Kvietimas dalyvauti atrankoje baigėsi.

UAB „Kofinansavimas“ (toliau – Bendrovė) – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dukterinė įmonė, įsteigta siekiant įgyvendinti rizikos kapitalo investavimo priemones.

INVEGA yra LR Vyriausybės įsteigta ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdoma finansų institucija, kuri įgyvendina verslo skatinimo priemones.

UAB „Kofinansavimas“ yra patikėta steigti ir valdyti ko-finansuojantį rizikos kapitalo fondą, kuris kartu su privačiais rizikos kapitalo fondais, verslo angelais ar kitais investuotojais, investuos kapitalą į verslą pradedančias įmones (startuolius) bei verslo plėtrą vykdančias privačias Lietuvos įmones, teiks su šiomis investicijomis susijusias investicines ir finansines konsultacijas.

Šiuo metu Bendrovė ieško:

Nepriklausomo valdybos nario (-ės)

Skelbiama kandidatų į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius vieša atranka.

Į Bendrovės valdybą bus renkama iki 3 nepriklausomų valdybos narių, turinčių skirtingas kompetencijas: įmonių vadovavimo, finansų valdymo, rizikos kapitalo investicijų valdymo srityse.

 Pagrindinės valdybos narių veiklos sritys ir funkcijos:

 • reikalavimų ko-finansuojančio rizikos kapitalo fondo potencialiems investiciniams partneriams (privačių rizikos kapitalo fondo valdytojams, verslo angelas bei kitiems investuotojams), su kuriais Bendrovė kartu investuos, nustatymas, jų vertinimas;
 • investicinių partnerių atranka;
 • ko-finansuojančio rizikos kapitalo fondo investavimo strategijos ir potencialių investicijų vertinimo metodikos parengimas ir nuolatinis tobulinimas;
 • investicinių sprendimų dėl ko-finansuojančio rizikos kapitalo fondo investavimo priėmimas;
 • investicinių sprendimų dėl ko-finansuojančio rizikos kapitalo fondo investicijų pardavimo (realizavimo) priėmimas;
 • priimtų investicinių sprendimų įgyvendinimas;
 • Bendrovės ir (ar) ko-finansuojančio rizikos kapitalo fondo atstovavimas kituose juridiniuose subjektuose;
 • Bendrovės steigimo dokumentais ir LR teisės aktais valdybos nariams nustatytų bendrųjų funkcijų ir kompetencijų vykdymas.

Valdybos narys, veikdamas Bendrovėje negalės būti susietas jokias investiciniais, valdymo, kontrolės ar darbo ryšiais su potencialiais Bendrovės investiciniais partneriais ir (ar) Bendrovės tiesioginiais bei netiesioginiais investicijų gavėjais.

Kandidatams į nepriklausomus valdybos narius bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos, pagal jas  bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

Privalomos bendrosios kompetencijos:

 1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 2. nepriekaištinga dalykinė bei asmeninė reputacija;
 3. būti nepriklausomas *;
 4. geri valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai;
 5. komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją Bendrovės valdymo organų dalyviams, investiciniams partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims;
 6. puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 7. gebėjimas sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus.

* Valdybos narys laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės, darbo arba kitokie ryšiai su Bendrove, INVEGA (akcininku) arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kandidatas turi atitikti visus Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, nustatytus nepriklausomumo kriterijus, įskaitant, bet neapsiribojant šiais reikalavimais:

 • nėra ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs INVEGOS valdybos narys, darbuotojas.
 • neturi būti šeimos, giminystės ar svainystės ryšiais susijęs su esamais ar per 3 paskutinius metus buvusiais INVEGOS stebėtojų tarybos, valdybos nariais ar darbuotojais;
 • neturi būti valstybės tarnautojas, pareigūnas arba valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojas;
 • neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimojo šeimos nario  ir Bendrovės interesų konfliktas. Artimuoju šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai), sutuoktinio (sugyventinio) tėvai (įtėviai).

Pageidautinos specialiosios kompetencijos:

 1. Profesinė patirtis ir žinios bent vienoje iš toliau paminėtų sričių (bus siekiama atrinkti valdybos narius su skirtingomis kompetencijomis):
  – rizikos kapitalo fondų valdymo ir (ar) rizikos kapitalo investavimo srityje, einant fondo valdytojo ar vadovaujančiųjų darbuotojų pareigas, veikiant kaip verslo angelas; arba
  – finansų valdymo srityje, einant finansų vadovo ar analogiškas pareigas, arba
  – aukštųjų technologijų ar vidutiniškai aukštų technologijų įmonių vadovavimo ir (ar) valdymo srityje;
 2. Įmonės veiklos strateginio planavimo patirtis;
 3. Žinios ir patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
 4. Rizikų valdymo žinios ir patirtis;
 5. Investicinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtis.

Taip pat bus papildomai vertinami šie kandidatų privalumai:

 1. Analogiško darbo (susijusio su kapitalo investavimo sprendimų priėmimu ir investicijų valdymu) patirtis;
 2. Darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose, dirbant aukščiausio lygio vadovaujamose pareigose.

Kandidatai pretenduojantys dalyvauti atrankoje turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Sutikimą kandidatuoti į valdybą
 2. Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
 3. Motyvacinį laišką;
 4. Kandidato į valdybos narius interesų deklaraciją (forma pridedama);
 5. Kandidato į valdybos narius nepriklausomumo deklaraciją;
 6. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. Kitus, kandidato nuožiūra, svarbius dokumentus.

Dokumentų pateikimas:

Visus šiame skelbime nurodytus dokumentus prašome siųsti el. paštu: konkursas@invega.lt, nurodant atrankos pavadinimą „UAB „Kofinansavimas“ valdybos narių atranka“.

Dokumentai turi būti atsiųsti el. paštu ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 16 d.

Garantuojame, kad visų kandidatų į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas. 

Kandidatų atrankos būdas: pokalbis su kandidatais, atitinkančiais nustatytus reikalavimus.

Atrankos vykdymas:

I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus. Esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 3 geriausius kandidatus į kiekvieną valdybos nario vietą;

III atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);

IV atrankos etapas – kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;

V atrankos etapas – papildomas pokalbis su geriausiai įvertintais kandidatais;

VI atrankos etapas – Bendrovės akcininko sprendimas dėl Bendrovės valdybos narių išrinkimo.

Dokumentai:

Sutikimas kandidatuoti

Nepriklausomumo deklaracija

Interesų deklaracija

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-02