Priemonė sustabdyta Savivaldybių pastatų fondas

Informuojame, kad Savivaldybių pastatų fondo paskolų išmokėjimo laikotarpis pratęstas iki 2024 m. liepos 31 d. Visi fondo finansuojami projektai turi būti užbaigti (atlikti galutiniai paskolų išmokėjimai) iki 2024 m. liepos 31 d. Jei to nepavyktų įvykdyti, nefinansuota projektų išlaidų dalis turėtų būti dengiama savo lėšomis, todėl rekomenduojame galutinius mokėjimo prašymus Bankui pateikti kuo skubiau.

Kodėl naudinga?

Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui (atnaujinimui), siekiant skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą teikiamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamos lengvatinės paskolos. 

Paskolomis siekiama:

 • skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą investuojant į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą;
 • sukurti palankų finansavimo modelį savivaldybių pastatų modernizavimo projektams SPF lėšomis finansuoti;
 • prisidėti prie strateginių tikslų energijos vartojimo efektyvumo srityje įgyvendinimo;
 • skatinti energijos taupymo paslaugų teikėjų (toliau – ETPT) rinkos plėtrą ir privataus sektoriaus įsitraukimą savo lėšomis ir kompetencijomis.

Kas gali kreiptis?

Savivaldybių administracijos, savivaldybėms priklausančios įmonės, viešųjų pirkimų būdu savivaldybės atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų įmonė (ETPT).

Finansavimo schema

Paskolos sąlygos

Projektų įgyvendinimo alternatyvos ir tvarka:
Savivaldybės, ketinančios pasinaudoti lengvatinėmis Savivaldybių pastatų fondo (toliau – SPF) paskolomis, projektus gali įgyvendinti dviem būdais: pačios arba pasitelkdamos energijos taupymo paslaugų teikėjus (toliau – ETPT, angl. ESCO).

A) Kai savivaldybė ar jų įgalioti subjektai, siekiantys gauti finansavimą viešųjų pastatų modernizavimui (atnaujinimui), nusprendžia tiesiogiai (t .y. patys) įgyvendinti projektą, tokiu atveju savivaldybės ar jų įgalioti subjektai, tiesiogiai kreipiasi į finansinės priemonės valdytoją – AB Šiaulių bankas (toliau – FPV) dėl lengvatinės paskolos suteikimo bei patys atlieka rangos darbų viešuosius pirkimus. Pažymėtina, jog FPV įvertinęs savivaldybės arba jų paskirto subjekto pateiktą paraišką, priima sprendimą dėl lengvatinės paskolos suteikimo

B) Kai savivaldybė, siekianti gauti finansavimą viešųjų pastatų modernizavimo (atnaujinimo) projektui įgyvendinti, nusprendžia ETPT būdu, tokiu atveju savivaldybė vykdo ETPT pirkimą, ir, sudarius sutartį su ETPT, ETPT kreipiasi į FPV dėl lengvatinės paskolos suteikimo bei organizuoja rangos darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui. Savivaldybėms, kurios siekia įgyvendinti viešųjų pastatų modernizavimo (atnaujinimo) projektus pasitelkdamos ETPT, siūlome vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1-221 įsakymo „Dėl energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelio įgyvendinimo tipinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – ETPT Sutartis) priedu (su kuriuo galite susipažinti čia), kuriame numatytos standartinės sutarties sąlygos tarp savivaldybės ir ETPT.

Pagrindinės paskolos sąlygos:

 • finansinė priemonė – lengvatinė paskola;
 • skiriama lėšų suma – 36,17 mln. eurų;
 • galutiniai naudos gavėjai – savivaldybių administracijos;
 • galimi projekto vykdytojai – savivaldybių administracijos, įmonės, kurios vykdo savivaldybės paskirtojo administratoriaus funkciją, ETPT įmonės (ETPT kompanijos, įgyvendindamos projektą, privalo prisidėti savomis lėšomis);
 • lengvatinė paskola savivaldybėms arba jų paskirtiems subjektams teikiama iki 100 proc. projekto vertės, paskola ETPT įmonėms teikiama iki 80 proc. projekto vertės (likusią 20 proc. dalį projekto vertės ETPT
 • prisideda nuosavomis lėšomis;
 • palūkanų norma – nuo 0,9 proc. iki 1,5 proc. + 6 mėn. EURIBOR (bet ne mažiau kaip 0 proc.);
 • iš projekto vykdytojų gali būti prašomos papildomos užtikrinimo priemonės (pvz. sąskaitos įkeitimas).

