Tinkami pareiškėjai Finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (toliau – VSF2) paskolų gavėjai, tai yra labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą.
Paskolos „Verslumo skatinimas 2014–2020“ lėšos turi būti panaudotos.
Įdarbintų darbuotojų skaičius Turi būti bent 1-as pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas.
Jei kompensacijos laikotarpiu pagal darbo sutartį įdarbinama daugiau darbuotojų, už juos reikės papildomai pateikti dokumentus. Kompensacija už naujus darbuotojus bus skaičiuojama tik po papildomų dokumentų pateikimo.
Darbuotojams mokamas darbo užmokestis Darbuotojams turi būti mokamas ne mažesnis nei minimalioji mėnesinė alga (MMA) atlyginimas (nuo 2021 m. sausio 1 d. – 642 eurai) visą kompensacijos laikotarpį.
Jei kurį nors mėnesį kompensacijos laikotarpiu darbuotojui išmokėtas mažesnis atlyginimas nei MMA, pavyzdžiui, darbuotojas ėmė neapmokamas atostogas, už tą mėnesį už minimą darbuotoją kompensacija mokama nebus.
Maksimalus kompensacijos laikotarpis 18 mėnesių nuo kompensacijos laikotarpio pradžios.
Maksimali kompensacijos suma Ne didesnė nei 50 procentų faktiškai išduotos ir panaudotos VSF2 paskolos lėšų sumos.
Fiksuotasis įkainis Nustatytas 1 mėnesio fiksuotas įkainis– 498,48 eurai, kuris priemonės įgyvendinimo laikotarpiu keičiamas nebus.
Kompensacijos intensyvumas Jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei, už darbuotoją (-us), dirbančius pas pareiškėją pagal darbo sutartį kompensuojama 75 procentai fiksuotojo įkainio darbo užmokesčio išlaidų suma, jei pareiškėjas nepriklauso prioritetinei grupei – 50 proc.
Prioritetinė grupė
(paskolos gavėjas prioritetinei grupei priskiriamas, jei juridinio asmens (labai mažos ar mažos įmonės) savininkas arba pagrindinis akcininkas (pagrindiniai akcininkai sudėjus kartu), priklausantys prioritetinei grupei, turi 51 proc. ir daugiau įmonės akcijų, arba valdymo teisių)
Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės:

  • bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo pateikimo kredito unijai ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje);
  • neįgalieji (pateikdami prašymą suteikti paskolą, pateikę kredito unijai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą);
  • asmenys iki 29 metų (amžius fiksuojamas pateikiant kredito unijai prašymą suteikti paskolą);
  • vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas pateikiant kredito unijai prašymą suteikti paskolą);
  • moterys (lyties kriterijus įvertinamas pateikiant kredito unijai prašymą suteikti paskolą);
  • tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. paskola bus naudojama investicijoms į įrangą, gamybos procesus ir (arba) saugius bei ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį taupant energiją, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, saugant išteklius ir ekosistemą, vengiant taršos bei atliekų ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas pateikiant kredito unijai prašymą suteikti paskolą).
Kompensacijos pradžia Darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalis pradedama kompensuoti:

  • nuo paraiškos ir (ar) jos priedo (-ų) pateikimo dienos, jei paraiškos ir (ar) jos priedo (-ų) pateikimo diena sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena;
  • nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos, jei paraiškos ir (ar) jos priedo (-ų) pateikimo diena nesutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena.
Kompensacijos mokėjimas Kompensacija mokama kas mėnesį.
Visus duomenis apie darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį ir SODRAI sumokėtus mokesčius INVEGA gauna automatiniu būdu – pareiškėjui apie darbuotojams priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį jokių duomenų INVEGAI teikti nereikia.
Valstybės pagalba Nereikšminga (de minimis) pagalba, vadovaujantis Reglamentu Nr. 1407/2013.
Finansavimas pagal priemonę neteikiamas Ne VSF2 paskolų gavėjams.
Priemonės įgyvendinimo laikotarpis Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. liepos 31 d., dotacijos sutartys pasirašomos iki 2022 m. rugsėjo 30 d., o išlaidos apmokamos už ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. apskaičiuotą darbo užmokestį.
Priemonei skirtos lėšos Priemonei „Subsidijos verslo pradžiai“ įgyvendinti skirta iki 8 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų.

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.3.-IVG-428 „Subsidijos verslo pradžiai“.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-04