Kredito komitetas

Kredito komitetas yra nuolat veikiantis INVEGOS patariamasis organas.

Kredito komiteto pirmininką ir narius skiria ir atleidžia INVEGOS valdyba. Kredito komiteto nariais skiriami INVEGOS darbuotojai.

Kredito komiteto nariai:

Pavel Krupenič
nuolatinis narys ir Kredito komiteto pirmininkas
Rizikos valdymo skyriaus vadovas
Sigita Rutkauskaitė
nuolatinė narė
Priemonių valdymo skyriaus vyresnioji projektų vadovė
Aistė Čepulė
nuolatinė narė
Verslo finansavimo direktorė
Investicijų vertinimo skyriaus vadovė
Aistė Stonkienė
nuolatinė narė
Rizikų valdymo ir atitikties direktorė
Kokybės kontrolės skyriaus vadovė
Eglė Toliūnaitė
nuolatinė narė
Teisės ir korporatyvinio valdymo skyriaus vyresnioji teisininkė, vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas
Remigijus Znutas
pakaitinis narys
Teisės ir korporatyvinio valdymo vadovas
Laimis Kindurys
pakaitinis narys
Operacijų skyriaus vadovas


Kredito komitetas nagrinėja prašymus dėl garantijų suteikimo, garantijos suteikimo sąlygų pakeitimo, garantijos išmokos mokėjimo ir teikia pagal kompetenciją INVEGOS generaliniam direktoriui ar valdybai siūlymus dėl INVEGOS garantijos (ne)teikimo, garantijų suteikimo sąlygų keitimo, dėl garantijos išmokų (ne)mokėjimo, taip pat turi teisę teikti siūlymus dėl garantijų teikimo, administravimo bei stebėsenos procedūrų tobulinimo. Vadovaujantis INVEGOS įstatų 53.1 punktu, Garantijų komitetas nagrinėja prašymus suteikti INVEGOS garantijas (ar pakeisti garantijos suteikimo sąlygas), kai garantijos suma yra lygi 100.000 Eur ir daugiau.

Nuo 2020 m. birželio 29 d. Kredito komitetui papildomai pavesta svarstyti klausimus ir teikti siūlymus dėl tiesiogiai teikiamų paskolų.