Jungtinė priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Dalinis palūkanų kompensavimas – tai Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos teikimas projekto vykdytojui, kompensuojant dalį projekto vykdytojo sumokėtų palūkanų. Verslo įmonės, gavusios finansinę paramą negrąžinamosios subsidijos forma, gali pasilengvinti finansavimo gavimo naštą ir susimažinti kaštus bei lengviau planuotis verslo plėtrą.

2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiu jungtinę dalinio palūkanų kompensavimo priemonę sudaro trys dalinio palūkanų kompensavimo priemonės:

 • Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų verslumui didinti. Kvietimas teikti paraiškas atnaujintas 2020-02-17.
 • Dalinis palūkanų kompensavimas mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) subjektų produktyvumui didinti. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. rugpjūčio 16 d.;
 • Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2016 m. kovo 8 d.

Iš viso jungtinei dalinio palūkanų kompensavimo priemonei įgyvendinti skirta  29 751 409 Eur Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.

 

Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas SVV verslumui didinti“

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2020 m. vasario 17 d.

Priemonei įgyvendinti papildomai skirta 5 000 000 Eur ERPF lėšų.

 

„SVV subjektui palūkanos bus iš dalies kompensuojamos gavus ir panaudojus iš finansų įstaigos:

 • investicinę paskolą ar sudarius finansinės nuomos (lizingo) sutartį;
 • gavus apyvartinę paskolą, kuri gauta:
  • su „Invegos“ individualia arba portfeline garantija;
  • iš Atviro kredito fondo 2;
  • pagal priemonę „Sutelktinės paskolos „Avietė“;
  • pagal priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“.

Palūkanų kompensavimo dydžiai pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-809.

Galimas pareiškėjas Projekto vykdytojo registravimo vieta Kompensavimo dydis Finansavimo forma Kompensavimo laikotarpis
SVV subjektas, veikiantis iki 5 metų Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas Iki 80 proc. – Garantuota INVEGOS individualia garantija apyvartinė paskola iš finansų įstaigos nuosavų lėšų;

– garantuota ar negarantuota INVEGOS individualia garantija apyvartinė paskola iš valstybės biudžeto lėšų;

– apyvartinė paskola per sutelktinio finansavimo platformą iš valstybės biudžeto lėšų;

– apyvartinė paskola pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę (paskolos su de minimis pagalba) ar portfelinės garantijos apyvartinėms paskoloms priemonę;

– investicinė paskola / finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kai atitinka Aprašo 17.3.1 papunktyje nurodytas sąlygas

Iki 36 mėnesių
Kitos savivaldybės, esančios ne Vilniaus miesto, Kauno miesto ar Klaipėdos miesto teritorijoje Iki 95 proc.
SVV subjektas, veikiantis daugiau kaip  5 metus Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas Iki 50 proc.
Kitos savivaldybės, esančios ne Vilniaus miesto, Kauno miesto ar Klaipėdos miesto teritorijoje Iki 95 proc.
SVV subjektas Visos Lietuvos Respublikos savivaldybės Iki 50 proc. Apyvartinė paskola pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę (paskolos be de minimis pagalbos)

 

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809 „Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų verslumui didinti“ rezervinis projektų sąrašas

Sąrašas naudojas atrankinių patikrų žingsnių nustatymui. 

 

Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas MVĮ produktyvumui didinti“

Priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. rugpjūčio 16 d.

Įgyvendinant šią priemonę prisidedama prie MVĮ produktyvumo didinimo naudojant naujausias gamybos technologines linijas ar modernizuojant esamas. Priemonei įgyvendinti skirta 2 649 419 Eur ERPF lėšų.

Pagrindinės sąlygos dalinei palūkanų kompensacijai gauti:

Investicinė paskola ar finansinės nuomos (lizingo) sandoris toms MVĮ, kurios veikia paslaugų ir gamybos sektoriuose.

Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 51 procentą sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą finansuoti.

Palūkanų kompensavimas nėra galimas investicinėms paskoloms, kurių visa investicijai skirta paskolos dalis skiriama nekilnojamajam turtui pirkti ir (ar) statybai, finansiniam ir investiciniam turtui įsigyti, ne komercinės paskirties (atsižvelgiant į transporto priemonės registracijos liudijime nurodytą kategoriją ir klasę) lengviesiems automobiliams pirkti.