Projektai turi atitikti viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos (toliau – programa) 13 punkto nuostatas:

 • įgyvendinant projektą turi būti padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė, padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto naudojimo efektyvumas;
 • siekiant didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą arba taupyti energiją, pareiškėjai turi pasirinkti energinio efektyvumo didinimo Programos 2 priede nurodytus veiksmus (priemones): (šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas, vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas, langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ir kt.);
 • bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir bent 51 procentas viso pastato ploto naudojamas pastatų valdytojų, nurodytų Programos 4.8 papunktyje, taip pat yra visų pastato patalpų savininkų rašytinis susitarimas dėl pastato energijos vartojimo efektyvumo projekto vykdymo;
 • projekte turi būti užtikrinta, kad atrinktas viešasis pastatas, kuriam numatoma rengti investicijų projektą, pagal tikslinę naudojimo paskirtį įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų;

Su detalesne informacija, skirta potencialiems savivaldybių pastatų fondo (SPF) pareiškėjams ir suinteresuotiems asmenims galite susipažinti SPF projektų įgyvendinimo gide pareiškėjams*, kurį parsisiųsite paspaudę ant šios nuorodos.

*Pažymime, jog šis Gidas yra rekomendacinio pobūdžio ir tam tikri aspektai, pagal savivaldybės vidaus tvarkos taisykles ar kitas aplinkybes gali skirtis

Taip pat kviečiame susipažinti ir su Viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmų (priemonių) sąrašo (programos priedas Nr. 2) atitikmens vertinimo skaičiuokle, kurią rasite paspaudę ant šios nuorodos.

Kompensacinės išmokos

Pareiškėjams – savivaldybių administracijoms – kompensacinės išmokos skiriamos tik jas derinant su lengvatinėmis paskolomis iš Savivaldybių pastatų fondo (SPF), kurį administruoja finansinis tarpininkas AB Šiaulių bankas, veikiantis pagal su VIPA pasirašytą finansinės priemonės įgyvendinimo sutartį, kurios pagrindu teikia paskolas pareiškėjams iš SPF lėšų.

Su kompensacinių išmokų teikimo sąlygomis bei reikalavimais pareiškėjams galite susipažinti paspaudę ant šios nuorodos.

Paraiškos kompensacinėms išmokoms, projektams vykdomiems pagal SPF finansine priemonę, gauti buvo priimamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu kompensacinių išmokų paraiškos nėra priimamos.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar paskolos suma bus įtraukta į savivaldybės skolinimosi limitą?

Taip, kadangi pagrindo neįtraukti tokios paskolos į savivaldybės skolinimosi limtą kol kas nėra. Dėl oficialaus išaiškinimo prašome kreiptis į LR Finansų ministeriją, kuriai ir priskirta kompetencija pasisakyti dėl savivaldybių skolinimosi limitų.

2. Kaip pasirengti Investicijų projektą? Kokios formos turi būti Investicijų projektas?

Pažymėtina, jog konkreti Projektų formą nėra nustatyta, tačiau rekomenduojame vadovautis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (dar kitaip žinoma kaip CPVA projektų rengimo metodika). 

3. Koks turi būti projekto ekonominis ir finansinis atsiperkamumas?

Pažymėtina, jog Projektams papildomi rodikliai netaikomi, išskyrus tuos, kurie pažymėti Programos 13 punkte ir jo papunkčiuose.

