Priemonė įgyvendinta Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – palengvinti labai mažam, mažam ir vidutiniam verslui prekybinių sandorių finansavimą.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Šiuo metu dėl galimybės pasinaudoti portfeline garantija faktoringo sandoriams kviečiame kreiptis į:

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ ir sudariusių sutartis, sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Kriterijai, kuriuos turi atitikti galimas valdytojas, norintis teikti faktoringo paslaugas

Galimo valdytojo statusą atitiktų UAB, kuri būtų finansų įstaiga, veikianti pagal Finansų įstaigų įstatymą ir teikianti faktoringo paslaugas. Tinkamo valdytojo atitikimas būtų vertinamas ne tik pagal jo statusą: viešojo pirkimo metu būtų nustatyti kiti kvalifikaciniai kriterijai, kurie apimtų tiek patirtį, tiek kreditavimo strategiją, tiek finansavimo kriterijus ir sąlygas, kurios sudarytų galimybę įsitikinti, kad galimas PGF priemonės valdytojas turi profesionalias ir tinkamas rizikos įvertinimo procedūras (vidinę reitingavimo ir (ar) vertinimo, rizikos kategorijų ir valdymo sistemas ar pan.), taip pat finansavimo patvirtinimo ir išdavimo, priežiūros, grąžinimo, ir išieškojimo sistemas ir t. t.

Privalomi dokumentai, kurie turi būti gauti iš kliento / pardavėjo, kad jis gautų pinigus ir kad po to nebūtų problemų su išmoka

Priemonės valdytojas pagal į portfelį įtrauktus faktoringo sandorius automatiškai gaus išmoką, kreipiantis dėl išmokos jis neturės pateikti jokių pagrindžiančių dokumentų. Tačiau PGF priemonės valdytojas privalės užtikrinti, kad jis turi visus dokumentus, t. y. saugo ir kaupia sąskaitas faktūras, ir (arba) užsakymų lapus, ir (arba) kitus pirkimo-pardavimo sandorį įrodančius dokumentus pagal Faktoringo sandorį, taip pat turi visus kitus pagrindžiančius dokumentus, įrodančius tinkamą Faktoringo sandorių suteikimą (pvz., MVĮ paraiška dėl Faktoringo sandorio gavimo, MVĮ atitikimas PGF priemonės sąlygoms, Faktoringo sandorio su MVĮ sutartis ir kt.) bei visų procedūrų pagal PGF priemonę administravimą.

INVEGA atrankinių patikrų metu tikrins PGF priemonės valdytoją dėl tinkamo PGF Sutarties vykdymo. Esant pažeidimams, PGF priemonės valdytojas turės išimti netinkamą sandorį iš portfelio ir kompensuoti nuostolį.

Sutarties nuostolingumo apskaičiavimas

Sutarties nuostolingumas, proc. skaičiuojamas naudojant:

 • faktiškai sumokėtų išmokų PGF priemonės valdytojui suma – kalbama apie faktiškai sumokėtą išmokų sumą, todėl, kad nuostolingumas bus apskaičiuojamas skirtingomis datomis, o ne tik PGF priemonės Tinkamumo laikotarpio pabaigoje. Tam tikrą datą skaičiuojant nuostolingumą, pvz., 2017-08-11 datai imama iki tos dienos faktiškai sumokėta išmokų sumą;
 • į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma – kalbama apie faktiškai išmokėtų Faktoringo avansų sumą. Nuostolingumas bus apskaičiuojamas skirtingomis datomis, o ne tik PGF priemonės Tinkamumo laikotarpio pabaigoje (tik apskaičiuojant nuostolingumą Tinkamumo laikotarpio pabaigoje bus imama į portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių per visą sandorių laikotarpį išmokėtų avansų suma). Tam tikrą datą skaičiuojant nuostolingumą, pvz., 2017-08-11 datai, imama iki tos dienos į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma.
  Praktinis pavyzdys:
 • portfelio nuostolingumas (N) skaičiuojamas 2018-01-01 datai;
 • 2018-01-01 datai faktiškai sumokėtų išmokų PGF priemonės valdytojui suma (IS) yra lygi 300.000 Eur;
 • 2018-01-01 datai į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma (AS) yra lygi 2.000.000 Eur. (skaičiuojami visi išmokėti Faktoringo avansai iki Faktoringo limito, kur Faktoringo limitas yra 2.000.000 Eur).
  Portfelio nuostolingumas apskaičiuojamas pagal formulę N=(IS/AS)*100 proc., t. y.: (300.000 Eur/2.000.000 Eur)*100 proc.=15 proc.
  Vadinasi Portfelio nuostolingumas 2018-01-01 datai būtų 15 proc.

