Portfelinės garantijos 3

Kodėl naudinga?

Priemonė palengvina finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kai šis susiduria su finansų įstaigai nepatrauklių ar nepakankamų užtikrinimo priemonių problema.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai (SVV).

Finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas (pdf) (galiojanti redakcija)

Finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas (doc) (galiojanti redakcija)

Ankstesnės priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvado redakcijos:

Pastaba: pakeisto priemonės sąvado nuostatos taikomos ir vertinant iki šio sąvado įsigaliojimo pateiktus finansų tarpininkų prašymus įgyvendinti priemonę.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Portfelinės garantijos 3“ ir sudariusių sutartis, sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Kiek?

Didžiausia galima paskolos ar lizingo sandorio suma – 2 812 500 Eur, arba:

  • įmonių užsiimančių pirmine žemės ūkio produktų gamyba atveju – 234 375 Eur,
  • įmonių užsiimančių pirmine žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veikla atveju – 375 000 Eur.

Paskolos teikiamos vadovaujantis šių reglamentų nuostatomis:Reglamento Nr. 2023/2831, Reglamento 1408/2013 ir Reglamento Nr. 717/2014.

Finansavimas gali būti teikiamas kredito linijos, paskolos ir finansinės nuomos (lizingo) sandorio formomis.

Priemonei skirta 90 mln. Eur lėšų, kur rezervuota lėšų suma pagal teigiamai įvertintus prašymus ir pasirašytas sutartis su finansų tarpininkais yra 61,09 mln. Eur.

Terminai

Maksimali paskolos trukmė su portfeline garantija:

  • investicinių paskolos ir finansinės nuomos (lizingo) - 120 mėn.;
  • apyvartinių paskolų – 60 mėn.;
  • finansavimas kredito linijos forma – 36 mėn.

Kaip veikia?

Portfeline garantija garantuojamas paskolas, kredito liniją ar lizingą teikia ir dokumentaciją rengia atrinkti finansų tarpininkai, besivadovaudami savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos, kredito linijos ar lizingo sumos grąžinimą finansų tarpininkui. Šis dydis taikomas kiekvienam į finansų tarpininko portfelį įtrauktam sandoriui, tačiau bendra INVEGOS išmokų suma negali viršyti viršutinės išmokų sumos ribos.


  1. Verslas, norėdamas pasiimti paskolą, garantuotą su portfeline garantija, turėtų kreiptis į finansų įstaigą, sudariusią sutartį su INVEGA.
  2. Finansų įstaigos, norinčios įgyvendinti skatinamąją finansinę priemonę „Portfelinės garantijos 3“, turėtų užpildyti prašymą INVEGAI.
  3. INVEGA finansų įstaigos prašymą įvertina ir sprendimą dėl garantijos suteikimo finansų įstaigai pateikia per 30 darbo dienų nuo tinkamai užpildytų dokumentų gavimo dienos. Prašymus finansų įstaiga gali teikti iki 2024 m. gruodžio 31 d.
  4. Gavusi teigiamą atsakymą finansų įstaiga verslui suteikia paskolą, garantuotą su portfeline garantija.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar lizinguojamas turtas yra traktuojamas kaip paskolos užtikrinimo priemonė?

Taip, lizinguojamas turtas yra traktuojamas kaip paskolos užtikrinimo priemonė.

2. Ar galima į garantuojamų paskolų portfelį įtraukti paskolų sutartis, kurias finansų tarpininkas sudarė iki portfelinės garantijos sutarties su INVEGA sudarymo?

Jau turimos (suteiktos) paskolos negali būti traukiamos į PG3 portfelį.

3. Ar galima išmokėti paskolos lėšas pagal išankstinę (avansinę) sąskaitą faktūrą, o (PVM) sąskaitą faktūrą iš kliento gauti vėliau?

