Priemonė įgyvendinta Kompetencijų vaučeris

Visuotinės dotacijos priemonės „Kompetencijų vaučeris“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. spalio 13 d. sustabdytas. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.
Visų 2021 m. sausio 22 d. galiojusių dotacijos sutarčių kompensacijos laikotarpis pratęstas iki 20 mėn. vietoj buvusių 15 mėnesių.

Elektroninė paraiškų informacinė sistema

Kodėl naudinga?

Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ – tai negrąžintina subsidija, kuri suteikia įmonėms galimybę kelti savo darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją bei geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Įmonės gali gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.

Kas gali kreiptis?

Pasinaudoti priemone galėjo privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ kompensacijos nebus mokamos įmonėms už tuos darbuotojus, už kuriuos yra gaunamos Užimtumo tarnybos mokamos subsidijos už prastovas arba subsidijos po prastovų.

Priemonės „Kompetencijų vaučeris“ kompensacijų mokėjimas bus atnaujintas pasibaigus Užimtumo tarnybos subsidijų mokėjimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 20 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo datos.

  Projektų finansavimo sąlygų aprašas (nuo 2021-01-22).

Rezervinis projektų sąrašas

Skelbiame priemonės „Kompetencijų vaučeris“ rezervinį projektų sąrašą, kuris sudarytas pagal teigiamai įvertintų paraiškų, gautų iki priemonės „Kompetencijų vaučeris“ kvietimo sustabdymo datos, t. y. iki 2020 m. spalio 12 d. (imtinai), registravimo INVEGOJE eilę.

Pareiškėjo pavadinimas Didžiausia galima projekto finansavimo lėšų suma
1. UAB „VBI apskaita“ 4 500 EUR
2. UAB „15min“  4 500 EUR
3. UAB Mobiliųjų sprendimų centras 4 500 EUR

Sąrašas skelbiamas vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-611 su vėlesniais jo pakeitimais, 17 punkto nuostatomis ir suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Kiek?

Iš viso priemonei įgyvendinti skirta iki 3,614 mln. EUR Europos socialinio fondo lėšų.

Vienai įmonei darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti skiriama iki 4500 Eur. Įmonės darbuotojai galės mokytis 20 mėnesių laikotarpiu, o finansuojamoji dalis (kiekvienam darbuotojui) sudaro 70 proc. pagal fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų mokymo išlaidų.

P1 = 4,6 Eur
P2 nustatomas pagal įmonės vykdomą ekonominę veiklą, tikslų įkainį rasite šioje nuorodoje: įkainiai pagal ekonominės veiklos kodą

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Pavyzdys: įmonės veikla yra pastatų statyba (EVRK2 kodas 41), mokymus lankė 5 darbuotojai, mokymai truko 15 valandų.

Mokymų kompensavimo dydis bus apskaičiuojamas:

(4,6+6,06) Eur X 15 X 5 X 0,7 = 559,65 Eur

Kaip veikia?

Norėdamos pasinaudoti priemone, įmonės turėjo pateikti paraišką INVEGAI, t. y. įmonė turėjo pasirašyti su INVEGA dotacijos sutartį ir pasirinkti mokymų teikėją ir mokymų programą iš Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašo, kuris skelbiamas www.eimin.lrv.lt ir VšĮ Verslios Lietuvos svetainėje. Baigus mokymus, įmonėms bus mokama dalinė patirtų įmonės darbuotojų mokymo išlaidų kompensacija. Mokymosi išlaidos įmonėms kompensuojamos ne ilgiau kaip tris mėnesius po kompensacijos laikotarpio pabaigos.

Kitos sąlygos

Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ ir prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos.

Visi pareiškėjai turintys galiojančias dotacijos sutartis, norėdami pateikti informaciją apie papildomus darbuotojus, dokumentus teikia per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS).

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, informacija apie papildomus darbuotojus gali būti pateikti elektroniniu paštu mokymai@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Paraiškų pildymas, teikusiems paraišką (iki 2019 m. balandžio 26 d.) ne per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS).

Norint pateikti dokumentus už papildomus darbuotojus (galioja tik toms paraiškoms kurios gavo teigiamą sprendimą dėl finansavimo) užpildykite žemiau pateiktas formas ir pateikite jas tuo pačiu būdu, kokiu buvo teikta paraiška.

Norint papildyti darbuotojų sąrašą už darbuotoją teikiami dokumentai:

KV_8-priedas_prasymas-del-darbuotoju-dalyvavimo-projekte 2019 03 26
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pildo ir pasirašo darbdavys.

Dalyvio anketa
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, pildo kartu su darbdaviu.

KV-9-priedas-pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2019 03 26
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška.

PASTABA: Paraiškų teikimo platformoje nėra galimybės įkelti dokumentų už papildomą (-us) darbuotoją (-us), kai dotacijos sutartis jau buvo pasirašyta kitomis priemonėmis, t. y. ne per paraiškų teikimo platformą https://paraiskos.invega.lt.

Mano paraiškos statusas

Įvertinus dabartinę situaciją dėl viruso COVID-19 ir Vyriausybės siūlomas ekonomikos skatinimo priemones, projektų vykdytojams 3 mėnesiais prailgintas projektų kompensavimo laikotarpis, t. y. kompensavimo laikotarpis visoms 2020 m. kovo 28 d. galiojusioms dotacijos sutartims truks 15 mėn., vietoj anksčiau numatytų 12 mėn.

Paraiškų statusą ir įgyvendinamų projektų ataskaitą pagal priemonės „Kompetencijų vaučeris“ 1 kvietimą galite rasti čia.