4. Kokia finansinė nauda savivaldybei skolintis iš SPF?

Paskola iš SPF fondo yra lengvatinė paskola, kurios rinkos sąlygomis viešieji subjektai negalėtų gauti. Numatyta, jog paskolas iš SPF teiks atrinktas FPV, kuris prisidės ir nuosavomis lėšomis. Numatyta, jog SPF lėšų dalis skolinama su 0 % palūkanų (+ EURIBOR 6 mėn.), o FPV paskolinta lėšų dalis, jeigu savivaldybė projektą įgyvendina tiesiogiai, yra nedidesnė negu 0,9 % (+EURIBOR 6 mėn.). Atsakant į klausimą, savivaldybei finansinė nauda atsiranda, todėl, jog savivaldybei SPF paskolos dalis yra su 0 % (+EURIBOR 6 mėn.) palūkanų, kitaip tariant nieko nekainuoja.

5. Ar gauti paskolą iš SPF reikalingas techninis projektas?

Gauti finansavimui techninis projektas nėra būtinas, techninis projektas yra reikalingas atsirenkant Rangovą, kuris vykdys pastato atnaujinimo darbus. Techninis projektas/jo parengimas nėra kompensuojamas SPF lėšomis.

6. Atliekant pastato renovaciją, pastato savininkas (Pareiškėjas) bus priverstas atlikti darbus, kurie tiesiogiai neįtakoja pastato energetinio efektyvumo (t. y. sienų perdažymas, grindų perdėjimas ir kitos su energetiniu efektyvumu nesusijusios priemonės). Ar su teikiamu finansavimu iš SPF lėšų bus galima padengti išlaidas, kurios nėra susijusios su energetiniu efektyvumu?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 (aktuali redakcija) „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) 23.5. papunkčiu, kuriame nurodyta, jog Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalis, tenkanti Programos 2 priedo 11–13 punktuose nurodytiems veiksmams (priemonėms) įgyvendinti, ir visų, įgyvendinant Programos 2 priede nurodytus veiksmus (priemones), padarytų pastato konstrukcijų ir kitų elementų fizinių pažeidimų pradinei būklei atkurti, neturi viršyti 20 procentų visos investicijų sumos t. y., ne energetinio efektyvumo priemonių diegimui gali būti skirta nedaugiau kaip 20 procentų projekto vertės <…>. (t. y. energetinio efektyvumo priemonių diegimui turi būti numatyta nemažiau kaip 80 procentų projekto vertės).

Pavyzdys: Projekto vertė 400 000 Eur. Pagal Programos 2 priedą, ne energetinio efektyvumo priemonėms tenkanti suma negali viršyti 80 000 Eur. (20% nuo projekto vertės t. y. nuo 400 000 Eur.)

7. Ar reikia vykdyti viešuosius pirkimus, siekiant pasinaudoti SPF fondu?
 • FPV jau yra atrinktas viešųjų pirkimų būdų valdyti SPF;
 • Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 7 dalimi viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas paskoloms, susijusioms ar nesusijusioms su vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu;
 • SPF yra Programos nuostatose bei nurodytas kaip fondas iš kurio Savivaldybės skolinasi modernizuoti pastatams.
8. Kokios finansavimo sąlygos kiekvienam konkrečiam projektui?

FPV vertindamas ar suteikti paskolą, jos dydį, palūkanas (negali viršyti 0,9 %) bei kitas finansavimo sąlygas, vertina patį Pareiškėją, taip pat vertinamas ir Projektas atsižvelgiant į Programos 13 punkto nurodytus reikalavimus. Atsakant į klausimą, finansavimo sąlygos priklauso nuo pačio subjekto, kuris kreipiasi dėl finansavimo suteikimo (vertinamas mokumas ir kiti rizikos faktoriai).

9. Ar galima projektą skirstyti etapais ir kreiptis į FPV dėl konkretaus projekto įgyvendinimo etapo finansavimo (pvz: tik dėl energetinio efektyvumo priemonių)?

Taip, projektus galima skirstyti etapais, tol kol nepažeidžiami Programos 13 punkte numatyti reikalavimai.

10. Ar galima gautą paskolą grąžinti anksčiau laiko?

Taip, kreipkitės į FPV su prašymu grąžinti lengvatinę paskolą anksčiau laiko ir FPV svarstys galimybę tenkinti jūsų prašymą.