Paskolos pagal priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020” išduoda LKU grupės kredito unijos, priemonę koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o finansinę priemonę valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Paraiškas ir verslo planus reikia teikti kredito unijoms. Dokumentų formos patalpintos Lietuvos centrinės kredito unijos (LKU) svetaineje.

Užsiregistruoti į konsultaciją dėl finansavimo sąlygų galima užpildžius šią formą arba tiesiogiai į konsultantą nurodytais kontaktais.

Priemone „Verslumo skatinimas 2014–2020“ siekiama padėti fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir konsultacijas.

Verslumo skatinimo paskolos yra skirtos investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti. Paskola negali būti skirta esamiems paskolų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti, taip pat paskolos lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija.

Paskolas išduos LKU grupės kredito unijos, priemonę koordinuos Lietuvos centrinė kredito unija, o finansinę priemonę valdys UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Iš viso šių paskolų išdavimui skirta 21.5 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų.

Paskolų teikimo sąlygos:

Paskolų teikimo laikotarpis Paskolų sutartys su paskolų gavėjais bus pasirašomos nuo 2016 m. IV ketv. iki 2023 m. rugsėjo 30 d.
Paskolų teikimo terminas Maksimalus paskolos terminas 10 metų
Maksimali paskolos suma 25 000 eurų
Maksimali palūkanų norma 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (Kredito unijos marža)
Tinkami paskolų gavėjai Tinkami paskolų gavėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

1) labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;

2) ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos);

3) pageidaujantys paskolos iki 25 (dvidešimt penkių) tūkst. Eurų;

4) paskolų gavėjai savo veiklą ar dalį jos turi vykdyti Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse

Paskolų skaičius vienam SVV subjektui Per visą tinkamumo laikotarpį vienam SVV subjektui gali būti suteikta ne daugiau kaip viena paskola
Valstybės pagalba Nereikšminga (de minimis) pagalba, vadovaujantis Reglamentu Nr. 1407/2013
Finansavimas pagal priemonę neteikiamas Finansavimas pagal priemonę neteikiamas:

–     Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnyje nurodytais atvejais;

–      nepiniginiam įnašui finansuoti;

–      infrastruktūrai, žemei ir nekilnojamajam turtui įsigyti;

–      atominių elektrinių eksploatavimui nutraukti ir jų statybai;

–      investicijoms, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

–      investicijoms į būsto sektorių, nebent susijusį su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimu;

–      tabako ir tabako gaminių gamybai, perdirbimui ir prekybai;

–      įmonėms, kurioms taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr.1407/2013 4 straipsnio 3 punkto a dalyje;

–      investicijoms į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros poveikį aplinkai

–      tiems paskolų gavėjams, kurie veiklą vykdo ne Europos Sąjungos valstybėse narėse

Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės, kurioms bus kuriamos papildomos paskatos –           bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo pateikimo priemonės valdytojui ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje);

–           neįgalieji (pateikę priemonės valdytojui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą);

–           asmenys iki 29 m. (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu);

–           vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu);

–           moterys (lyties kriterijus įvertinamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu);

–           tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. gauta paskola bus naudojama investuoti į įrangą, gamybos procesus ir (arba) saugius ir ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį energijos taupymui, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, išteklių ir ekosistemos saugojimui, taršos ir atliekų vengimui ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas verslo plano, skirto paskolai gauti, pateikimo priemonės valdytojui metu)