Teisės aktų, susijusių su INVEGOS vykdoma veikla, sąrašas:

1. ES de minimis pagalbos reglamentas 1407/2013 

2. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

3. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas

4. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas

5. LRV nutarimas dėl UAB Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) veiklos

6. LRV nutarimas dėl paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

7. LRV nutarimas dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

8. LRV nutarimas dėl paskolų garantijų kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo

9. Ūkio ministro įsakymas dėl SVV paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

10. Ūkio ministro įsakymas dėl finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

11. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl paskolų ir garantijų priemonių, finansuojamų ir grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

12. Finansų ministro įsakymas dėl finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

13. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas

14. LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo įgyvendinimo

15. Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas

16. LRV nutarimas dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą

17. LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo

18. LRV nutarimas dėl panaudojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansines priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-08-21