UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ administruoja priemones, lengvinančias verslo pradžią ir plėtrą.

Teikiant paramą verslui, INVEGA įgyvendina šiuos 2014 – 2020 m. ES struktūrinių fondų finansuotus projektus:

  • UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – informavimo apie veiksmų programą projektas, skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę. Projektu numatoma finansuoti su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pavestų visuomenės informavimo apie Europos Sąjungos investicijas funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“. Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą, skiriama iš Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ lėšų.
  • UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – veiksmų programos administravimo projektas, skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šiuo projektu numatoma finansuoti su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“. Techninė parama veiksmų programai administruoti skiriama iš Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ lėšų.

Teikiant paramą verslui, INVEGA jau įgyvendino šiuos 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų finansuotus projektus:

INVEGA bendradarbiauja su Europos rekonstrukcijosir plėtros banku įgyvendindami rizikos kapitalo priemones.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-26