INVEGA yra įsteigusi patronuojamąją (dukterinę) įmonę UAB „Kofinansavimas“, kurios veikla yra rizikos kapitalo fondų steigimas ir valdymas, rizikos kapitalo investavimas bei investicinės ir finansinės konsultacijos.

UAB „Kofinansavimas“ valdo viešąjį rizikos kapitalo fondą „Koinvesticinis fondas“, kuriuo siekiama vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.           Fondas veikia kaip komanditinė ūkinė bendrija, kurioje INVEGA veikia kaip narys komanditorius ir pagrindinis investuotojas, o UAB „Kofinansavimas“ – kaip tikrasis narys ir investicijų valdytojas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo teises UAB „Kofinansavimas“ įgyvendina INVEGA, kaip visų UAB „Kofinansavimas“ akcijų savininkė.

Visi sprendimai UAB „Kofinansavimas“ visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais priimami INVEGOS generalinio direktoriaus. Pažymėtina, kad INVEGOS valdybos 2019-01-23 sprendimu buvo patvirtinta Korporatyvinio valdymo politika, kuri detaliau reglamentuoja INVEGOS valdymo organų funkcijas sprendžiant klausimus, priskirtus UAB „Kofinansavimas“ visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

UAB „Kofinansavimas“ visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir akcininkų teisės bei pareigos nesiskiria nuo nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme. Remiantis UAB „Kofinansavimas“ įstatais visuotinis akcininkų susirinkimas turi šią papildomą kompetenciją:

– priimti sprendimus bendrovės veiklos klausimais, kurie pagal Akcinių bendrovių įstatymą, kitus įstatymus ir šiuos įstatus nėra priskirti bendrovės vadovo kompetencijai;

– svarstyti ir pritarti bendrovės veiklos strategijai, analizuoti ir vertinti informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

– priimti sprendimus dėl bendrovės tapimo kito juridinio asmens steigėju ar dalyviu;

– priimti sprendimus, įskaitant ir bendrovės vadovo kompetencijai priskirtais klausimais, kurių dėl bendrovės vadovo galimo interesų konflikto ar asmeninio suinteresuotumo negali priimti bendrovės vadovas;

– spręsti dėl pritarimo bendrovės vadovo siūlomam sandorio sudarymui, kai sandorio vertė yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus atvejus, kai visuotinio akcininko susirinkimo sprendime dėl atitinkamų sandorių sudarymo yra nustatyta kitaip.

UAB „Kofinansavimas“ visuotinis akcininkų susirinkimas nesvarsto ir nepriima sprendimų dėl UAB „Kofinansavimas“ valdomo skėtinio koinvestuojančio rizikos kapitalo  fondo investicijų vertinimo ir investicijų atlikimo, taip pat su investicijų valdymu ir realizavimu susijusių sprendimų. Atitinkamus sprendimus svarsto ir priima koinvestuojančio rizikos kapitalo fondo Investicinis komitetas, o juos įgyvendina UAB „Kofinansavimas“ vadovas.

 

UAB „Kofinansavimas“ vadovas ir jo veikla

UAB „Kofinansavimas“ vadovą (direktorių) renka ir atšaukia UAB „Kofinansavimas“ valdyba, o nuo 2018-11-29 – UAB „Kofinansavimas“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

Nuo 2018-11-30 UAB „Kofinansavimas“ direktoriaus pareigas eina UAB „Kofinansavimas“ visuotinis akcininkų susirinkimo 2018-11-30 sprendimu išrinkta Viktorija Vaitkevičienė. UAB „Kofinansavimas“ direktorius yra išrinktas penkerių metų kadencijai.

UAB „Kofinansavimas“ direktorius yra atsakingas už bendrovės kasdienės veiklos organizavimą, sandorių bendrovės vardu sudarymą ir kitų Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų įmonės vadovui nustatytų funkcijų vykdymą. UAB „Kofinansavimas“ direktorius taip pat įgyvendina bendrovės valdomo skėtinio koinvestuojančio rizikos kapitalo fondo Investicinio komiteto priimtus sprendimus dėl fondo investicijų atlikimo, jų valdymo ir realizavimo.

UAB „Kofinansavimas“ direktorius tuo pačiu eina ir bendrovės valdomo skėtinio koinvestuojančio rizikos kapitalo fondo investicijoms finansuoti ir apskaityti įsteigtų vietų tarpinių bendrovių UAB Pirmasis koinvestavimo fondas ir UAB Antrasis koinvestavimo fondas direktoriaus pareigas.

 

 

Plačiau apie dukterinį įmonę UAB „Kofinansavimas“ sužinosite čia.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-09