Europos investavimo konsultacijų centras

Kas yra Europos investavimo konsultacijų centras?

Europos investavimo konsultacijų centras (toliau – EIKC, Centras arba Konsultacijų centras) įsteigtas 2015 m. birželio mėn. Reglamentu 2015/10171. EIKC yra EIB ir Europos Komisijos partnerystės projektas. Abi institucijos prisideda prie iniciatyvos finansavimo. EIB yra atsakingas už Banke įsteigto Centro valdymą. EIKC sukurtas veikti vieno langelio principu ir teikti išsamią konsultacinę ir techninę pagalbą. Jo tikslas – teikti tikslinę paramą nustatant, rengiant ir plėtojant investicinius projektus visoje Europos Sąjungoje. EIKC remiasi Europos Komisijos, EIB grupės, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ir įstaigų (NSFB) bei valstybių narių vadovaujančiųjų institucijų veiklos patirtimi.

EIKC sudaro trys pagrindiniai komponentai:

  • vieno langelio principas, kuriuo užtikrinama prieiga prie aukšto lygio ekspertų teikiamų įvairiausių konsultacinės ir techninės pagalbos programų ir iniciatyvų, skirtų viešojo ir privačiojo sektorių gavėjams;
  • bendradarbiavimo platforma, kuria EIKC partnerės ir kitos institucijos keičiasi patirtimi, ją panaudoja ir skleidžia;
  • nepatenkintų poreikių įvertinimo ir tenkinimo priemonė, kuria stiprinamos arba plečiamos esamos konsultacijų paslaugos arba prireikus kuriamos naujos.

Kaip veikia Konsultacijų centras?

Centras, be kita ko, teikia tokias paslaugas, kaip projektų vystymo parama visais projekto ciklo etapais (nuo išankstinės galimybių studijos iki finansavimo), parengiamosios ar politinės rekomendacijos, rinkos tyrimai, sektorių strategijų kūrimas ir projektų atranka. Teikiamos ir finansinės konsultacijos, siekiant sudaryti daugiau galimybių bendrovėms naudotis tinkamais finansavimo šaltiniais. Daugiau horizontaliosios pagalbos galima gauti konsultuojantis dėl proceso ir metodikos bei dalyvaujant mokymuose įvairiais klausimais, susijusiais su investiciniais projektais (pvz., viešųjų pirkimų procesu, sąnaudų ir naudos analize ir kt.), galimybe gauti finansavimą ir naudotis ES fondais.

EIKC paslaugomis gali naudotis projektų vykdytojai, viešosios institucijos ir privačios bendrovės, kurios gali kreiptis į Centrą naudodamos internetinę kontaktinę formą (http://www.eib.org/eiah/contact/index.htm). Viešojo sektoriaus projektų vykdytojams Centro paslaugos teikiamos nemokamai, o iš privačiojo sektoriaus gavėjų gali būti paprašyta įnašo, siekiant suderinti interesus ir užtikrinti rezultatų nuosavybę.

PARAMOS RŪŠIS APRAŠAS ESAMOS PROGRAMOS EIKC PASLAUGOS
Parama projektams ir investavimui Konsultacinė ir techninė pagalba, kurios tikslas – padėti identifikuoti investicinius projektus, nustatyti jų prioritetinę tvarką, juos parengti, suformuoti jų struktūrą ir įgyvendinti JASPERS, ELENA, EPEC, įgyvendinimo rėmimo programos Papildoma techninės pagalbos paslauga, papildanti jau teikiamas paslaugas ir teikiama projektų vykdytojams ir valdymo institucijoms, kad šios plėtotų ekonominiu ir techniniu požiūriu pagrįstus projektus ir geriau panaudotų ES fondų lėšas. Naujos konsultavimo paslaugos: nuolatinis Centro siūlomų konsultacijų plėtojimas, siekiant tenkinti anksčiau netenkintus poreikius
ES fondų panaudojimo gerinimas Konsultacijos ir parama pajėgumams stiprinti įgyvendinant Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) finansines priemones Platforma FICOMPASS, dvišalės paslaugos valdymo institucijoms
Finansavimo prieinamumo gerinimas Bendrų viešojo ir privačiojo sektoriaus gavėjų finansavimo sąlygų plėtojimas Konsultavimas dėl inovacijų finansavimo
Galimybė naudotis Centro vietos partnerių patirtimi Centro vietos tinklo konsultacijos ir techninė pagalba Taip pat tikimasi, kad Konsultacijų centras koordinuos nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų ir valdymo institucijų tinklą. Centro partnerės, veikdamos drauge, gali teikti išsamias ir visapusiškas konsultavimo paslaugas.


EIKC partnerių tinklo kūrimas

Šiuo metu Centras daugiausia veikia per EIB buveinę Liuksemburge ir jos vietines įstaigas. Tačiau, siekdami užtikrinti plataus masto paslaugų teikimą visoje Sąjungoje, EIB ir EK glaudžiai bendradarbiauja su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ir įstaigomis ir siūlo išsamias ir visapusiškas konsultavimo paslaugas taip pat nacionaliniu ir regionų lygmeniu.

Pagal EIKC susitarimą Centras kuria savo vietinį institucijų partnerių tinklą. Siekdami užtikrinti plataus masto paslaugų teikimą visoje ES, 2015 m. EIB ir Europos Komisija glaudžiai bendradarbiavo su nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų pagrindine grupe ir parengė susitarimo memorandumą, kad užmegztų bendradarbiavimą su Centru ir nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais.

Pasirašydami susitarimo memorandumą nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai patvirtina norą: i) dalyvauti kartu su EIB ir Europos Komisija dalijimosi žiniomis ir geriausia praktika iniciatyvose, ii) veikti kaip EIKC nacionalinė vieno langelio įstaiga, skirta potencialiems gavėjams ir suinteresuotosioms šalims, ir iii) išnagrinėti galimybę EIKC vardu vietoje teikti tokių sričių konsultavimo paslaugas, kurios dar neteikiamos pagal EIKC pagrindines konsultavimo programas (ir (arba) jas papildo).

2016 m. spalio mėn. susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo su EIB, susijusio su EIKC, pasirašė 18 NSFB.

Be to, Centras siekia bendradarbiauti su kitais tarptautiniais partneriais, pvz., ERPB ir Pasaulio banku, kad galėtų aprėpti šiuo metu EIB neaprėptus sektorius.

Daugiau informacijos galima gauti kreipiantis į Centrą adresu eiah@eib.org arba apsilankius interneto svetainėje www.eib.org/eiah.

EIKC brošiūra anglų kalba