Kvietimas dalyvauti atrankoje eiti ūkio (biuro) administravimo vadybininko (-ės) pareigas

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys

Ūkio administravimo vadybininko pagrindinis uždavinys yra užtikrinti nepertraukiamą, tinkamą INVEGOS biuro administracinę ir ūkinę veiklą, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto priežiūrą, įsigijimą laiku, tinkamą planavimą.

Pagrindinės funkcijos:

 • užtikrinti nepertraukiamą biuro administracinę veiklą;
 • užtikrinti tinkamą INVEGOS dokumentų saugojimą ir archyvavimą;
 • registruoti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją informacinėse sistemose;
 • konsultuoti interesantus telefonu;
 • pavadavimo atvejais atlikti biuro administratoriaus pareigines funkcijas;
 • užtikrinti tinkamas darbo sąlygas darbo vietose;
 • vykdyti prekių, paslaugų ir darbų įsigijimus supaprastintų pirkimų būdu pagal nustatytą kompetenciją;
 • prižiūrėti sudarytų pirkimo sutarčių vykdymą, pagal sutartis įsigytų prekių, paslaugų, darbų apimtis, užtikrinti, kad nebūtų viršytos pirkimų vertės;
 • talpinti pirkimo dokumentaciją ir pirkimo sutartis įmonės informacinėje sistemoje;
 • užtikrinti trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, garantinį ir pogarantinį aptarnavimą, apskaitą ir apsaugą;
 • organizuoti įmonės biuro patalpų priežiūrą, valymą, einamąjį remontą, įmonės naudojamos įrangos ir techniko gedimų, trūkumų ir trikdžių šalinimą;
 • užtikrinti racionalų įmonės turto ir išteklių naudojimą, jų atnaujinimą laiku;
 • vykdyti vidaus darbo taisyklių, nuomojamų patalpų naudojimo ir eksploatavimo taisyklių laikymosi priežiūrą;
 • užtikrinti turto inventorizaciją ir apskaitą;
 • užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai

Kandidatams į ūkio administravimo vadybininko pareigybę bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Pagal jas bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

Privalomos bendrosios kompetencijos

 • nepriekaištinga reputacija;
 • aukštesnysis arba aukštasis technologijos, techninių arba socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu biuro programomis (Microsoft Office, ir kt.);
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
 • gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, geri planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
 • kūrybiškumas, komunikabilumas, iniciatyvumas.

Pageidautinos specialiosios kompetencijos:

 • būti susipažinusiam su LR įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais supaprastintus viešuosius pirkimus, darbų saugą, dokumentų tvarkymą ir archyvavimą, turėti įgūdžių juos taikant praktikoje;
 • gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius bei informacinius dokumentus;
 • turėti žinių biuro patalpų, jose esančių įrenginių ir inžinerinių komunikacijų eksploatacijos, priežiūros, remonto ir aptarnavimo klausimais.

Pageidautini privalumai:

 • sėkminga analogiško darbo patirtis;
 • išmanyti priešgaisrinės saugos organizavimą, elektros įrenginių eksploatavimo ir saugos taisykles, darbuotojų darbų saugos instruktavimo tvarką, pirmosios medicinos pagalbos suteikimą;
 • turėti žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (būti išlaikiusiam darbuotojų saugos ir sveikatos kvalifikacinį egzaminą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:

1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą);

2) gyvenimo aprašymą (CV);

3) kitus savo nuožiūra atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo ūkio administravimo vadybininko atrankoje“.

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-01-27.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas bei pokalbis su kandidatu.

Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 5 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.

Su atranka susijusi informacija skelbiama INVEGOS internetinio puslapio www.invega.lt skyriuje „Karjeros galimybės“.

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama ir tel. (8-5) 2107518 arba el. p. remigijus.znutas@invega.lt.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-01-23