Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurias vykdyti valstybės valdomai įmonei pavesta valstybės institucijų sprendimais. Šių funkcijų valstybės valdoma įmonė negali vykdyti komerciniais tikslais arba už didesnę kainą nei yra nustatyta. Visa INVEGOS veikla yra specialiųjų įpareigojimų vykdymas.

INVEGOS specialieji įpareigojimai

1. Garantijų teikimas

Teikiamos valstybės garantijoms prilygintos garantijos: smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) paskolų garantijos, SVV lizingo garantijos, daugiabučių namų modernizavimio finansuoti skirtų paskolų garantijos, eksporto skatinimo garantijos, didelių įmonių paskolų garantijos, kurių teikimas numatytos LR Valstybės skolos įstatyme, LRV 2001-07-11 nutarime Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ su vėlesniais pakeitimais bei atitinkamų garantijų teikimo nuostatuose.

 1. LR valstybės skolos įstatymas;
 2. LRV 2001-07-11 nutarimas Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ su vėlesniais pakeitimais;
 3. Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatai, patvirtinti LR ūkio ministro 2007-11-29 įsakymu Nr. 4-501 su vėlesniais pakeitimais;
 4. Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatai, patvirtinti LR ūkio ministro 2011-11-29 įsakymu Nr. 4-874 su vėlesniais pakeitimais;
 5. Paskolų garantijų kredito įstaigoms už daugiabučiams namams modernizuoti teikiamas paskolas teikimo taisyklės, patvirtintos LRV 2009-09-09 nutarimu Nr. 1074 su vėlesniais pakeitimais;
 6. Paskolų garantijų kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatas, patvirtinti LR Vyriausybės 2015-11-11 nutarimu Nr. 1180.

Garantijų teikimo sąlygas patvirtinusių įgaliotų institucijų (ministerijų) valstybės biudžeto asignavimai ir kitos lėšos.

 

2. Visuotinių dotacijų įgyvendinimas ir (ar) valdymas

Įgyvendinančioji institucija/visuotinės dotacijos valdytojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvavimas rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašą;
 • kvietimų teikti paraiškas skelbimas;
 • paraiškų vertinimas bei projektų atrankos atlikimas;
 • sprendimą dėl finansavimo skyrimo parengimas ir priėmimas;
 • visuotinės dotacijos lėšų skyrimo sutarties sudarymas;
 • projektų vykdytojų teikiamų mokėjimo prašymų tikrinimas;
 • lėšas projektų vykdytojams išmokėjimas;
 • paraiškų asignavimų valdytojui teikimas;
 • išlaidų deklaracijų ir metinių sąskaitų, ataskaitų rengimas ir tvirtinimas;
 • projektų patikrų vietose atlikimas;
 • įtariamų pažeidimų tyrimas;
 • dvigubo finansavimo rizikos prevencijos vykdymas;
 • priemonių viešinimas ir visuomenės informavimas apie priemones, remiamas veiklas.
 1. LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr.1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“;
 2. LR Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“;
 3. LR Finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 patvirtintos Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės;
 4. Visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“, Visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ ir kitų visuotinių dotacijų priemonių aprašai.

 • Visuotinių dotacijų priemonių sąlygų aprašus patvirtinusių įgaliotų institucijų (ministerijų) valstybės biudžeto asignavimai ir kitos lėšos;
 • Europos regioninės plėtros fondo lėšos;
 • Europos socialinio fondo lėšos.

 

3. Kontroliuojamasis fondo, fondų fondo ir (ar) atskirų finansų inžinerijos bei finansinės priemonės valdymas

Atitinkamo Fondo valdytojas atlieka šias funkcijas:

 • kuria Fondo finansuojamas priemones ir užtikrina jų įgyvendinimą pagal Fondo investavimo strategiją ir planą.
 • atlieka Fondo investavimo strategijos ir plano peržiūrą;
 • atlieka Fondo finansuojamų priemonių valdytojų atranką, vykdo derybas ir sutarčių pasirašymą su priemonių valdytojais;
 • vykdo Fondo finansuojamų priemonių portfelio valdymą;
 • atlieka Fondo finansuojamų priemonių valdytojų veiklos stebėseną ir kontrolę.

Finansų inžinerijos priemonės ar finansinės priemonės valdytojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina priemonę pagal suderintą priemonės verslo plano;
 • atlieka priemonės verslo plano peržiūrą
 • vertina Priemonės galutinių naudos gavėjų pateiktas paraiškas, priima sprendimus dėl jų tenkinimo ir finansavimo;
 • atlieka Priemonės lėšomis paremtų projektų vykdymo kontrolę, numatytų rezultatų stebėseną, informacijos surinkimą;
 • atlieka Priemonės lėšomis paremtų projektų portfelio valdymą.
 1. Investicijų įstatymas (įstatymo 12 str. 5 d.);
 2. LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 814 „Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio įgyvendinimo“;
 3. Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos LR finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326;
 4. Konkrečių finansų inžinerijos priemonių ar finansinių priemonių finansavimo sąlygos, aprašai, pagalbos schemos ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant:
 5. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.3 konkretaus uždavinio „Padidinti darbo paklausą skatinant gyventojų, ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą“ priemonės Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“ projektų finansavimo sąlygos.

 • INVEGOS valdomo fondų fondo „INVEGOS fondas“ lėšos (grįžusios lėšos);
 • INVEGOS valdomo fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas“ lėšos (grįžusios lėšos);
 • Europos regioninės plėtros fondo lėšos;
 • Europos socialinio fondo lėšos;
 • Inovacijų skatinimo fondo lėšos.

 

Daugiau apie 2019 m. specialiuosius įpareigojimus – INVEGOS 2019 m. specialiųjų įpareigojimų apraše ir pelno (nuostolių) ataskaitoje.

 

Ankstesnių metų specialiųjų įpareigojimų aprašai ir ataskaitos:

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-19