Įgyvendinti projektai

Dalyvavimas FinNetSME tinklo projekte

Siekdama perimti smulkiajam ir vidutiniam verslui finansinę paramą teikiančių Europos Sąjungos institucijų patirtį, INVEGA išreiškė norą dalyvauti FinNetSME tinklo projekte, kurį inicijavo Europos viešųjų bankų asociacija. Projekto partneriai – daugiau kaip 20 panašia veikla užsiimančių institucijų.

Projekto bendram finansavimui buvo parengta paraiška INTEREG IIIC programai. INTEREG IIIC EAST projekto priežiūros komitetas patvirtino FinNetSME projektą, kuris buvo įgyvendintas 2004-2007 metais.

Dalyvavimas Verslo plano turnyre

2005 metais VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“, remdamasis jau daugelį metų Vokietijoje vykdomo Šiaurės Bavarijos verslo plano konkurso patirtimi, su partneriais suorganizavo pirmąjį Verslo plano turnyrą (http://www.versloturnyras.lt) Lietuvoje. INVEGA pasirašė partnerystės sutartį su VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parku“ ir tapo generaliniu šio renginio rėmėju. Šiuo turnyru siekiama paskatinti naujo verslo pradžią, teikti pagalbą ruošiant verslo planus, remti verslo plėtrą bei puoselėti verslininkystės kultūrą Lietuvoje.

Dalyvavimas JOSEFIN projekte


Siekdama paskatinti inovatyvaus smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą Baltijos jūros regione, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) tapo JOSEFIN projekto partnere. JOSEFIN (JOint SME Finance for INovation) – tai 2007 – 2013 m. Baltijos jūros regiono programos daugiašalio bendradarbiavimo projektas pagal pirmąjį prioritetą „Inovacijų Baltijos jūros regione skatinimas“. Projekto tikslas – sukurti schemą, kuri padėtų inovatyvioms ir į technologijas orientuotoms smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms, siekiančioms bendradarbiauti su užsienio SVV įmonėmis, esančiomis Baltijos regiono valstybėse, gauti pagalbą veiklos vystymo proceso metu: rengiant verslo planą, įvertinant užsienio rinkų galimybes, pritraukiant finansavimo šaltinius. JOSEFIN projektas planuoja glaudžiai bendradarbiauti su kitais pagal prioritetą „Inovacijų Baltijos jūros regione skatinimas“ veikiančiais projektais, ypač projektu BaSIC.

Projekto partneriais tapo daugiau kaip 20 finansavimo, garantijų, inovacijų, technologijų vystymo srityse veikiančių institucijų iš 7 Europos šalių (Vokietijos, Švedijos, Norvegijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos).

Dalyvaudama JOSEFIN projekte, kuris buvo įgyvendintas 2009 – 2012 m., INVEGA teikė garantijas, susijusias su šiuo projektu, už inovatyvių įmonių, kurioms konsultacijas ir individualius mokymus teikia Lietuvos inovacijų centras, imamas paskolas iš kredito įstaigų.

„JOSEFIN is a part of the EU strategy for the Baltic Sea Region“, – teigia Alexander Schenk, Švedijos finansų ministras.

Dalyvavimas DIFASS projekte

DIFASS – tai tarpregioninės finansinės pagalbos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams ir ne subsidijavimo principu grindžiamų priemonių plėtros projektas (ang. – Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments).

DIFASS projektu siekiama SVV įmonėms palengvinti galimybes gauti finansavimą ir padėti SVV plėsti veiklą tarptautiniu lygiu. Daug dėmesio bus skiriama kuriant ir įgyvendinant ne subsidijavimo principu grindžiamas finansinės paramos priemones, pavyzdžiui, atsinaujinančius fondus, tarpregioninius fondus ir rizikos kapitalo fondus.

DIFASS projektas įgyvendintas 2014-2014 metais.

Tarpregioninis bendradarbiavimas

26 partneriai iš įvairių Europos Sąjungos regionų įsipareigojo trejus metus kartu dirbti projekte. Visos šalys, dalyvaujančios projekte, drauge keisis savo šalies novatoriškų verslo paramos priemonių įgyvendinimo patirtimi ir tarpusavyje dalysis atrinktais gerosios praktikos pavyzdžiais.

INTERREG programa

DIFASS projektą remia INTERREG IVC programa. Bendras programos tikslas yra pagerinti regioninės politikos ir įgyvendinamų priemonių veiksmingumą. INTERREG IVC programa užtikrina tarpregioninio bendradarbiavimo finansavimą visoje Europoje. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Europos Bendrijos teritorinio bendradarbiavimo tikslą ir finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Daugiau apie DIFASS projektą

 

Dalyvavimas Fin-En

FIN-EN – tai tarptautinis patirties įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, skirtas įmonėms, pasidalijimo projektas (ang. Sharing methodologies on FINancial Engineering for enterprises). Projekto pagrindinis tikslas – sustiprinti tarptautinį ir regioninį bendradarbiavimą tarp Europos institucijų, įgyvendinančių finansų inžinerijos priemones, siekiant pasidalyti finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo patirtimi.

FIN-EN projektu siekiama suteikti galimybę projekto partneriams projekto gyvavimo metu pristatyti savo sukauptą geriausią patirtį administruojant finansų inžinerijos priemones, pasimokyti iš kitų šalių patirties. Projekto pabaigoje bus pasiūlytos finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo supaprastintos procedūros, kurias bus siekiama įgyvendinti kitame Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpyje.

FIN-EN projekte, kuris buvo įgyvendintas 2012 – 2014 m., dalyvavo 13 valstybių institucijos, tarp jų ir Lietuvos partneris – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Invega).
FIN-EN projektas įgyvendinamas pagal INTERREG IVC programą, kurios bendrasis tikslas – pasitelkiant tarpregioninį bendradarbiavimą gerinti regionų plėtros politiką inovacijų ir žinių ekonomikos bei aplinkos ir pavojų prevencijos srityse bei prisidėti prie Europos ekonominio modernizavimo ir didesnio konkurencingumo skatinimo.

Informacinis vaizdo įrašas apie FIN-EN finansinius instrumentus