Darbo užmokesčio išlaidų kompensacija pagal visuotinės dotacijos priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“ gali pasinaudoti finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (toliau – VSF2) paskolų gavėjai. Šia priemone siekiama palengvinti paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją VSF2 paskolų gavėjai galės gauti įdarbinę darbuotojus pagal darbo sutartį. Priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ galės pasinaudoti labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai.

Projekto vykdytojo darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio dalies išlaidoms kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis 498,48 Eur įkainis. Fiksuotojo įkainio dydis įgyvendinant projektus nebus keičiamas. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma negalės būti didesnė nei 50 procentų faktiškai išduotos ir panaudotos paskolos lėšų sumos.

Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupei, t.y. ne mažiau kaip 6 mėn. teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai, neįgalieji, asmenys iki 29 metų, vyresni negu 54 metų asmenys, moterys, tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas, kompensuojama darbuotojo (-ų), dirbančio (-ių) pas pareiškėją pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio išlaidų suma bus 75 procentai fiksuotojo įkainio. Pareiškėjo priklausymas prioritetinei grupei yra nustatomas paraiškos pateikimo kredito unijai, dėl paskolos gavimo, metu.

Pareiškėjo, kuris nepriklauso prioritetinei grupei, kompensuojama darbuotojo (-ų), dirbančio (-ių) pas pareiškėją pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio išlaidų suma yra 50 procentų fiksuotojo įkainio.

Darbuotojui mokamo darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) negalės būti mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą. Ilgiausias galimas kompensacijos laikotarpis – 18 mėnesių nuo kompensacijos laikotarpio pradžios.

Atkreipiame dėmesį, kad darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalis pradedama kompensuoti:

  • nuo paraiškos ir (ar) jos priedo (-ų) pateikimo dienos, jei paraiškos ir (ar) jos priedo (-ų) pateikimo diena sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena;
  • nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos, jei paraiškos ir (ar) jos priedo (-ų) pateikimo diena nesutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. liepos 31 d., dotacijos sutartys galės būti pasirašomos iki 2022 m. rugsėjo 30 d., o išlaidos apmokamos už ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. apskaičiuotą darbo užmokestį. Darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas projekto vykdytojui bus teikiamas kaip de minimis pagalba.

Priemonei įgyvendinti numatoma skirti iki 8 mln. eurų iš Europos socialinio fondo.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 d.  keičiasi priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ sąlygos: darbuotojui mokamo darbo užmokesčio suma negalės būti mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą – 607 eurus.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.3.-IVG-428 „Subsidijos verslo pradžiai“.

Priemonės įgyvendinimo laikotarpis Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. liepos 31 d., dotacijos sutartys pasirašomos iki 2022 m. rugsėjo 30 d., o išlaidos apmokamos už ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. apskaičiuotą darbo užmokestį.
Maksimalus kompensacijos laikotarpis 18 mėnesių nuo kompensacijos laikotarpio pradžios.
Maksimali kompensacijos suma  Ne didesnė nei 50 procentų faktiškai išduotos ir panaudotos VSF2 paskolos lėšų sumos.
Nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis 498,48 Eur
Fiksuotojo įkainio kompensacijos intensyvumas –          Prioritetinei grupei 75 proc.

–          Kitiems 50 proc.

Darbuotojui mokamo darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) negali būti mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą.

Pavyzdžiui, jeigu 2020 m. sausio – kovo mėnesiais įmonėje dirbo 5 darbuotojai, kurių darbo užmokestis su mokesčiais buvo 607,00 eurų, tačiau vienas darbuotojas vasario mėnesį buvo išėjęs nemokamų atostogų ir jam buvo apskaičiuota 400,00 eurų darbo užmokesčio, kompensuojama darbuotojų darbo užmokesčio dalis apskaičiuojama: 498,48 x (4*3+1*2) = 6 978,72. Ši suma padauginama iš 0,75, jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei, arba iš 0,5, jei pareiškėjas prioritetinei grupei nepriklauso.

Tinkami pareiškėjai Tinkami pareiškėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

1) labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;

2) būti „Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) paskolų gavėjai.

Finansavimas pagal priemonę neteikiamas Ne VSF2 paskolų gavėjams.
Valstybės pagalba Nereikšminga (de minimis) pagalba, vadovaujantis Reglamentu Nr. 1407/2013.
Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės, kurioms bus kuriamos papildomos paskatos

 

(paskolos gavėjas prioritetinei grupei priskiriamas, jei juridinio asmens (labai mažos ar mažos įmonės) savininkas arba pagrindinis akcininkas (pagrindiniai akcininkai sudėjus kartu), priklausantys prioritetinei
grupei, turi 51 proc. ir daugiau įmonės akcijų, arba valdymo teisių)

 

–           bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo pateikimo kredito unijai ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje);

–           neįgalieji (pateikę kredito unijai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą);

–           asmenys iki 29 m. (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo kredito unijai metu);

–           vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu);

–           moterys (lyties kriterijus įvertinamas paskolos prašymo pateikimo kredito unijai metu);

–           tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. gauta paskola bus naudojama investuoti į įrangą, gamybos procesus ir (arba) saugius ir ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį energijos taupymui, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, išteklių ir ekosistemos saugojimui, taršos ir atliekų vengimui ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas verslo plano, skirto paskolai gauti, pateikimo kredito unijai metu)

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-04-10