 

Galimas pareiškėjas Projekto vykdytojo registravimo vieta Kompensacijos dydis Finansavimo forma Kompensavimo laikotarpis
MVĮ, veikiančios gamybos ir paslaugų sektoriuose Visos Lietuvos Respublikos savivaldybės Iki 95 proc. –    INVEGOS garantuota ar negarantuota individualia garantija investicinė paskola / finansinės nuomos (lizingo) sandoris iš finansų įstaigos nuosavų lėšų arba iš valstybės biudžeto lėšų produktyvumui didinti;

–    investicinė paskola  pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę (Pasidalytos rizikos paskola su de minimis pagalba) ar portfelinės garantijos investicinėms paskoloms / finansinės nuomos (lizingo) priemonę produktyvumui didinti;

–    investicinė paskola suteikta per sutelktinio finansavimo platformą produktyvumui didinti.

Iki 36 mėnesių
MVĮ, veikiančios gamybos ir paslaugų sektoriuose Visos Lietuvos Respublikos savivaldybės Iki 50 proc. Investicinė paskola pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę (Pasidalytos rizikos paskolos be de minimis pagalbos) produktyvumui didinti. Iki 36 mėnesių

 

Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti“

(priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811)

Įgyvendinant šią priemonę siekiama prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo pramonės įmonėse didinimo. Priemonei įgyvendinti skirta 700 000 Eur ERPF lėšų.

Pagrindinės sąlygos daliniam palūkanų kompensavimui gauti:

Galimas pareiškėjas Projekto vykdytojo registravimo vieta Kompensavimo dydis Finansavimo forma Kompensavimo laikotarpis
Pramonės įmonės (tiek SVV, tiek didelės įmonės) Visos Lietuvos savivaldybės 100 proc. Investicinė paskola ir lizingas, skirta įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti. Iki 60 mėn.

 

Dalinis palūkanų kompensavimas draudžiamas:

 • Krovininiu kelių transportu besiverčiančių įmonių (veiklos kodas pagal EVRK2 49.41) krovinių vežimo keliais transporto priemonių (vilkikų, priekabų, puspriekabių ir t.t.) įsigijimui;
 • Ūkininkams;
 • Kitų kreditorinių įsipareigojimų refinansavimui.

Atkreipiame dėmesį:

 • Paraiškas privaloma pateikti (registruoti INVEGOJE) per 3 mėnesius nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Pateikus vėliau, palūkanos kompensuojamos nuo paraiškos pateikimo dienos, jei ji sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, arba nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 41.6 papunktis).
 • Paraiškos yra vertinamos iki 30 dienų, nuo tinkamai užpildytos paraiškos su reikalingais priedais gavimo INVEGOJE dienos.
 • Investicine paskola laikoma tokia paskola, kurios 51 proc. sumos gali būti numatyta skirti investicijoms ir iki 49 procentų sumos gali būti numatyta skirti paskolos gavėjo apyvartiniam kapitalui finansuoti.
 • Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali dalinės palūkanų kompensacijos suma, yra finansavimo sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma finansavimo sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 procentai metinių palūkanų, dalinė palūkanų kompensacija apskaičiuojama imant 7 procentų metinių palūkanų normą (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 39 punktas).
 • Palūkanos gali būti iš dalies kompensuojamos ir tokiu atveju, jei paskola ar lizingas yra skirtas pareiškėjo ar projekto vykdytojo lėšomis apmokėtoms investicijoms ar apyvartiniam kapitalui (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki finansavimo sutarties pasirašymo dienos) refinansuoti (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 21 punktas). Palūkanos nėra kompensuojamos už 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonę „Verslumo skatinimas“ ir Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.3 konkretaus uždavinio Nr.07.3.3-FM-F-424 finansinę priemonę (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 14 punktas).
 • Palūkanų kompensavimas projekto vykdytojui teikiamas kaip de minimis pagalba pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 visuose sektoriuose, išskyrus 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo IV skyrius).

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (2017-08-16)

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (2020-02-14)


Print Friendly, PDF & Email