Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II“ Fondo valdytojo atranka – kvietimo teikti paraiškas nuoroda: 2017/BFF/VCF

Remiamasi 2017 m. sausio 25 d. paskelbtu kvietimu teikti paraiškas rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II) Fondo valdytojo atrankai (2017/BFF/VCF) (toliau – Kvietimas teikti paraiškas).

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“), bendradarbiaudama su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (toliau – ERPB) įvertinusi pagal paskelbtą Kvietimą teikti paraiškas gautas Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondo II potencialių valdytojų paraiškas, nusprendė skelbti pakartotinį Kvietimą teikti paraiškas.

„Invega“ kviečia potencialius fondo valdytojus teikti paraiškas valdyti Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondą II, skirtą investuoti į mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), vykdančias arba planuojančias vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų veiklą, ir įgyvendinančias projektus sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose.

Finansinę priemonę Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II įgyvendins ir šio rizikos kapitalo fondo valdytoją atrinks „Invega“, dalyvaujant ERPB.

Paraiškų teikimas

Kvietime teikti paraiškas Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondo II valdytojui (angl. The Call for Expression of Interest for the Venture Capital Fund II manager) yra visa su paraiškų pateikimu susijusi informacija. Visus Kvietime teikti paraiškas nurodytus dokumentus bei informaciją „Invegai“ reikia pateikti Kvietime teikti paraiškas nurodytais būdais. Ypatingas pareiškėjų dėmesys atkreipiamas į Verslo plano reikalavimus, numatytus Kvietimo teikti paraiškas 3 priede, ypač į jo dalį „Papildomi verslo plano reikalavimai“.

Potencialūs fondo valdytojai gali teikti paraiškas valdyti Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondą II, finansuojamą iš ERPF: investicijos į MVĮ, vykdančias arba planuojančias vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų veiklą, ir įgyvendinančias projektus sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose (preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 13,76 mln. eurų).

Visas atrankos procesas išsamiai aprašytas Kvietime teikti paraiškas.

Jeigu turite papildomų klausimų, prašome pateikti juos el. paštu equity@invega.lt per toliau nurodytus terminus. Klausimai gali būti teikiami tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis. Atsakymai į klausimus bus pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis „Invegos“ svetainės skiltyje http://invega.lt/lt/duk/ankstyvosios-stadijos-ir-pletros-fondas-ii/.

Kiekvienas paraišką pateikęs asmuo bus informuotas apie tolesnius „Invegos“ planuojamus veiksmus ir sprendimus.

Pagrindiniai terminai, susiję su Kvietimu teikti paraiškas:

    • Terminas, iki kada Pareiškėjai gali prašyti, kad „Invega“ pateiktų paaiškinimus dėl šio Kvietimo teikti paraiškas ir Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondui II taikomų sąlygų: 2017 m. spalio 20 d.
    • Terminas, iki kada paskelbiami atsakymai į susijusius prašymus pateikti paaiškinimą, gautus per nustatytą terminą: 2017 m. spalio 27 d.
    • Terminas, iki kada turi būti pateiktos paraiškos: 2017 m. lapkričio 3 d.
    • Į trumpąjį sąrašą įtraukto (-ų) Pareiškėjo (-ų) kvietimas pristatyti ir atsakyti į klausimus apie jo (jų) verslo planus: iki 2017 m. lapkričio 24 d.

Kvietimas teikti paraiškas (LT, ENG)*
Atsakomybės ribojimo pareiškimas (LT, ENG)*

* Atkreipiame dėmesį, kad, esant neatitikimui tarp Kvietimo teikti paraiškas bei pateiktos Paraiškos anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė teikiama dokumentams anglų kalba.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25