Veiklos tikslai

Misija

Skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu.

Vizija

Pažangiausia ir efektyviausia organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukuria reikšmingą vertę šalies ekonomikai.

Finansinio stabilumo išlaikymas

INVEGA siekia nenuostolingos veiklos, o pagrindinės pajamos generuojamos iš individualių garantijų teikimo bei nuosavo kapitalo investavimo, kurio investavimo kryptys ir ribojimai apibrėžti teisės aktuose. Subalansuotos veiklos teigiamo finansinio rezultato siekiama stebint ir atitinkamai reaguojant į individualių garantijų įsipareigojimų bei prisiimamos rizikos kaštų pokyčius.

Verslo finansavimo prieinamumo didinimas

INVEGA, daug metų glaudžiai bendradarbiaudama su verslumo skatinimo ir užimtumo didinimo politiką formuojančiomis Lietuvos institucijomis, atsižvelgdama į rinkos poreikius ir plėsdama administruojamų priemonių spektrą, didins galimybes verslo subjektams gauti reikiamą finansavimą verslui, toliau sudarys palankesnes sąlygas kurti naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas, skatins inovatyvių sprendimų įdiegimą verslo procesuose. INVEGA orientuojasi į naujų alternatyvaus finansavimo priemonių kūrimą, planuoja vystyti tiesioginį skolinį finansavimą bei plėsti kitas verslo finansavimo priemones.

Klientų patirties gerinimas

Siekdama kokybiškai aptarnauti klientus, INVEGA įsteigė Klientų aptarnavimo skyrių ir įdiegė skambučių valdymo sistemą, kuri suteikė galimybę operatyviai reaguoti į kliento poreikį ar problemą, tiesiogiai valdyti klientų patirtis (jų pasitenkinimą, įvaizdžio dalį, nustatyti spragas vidiniuose procesuose). INVEGA siekė ir sieks, kad jos teikiamų paslaugų kokybė atitiktų kliento lūkesčius, o vidutinis metinis klientų pasitenkinimas INVEGOS teikiamomis paslaugomis būtų ne mažesnis nei 9 balai.

Kadangi klientų patyrimas apima ne tik klientų aptarnavimą, bet ir daugiau procesų, susijusių su INVEGOS teikiamomis paslaugomis, planuojama skirti dėmesio ne tik tiesioginiam klientų aptarnavimui teikiant paslaugas ir konsultacijas, bet ir gilesniam jų pažinimui ir informacijos prieinamumui gerinti bei grįžtamajam ryšiui užtikrinti INVEGOS internetiniame puslapyje, informacijos sklaidai socialiniuose tinkluose.

Klientų poreikių ir lūkesčių žinojimas bei jų tenkinimas lemia ir efektyvesnį paslaugų teikimą. Todėl daug dėmesio bus skiriama komunikacijai ir siekiama gerinti INVEGOS prekės ženklo reputaciją, didinti INVEGOS įgyvendinamų priemonių žinomumą ir skatinti jų poreikį bei paklausą. Tuo tikslu, įvertinus išorinius ir vidinius veiksnius, parengta 2021–2023 m. INVEGOS komunikacijos strategija, kuria remiantis bus įgyvendinamos įvairios komunikacijos veiklos.

Veiklos efektyvumo gerinimas

Siekant efektyvinti paraiškų pateikimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo procesus, mažinti sistemų priežiūros išlaidas, planuojama atlikti esamų paraiškų teikimo ir vertinimo sistemų optimizavimo ir vieningos paraiškų teikimo sistemos ekspertinę analizę. Remiantis ekspertų išvadomis, bus svarstoma kurti vieną bendrą paraiškų teikimo ir vertinimo sistemą, panaudojant jau turimų sistemų sprendinius (architektūrą, integracijas, taisykles ir kt.).
INVEGA nuolat turi atlikti įvairių priemonių lėšų panaudojimo, finansavimo suteikimo verslui ir kitus stebėsenos procesus, todėl, siekiant reikalingą informaciją gauti operatyviai ir iš įvairių duomenų šaltinių, bus diegiamas ir nuolat plėtojamas duomenų analitikos įrankis, kuris padės greitai ir efektyviai matyti pasiektus veiklos rezultatus, įžvelgti veiklos tendencijas, rizikas ir laiku reaguoti rizikas valdant.

2021 m. planuojama tęstinė esamų sistemų tobulinimo peržiūra ir (ar) naujų technologinių sprendimų bei įrankių diegimas, kurie didintų veiklos efektyvumą bei saugą.

Abipusės vertės tarp įmonės ir darbuotojo kūrimas

Stiprinant organizacinę kultūrą, grįstą bendromis vertybėmis, ir toliau bus kuriama patraukli darbo aplinka, skatinanti darbuotojų įsitraukimą ir įsipareigojimą kurti efektyviai dirbančią, kompetentingą įmonę.

Daugiau apie INVEGOS veiklą - puslapyje "Veikla".

Atsisiųsti

Atsisiųsti