Paskolos panaudojimą pagrindžiančiais dokumentais laikomi: PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, sutartys bei paskolinių arba atsiskaitomųjų sąskaitų išrašai ir (ar) mokėjimų nurodymai. Paskolos išmokėjimą pagal išankstinę (avansinę) sąskaitą faktūrą galima atlikti, tačiau ji nebūtų laikoma tinkamu paskolos panaudojimą pagrindžiančiu dokumentu. Tam, kad toks paskolos išmokėjimas būtų pagrįstas, audito metu turėtumėte pateikti (PVM) sąskaitą faktūrą.

4. Ar į portfelį gali būti traukiamos paskolos išduodamos su patvirtinta kitos finansinės priemonės parama (NMA, LVPA, APVA, kt.)?

PG3 priemonė gali būti derinama su negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, jei nebus viršytas paramą administruojančiuose teisės aktuose nustatytas didžiausias paramos intensyvumas arba nustatyta pagalbos suma. Tam, kad tokį sandorį būtų galima traukti į PG3 priemonės portfelį, reikia, kad kitos finansinės priemonės sąlygos tam neprieštarautų (rekomenduojame gauti rašytinį patvirtinimą, kad prašomo finansavimo su portfeline garantija suteikimas nepažeis paskolos gavėjo finansinės priemonės (NMA, LVPA, APVA, kt.) atžvilgiu prisiimtų įsipareigojimų pagal šalių sudarytą sutartį). Taip pat turėtumėte įsitikinti, kad verslo subjektas turi pakankamą de minimis pagalbos likutį.

5. Ar (PVM) sąskaitos faktūros su mokėjimo reikalavimo teisės perleidimu faktoringo bendrovei apmokėjimas yra laikomas tinkamu paskolos lėšų panaudojimu?

Taip, tokios išlaidos (apmokėjimas ne kliento tiekėjui, o faktoringo bendrovei) yra laikomos tinkamomis.

6. Ar pagal priemonę suteikus paskolą (kredito liniją), skirtą apyvartinėms lėšoms finansuoti, galima paskolos lėšomis apmokėti komunalinių paslaugų (elektros, šildymo, dujų, kt.) išlaidas?

Taip, išlaidos tinkamos paskolos lėšų panaudojimui.

7. Ar galimas saulės jėgainių finansavimas su PG3 priemone? Ar yra kokių papildomų sąlygų finansuojant tokį turtą?

Galimas, papildomų sąlygų nėra.

8. Ar pagal PG3 priemonę galima finansuoti poilsio paskirties turtą, jei turtas bus naudojamas įmonės reikmėms?

Jei turtas nėra skirtas įmonės ekonominei veiklai vykdyti, paskolos lėšos negali būti skirtos tokio turto finansavimui.

9. Ar paaiškėjus, kad paskolos (kredito linijos, lizingo) sutartyje įrašyta klaidinga de minimis suma, būtina persirašyti sutartį su klientu?

Turėtų būti atliktas sutarties pakeitimas, ar pasirašytas sutarties priedas, arba klientui išsiųstas informacinis raštas nurodant teisingą de minimis sumą

10. Jei dėl finansavimo kreipiasi mažoji bendrija (MB), kuri neturi samdomų darbuotojų, o įmonės darbuotojai dirba pagal verslo liudijimą ir jiems yra mokamas atlygis už paslaugų atlikimą, tačiau įmonė moka mokesčius į valstybės biudžetą, ar galima tokiam klientui suteikti finansavimą pagal PG3 priemonę?

Jei SVV subjektas pagal savo vykdomą veiklą moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą, jis gali būti laikomas tinkamu paskolos gavėju.

11. Jei klientas yra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį už praėjusius finansinius metus, tačiau nėra atlikęs pagal įstatymus numatyto finansinių ataskaitų audito, ar galime tokio kliento paskolos sutartį įtraukti į portfelį?

Jei kliento finansinių ataskaitų auditas yra privalomas pagal įstatymą, tokios paskolos negalima traukti į PG3 portfelį.

