Pasibaigę kvietimai

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia finansų tarpininkus teikti paraiškas naujai rizikos kapitalo priemonei „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ valdyti. Finansų tarpininką atrinks „Invegos“ sudaryta atrankos komisija, kurią sudarys „Invegos“ darbuotojai ir išorės ekspertai.

Paraiška su jai priklausančiais dokumentais, nurodytais atrankos sąlygose, turi būti tinkamai pateikti „Invegai“ iki 2016 m. balandžio 29 d. 9.00 val.

Priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ finansų tarpininko atrankos sąlygos ir jų priedai:

Atrankos sąlygos
Atrankos sąlygų 1 priedas – paraiška
Atrankos sąlygų 2 priedas – pasiūlymas
Atrankos sąlygų 3 priedas – deklaracija
Atrankos sąlygų 4 priedas – techninė užduotis
Atrankos sąlygų 5 priedas – verslo planas
Atrankos sąlygų 5 priedas – priedo priedėlis
Atrankos sąlygų 6 priedas – nepriklausomumo deklaracija

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), bendradarbiaudama su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB), kviečia potencialius fondų valdytojus teikti paraiškas valdyti naujas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemones. Naująsias priemones įgyvendins ir rizikos kapitalo fondų valdytojus atrinks „Invega“, dalyvaujant ERPB.

Rizikos kapitalo fondų valdytojų atrankos dokumentuose (angl. Call for expression of interest) yra visa su paraiškų pateikimu susijusia informacija. Visus rizikos kapitalo fondų valdytojų atrankos dokumentuose nurodytus dokumentus bei informaciją „Invegai“ reikia pateikti atrankos dokumentuose nurodytais būdais.

Pareiškėjai gali pateikti paraiškas valdyti vieną iš šių fondų:

    • Plėtros fondas I, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), – investicijos į MVĮ (preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 14,51 mln. eurų) (fondui taikomos sąlygos LT, ENG).

    • Plėtros fondas II, finansuojamas iš ERPF, – investicijos į MVĮ (preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 16,18 mln. eurų) (fondui taikomos sąlygos LT, ENG).

    • Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II, finansuojamas iš ERPF , – investicijos į MVĮ, vykdančias arba planuojančias vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų veiklą, arba įgyvendinančias projektus sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose (preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 13,76 mln. eurų) (fondui taikomos sąlygos LT, ENG).

    • Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas, finansuojamas iš ERPF, – investicijos į MVĮ (preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 10,23 mln. eurų) (fondui taikomos sąlygos LT, ENG)

Visas atrankos procesas išsamiai aprašytas atrankos dokumentuose. Jeigu turite papildomų klausimų, prašome pateikti juos el. paštu equity@invega.lt. Klausimai gali būti teikiami tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis. Atsakymai į klausimus bus pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis „Invegos“ svetainės skiltyje http://invega.lt/lt/duk/rizikos kapitalo investicijos.

Kiekvieną paraišką pateikusį asmenį apie tolesnius „Invegos“ ir ERPB planuojamus veiksmus ir sprendimus informuosime asmeniškai.

Pagrindiniai terminai, susiję su kvietimu teikti paraiškas

Terminas, iki kada Pareiškėjai gali prašyti, kad „Invega“ pateiktų paaiškinimus dėl šio Kvietimo teikti paraiškas ir kiekvienam fondui taikomų sąlygų: 2017 m. kovo 8 d.
Terminas, iki kada paskelbiami atsakymai į susijusius prašymus pateikti paaiškinimą ir gautus per nustatytą terminą: 2017 m. kovo 15 d.
Terminas, iki kada turi būti pateiktos Paraiškos: 2017 m. kovo 22 d.
Į trumpąjį sąrašą įtraukto (-ų) Pareiškėjo (-ų) kvietimas pristatyti ir atsakyti į klausimus apie savo verslo planus: 2017 m. birželio 30 d.

Apie rizikos kapitalo priemones

Naujomis rizikos kapitalo priemonėmis bus siekiama pakelti šalies verslumo lygį, labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ) įmonių produktyvumą, toliau vystyti pradėtą kurti šalies rizikos kapitalo investavimo aplinką. Taip pat bus skatinama investuoti į verslus ir darbo vietas regionuose bei užtikrinamas lengvesnis kapitalo pasiekiamumas toms MVĮ, kurios sieks investuoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų sumanios specializacijos srityje.

Šios rizikos kapitalo priemonės bus įgyvendinamos iš „Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo“ (Verslo finansavimo fondas) lėšų. Iš „Invegos“ (dalyvaujant ERPB) atrinktų rizikos kapitalo fondų valdytojų taip pat bus tikimasi, kad jie pritrauks papildomą finansavimą iš nepriklausomų privačių investuotojų.

Verslo finansavimo fondas buvo įsteigtas 2016 m. balandžio 15 d. Ūkio ir Finansų ministerijų bei „Invegos“.

Rizikos kapitalo fondų valdytojų atrankos dokumentai LT, ENG*

Atsakomybės ribojimo pareiškimas LT, ENG *

*Atkreipiame dėmesį, kad, esant neatitikimui tarp Rizikos kapitalo fondų valdytojų atrankos dokumentų bei pateiktos paraiškos anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė teikiama dokumentams pateiktiems anglų kalba.

DUK

 

Įgyvendinimas

 

Teisės aktai

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-11-24