Fondų fondas „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“

Šio fondo tikslas – įgyvendinant Veiksmų programą, padidinti šalies verslumo lygį, mažinti nedarbą ir prisidėti prie šalies ekonominio augimo.

Įgyvendinant projektą yra sukurtos finansinės priemonės, kuriomis siekiama skatinti įmonių investicijas į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.

Sukurtos finansinės priemonės, skirtos palengvinti smulkiojo ir vidutinio subjektų, vykdančių arba ketinančių vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas, priėjimą prie finansavimo šaltinių, taip pat įgyvendinamas smulkiojo ir vidutinio verslo poreikius atitinkančių finansavimo modelių rėmimas, kuris leistų užtikrinti finansinių šaltinių prieinamumą verslui, ypatingą dėmesį skiriant naujam verslui.

Įgyvendinus iš projekto lėšų finansuojamas finansines priemones, kurios apims paskolas, portfelines garantijas paskoloms ir lizingui, skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, taip pat rizikos kapitalo investicijas į įmones, planuojama suteikti finansinę pagalbą daugiau nei 1400 įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių verslą.

INVEGA įgyvendina šias priemones, finansuojamas iš fondo:

Visos fondo ataskaitos