitikrinti likučius ataskaitiniais laikotarpiais, analizuoti nukrypimų nuo sąmatos priežastis, teikti pasiūlymus vadovybei;
 • kontroliuoti ES projektų sąmatų vykdymą pagal finansavimo šaltinius;
 • rengti ES projektų išlaidų sąmatų projektus.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai

Kandidatams į projektų  finansininko pareigybę bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Pagal jas bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

Privalomos bendrosios kompetencijos

 • nepriekaištinga reputacija;
 • aukštasis išsilavinimas;
 • sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • geri valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai (anglų kalba ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B2) lygiu).

Pageidautinos specialiosios kompetencijos:

 • LR teisės aktų, kitos metodinės medžiagos, reglamentuojančios įmonių buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, geras išmanymas ir žinojimas;
 • LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių ES struktūrinės paramos panaudojimą, išmanymas;
 • patirtis dirbant su NAVISION apskaitos programa;
 • sėkminga darbo patirtis audito, finansų ir (ar) apskaitos srityse.

Pageidautini privalumai:

 • patirtis tvarkant apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • sėkminga analogiško darbo patirtis finansų įstaigoje ar draudimo bendrovėje.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:

1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą);

2) gyvenimo aprašymą (CV);

3) kitus savo nuožiūra atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo projektų finansininko atrankoje

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-01-27.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas bei pokalbis su kandidatu.

Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 5 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.

Su atranka susijusi informacija skelbiama INVEGOS internetinio puslapio www.invega.lt skyriuje „Karjeros galimybės“.

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama ir tel. (8-5) 2107512 arba el. p. jurate.katiliene@invega.lt.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-01-13