12. PG3 sąlygų sąvade nurodyta, kad paskolos lėšos negali būti skirtos tam tikrų tipų automobiliams įsigyti. Ar apribojimai taikomi ir tais atvejais, kai paskolos gavėjas įsigyja sąvade nurodytas transporto priemones kaip atsargas, skirtas perparduoti? Pavyzdžiui, jei teikiama kredito linija ne komercinės paskirties automobilių, kaip įmonės atsargų, skirtų perparduoti, įsigijimui.

Taip, apribojimai taikomi. Priemonės sąlygose nėra numatyta išimčių dėl nurodyto ribojimo taikymo.

13. Ar paskolos lėšomis gali būti apmokami su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai, jei tokių mokesčių apmokėjimas yra atidėtas mokesčių administratoriaus?

Taip, galima. Svarbu, kad tie mokėjimai nebūtų pradelsti t. y. mokama pagal sutartyje nustatytą grafiką (jei tokia sutartis yra sudaroma).

14. Ar galima paskolos lėšomis apmokėti iki 100 proc. užsienio valiuta (ne eurais) išrašytos sąskaitos faktūros sumos taikant komercinį valiutos keitimo kursą?

Taip, galima.

15. Kokius veiksmus turi atlikti finansų tarpininkas ir kokius dokumentus turi pateikti INVEGAI, nustačius, kad paskola yra probleminė ir kreipiantis į INVEGĄ dėl garantijos išmokos (ar reikia nutraukti paskolos sutartį, pradėti išieškojimą, kt.)?

Iki prašymo išmokai gauti pateikimo nėra numatytos finansų tarpininko prievolės pradėti išieškojimo veiksmus ar nutraukti paskolos sutartį. Finansų tarpininkas savo sprendimu gali prašyti išmokos iki skolos išieškojimo veiksmų pradžios arba vykdyti skolos išieškojimą ir kreiptis išmokos nepraleisdamas sutartyje dėl priemonės įgyvendinimo numatyto termino. Dokumentai, kuriuos turi pateikti finansų tarpininkas, nurodyti sutarties dėl priemonės įgyvendinimo skyriuje „Portfelio priežiūra, išmokos mokėjimas ir skolų išieškojimas“.

16. Ar paskolos lėšomis gali būti refinansuojamos paskolos gavėjo lėšos, panaudotos nekilnojamajam ar kilnojamajam turtui įsigyti, jei šis turtas buvo įsigytas ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius?

Finansavimas galimas tik vieninteliu sutartyje numatytu atveju - kai sudaromas grįžtamojo lizingo sandoris, t. y. kai gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai finansinės nuomos (lizingo) gavėjo buvo įsigyti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki finansų tarpininko finansavimo suteikimo dienos (finansų tarpininko sprendimo suteikti finansavimą dienos). Finansinės nuomos (lizingo) sandoriu gali būti įsigyjami tik gamybinė įranga ir įrenginiai, kurie skirti gamybinei ir statybinei veiklai vykdyti ir paslaugoms teikti, įskaitant atvejus, kai jie įsigyjami turint tikslą juos nuomoti verslo subjektams, kurie naudos gamybinę įrangą ir įrenginius gamybinėje, statybinėje veikloje ir (ar) paslaugoms teikti.

17. Ar galima apmokėti pradelstas (PVM) sąskaitas faktūras?

Į PG3 portfelį įtrauktos paskolos lėšomis apmokamos (PVM) sąskaitos faktūros turi būti nepradelstos.

18. Jei paskolos lėšomis perkamas butas, kurio paskirtis bus keičiama ir kuris bus naudojamas kliento ekonominei veiklai vykdyti, ar tokiu atveju paskolą galima įtraukti į portfelį?

Paskola gali būti suteikiama su sąlyga, kad paskirtis bus pakeista. Tuo atveju, jei perkamo turto paskirtis liktų nepakeista, tokia paskola privalės būti išimta iš portfelio.

19. Ar de minimis suma turi būti perskaičiuojama paskolos sumos didinimo bei termino pratęsimo atvejais?

Taip, de minimis pagalbos suma yra perskaičiuojama tiek didinant paskolos sumą, tiek ir termino pratęsimo atveju.