Pranešimas dėl „Atviro kreditų fondo“ priemonės

UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA), atlikdama INVEGOS fondo valdytojo funkcijas, 2009 m. birželio 10 d. paskelbė kvietimą, 2009 m. rugsėjo 28 d. paskelbė patikslintą kvietimą ir 2012 m. rugpjūčio 2 d. paskelbė antrą patikslintą kvietimą dalyvauti bankų atrankoje finansų inžinerijos priemonei „Atviras kreditų fondas" (toliau - AKF) įgyvendinti ir 2013 m. balandžio 11 d., 2013 m. gruodžio 19 d., 2014 m. balandžio 29 d., 2014 m. rugpjūčio 19 d., 2014 m. spalio 5 d., 2014 m. lapkričio 14 d. ir 2015 m. sausio 22 d. paskelbė informacinius pranešimus dėl AKF priemonės papildomų sąlygų. Ši priemonė skirta bankams, teikiantiems kreditus smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams.

AKF tikslas - sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo SVV subjektui finansuoti. Kreditai iš AKF lėšų gali būti teikiami investiciniam ar apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Šis informacinis pranešimas dėl papildomų sąlygų yra skirtas visiems bankams, pageidaujantiems teikti ar teikiantiems kreditus iš AKF lėšų SVV subjektams pagal 2012 m. rugpjūčio 2 d. patikslintą kvietimą, įvertinus visus sekančius Informacinius pranešimus dėl AKF sąlygų pakeitimo ir (ar) papildymo, priemonei „Atviras kreditų fondas" įgyvendinti.

Šiuo informaciniu pranešimu informuojame, kad yra pakeičiamos AKF priemonės sąlygos, t. y. INVEGOS fondo Priežiūros komiteto sprendimu AKF padidinamas 11.752.428,35 EUR suma ir šiuo metu sudaro 68,81 mln. EUR.

AKF suma gali būti keičiama (didinama ar mažinama) pagal poreikį, neskelbiant papildomo kvietimo. Informacija apie AKF sumos pakeitimą skelbiama INVEGOS internetiniame puslapyje adresu www.invega.lt

Atkreipiame dėmesį, kad bankai, pasirašę Atviros kredito linijos sutartis su INVEGA pagal 2012 m. rugpjūčio 2 d. kvietimo sąlygas, įvertinus visus sekančius Informacinius pranešimus dėl AKF sąlygų pakeitimo ir (ar) papildymo, ir toliau gali įgyvendinti AKF priemonę ir skolinti AKF lėšas SVV subjektams.

Primename, kad visi kiti bankai, pageidaujantys teikti AKF kreditus SVV subjektams iš AKF lėšų ir nedalyvavę bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas" įgyvendinti, gali pateikti Pasiūlymą pagal 2012 m. rugpjūčio 2 d. Patikslinto kvietimo sąlygose nustatytus reikalavimus, įvertinus visus sekančius Informacinius pranešimus dėl AKF sąlygų pakeitimo ir (ar) papildymo, (2012 m. rugpjūčio 2 d. Patikslinto kvietimo sąlygos, įvertinus visus sekančius Informacinius pranešimus dėl AKF sąlygų pakeitimo ir (ar) papildymo, pateiktos žemiau) iki 2015 m. gegužės 29 d. 15 val. Šiuo atveju Pasiūlymą siunčiant registruotu laišku, išsiuntimo vietos pašto anspaudo data turėtų būti ne vėlesnė kaip 2015 m. gegužės 29 d. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki nurodyto termino pabaigos UAB „Investicijų ir verslo garantijos", Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilniuje.

PRIDEDAMA. 2012 m. rugpjūčio 2 d. Patikslinto kvietimo sąlygos, įvertinus visus sekančius Informacinius pranešimus dėl AKF sąlygų pakeitimo ir (ar) papildymo