Kiek?

 • Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1 875 000 Eur.
 • Įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur.

Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių. Pasibaigus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, su MVĮ gali būti sudaromas naujas faktoringo sandoris.

Priemonės portfeliui formuoti numatoma skirti iki 4 mln. Eur INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

Kaip veikia?

Faktoringo sandorius finansuoja ir dokumentaciją rengia atrinkta finansų įstaiga, besivadovaudama savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Kiekvienam finansų įstaigos, įgyvendinančios Portfelinių garantijų faktoringui priemonę (PGF), portfelyje esančiam faktoringo sandoriui suteikiama 80 proc. garantija, tačiau visų išmokų suma negali viršyti viršutinės ribos, kurios dydis yra 20 proc. nuo suformuoto faktoringo sandorių portfelio garantijų sumos. PGF priemonė teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Į garantuojamą portfelį gali būti įtraukiami eksporto ir vietinio faktoringo sandoriai su regreso teise.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra de minimis pagalba ir kaip sužinoti, kokia šios pagalbos suma yra panaudota?

De minimis sąvoka yra vartojama apibūdinti nedidelės vertės valstybės paramą, kuriai netaikomas reikalavimas suderinti pagalbą su Europos Komisija. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui (maksimali teiktinos pagalbos suma gali būti skiriama vienam ūkio subjektui, kurį gali sudaryti ir keli ūkio subjektai (tiek juridiniai, tiek fiziniai, vykdantys ūkinę-komercinę veiklą) arba kai bendrovės kontrolinį akcijų paketą turintis subjektas efektyviai kontroliuoja šią bendrovę tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaudamas jos valdyme, jis taip pat turi būti laikomas ūkio subjektu) per trejų pastarųjų metų (36 mėn.) laikotarpį gali siekti 300 000 eurų.

Kiek įmonė (ar įmonių grupė) jau yra panaudojusi nereikšmingos valstybės pagalbos, galima pasitikrinti čia: https://kotis.kt.gov.lt/gauti-pazyma.

2. Ar grąžinamas garantijos atlyginimas garantijos atsisakymo atveju?

Paskolos gavėjo prašymu yra grąžinama dalis sumokėto garantijos atlyginimo, jei atsisakoma garantijos ir jei paskolos lėšos nebuvo išduotos (finansų įstaiga neturi būti išmokėjusi nei 0,01 EUR paskolos). Šiuo atveju yra grąžinama garantijos atlyginimo dalis, už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą (išskyrus laikotarpį nuo garantijos išdavimo dienos iki prašymo grąžinti dalį garantijos atlyginimo pateikimo INVEGAI (registravimo).

INVEGOS garantija, dalinis garantijos atlyginimo ir palūkanų subsidijavimas, yra nereikšmingos valstybės pagalbos verslui formos, teikiamos pagal de minimis taisyklę, t. y. per 3 metus suteikta pagalba negali viršyti 200 000 EUR.

3. Garantijų išmoka

Garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, negrąžinus paskolos pagal INVEGAI pateiktą reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus.

Kai paskolos gavėjas dėl įvairių priežasčių negrąžina kredito įstaigai paskolos ar paskolos gavėjas negrąžino paskolos pirmosios dalies ir garantijos gavėjui jos nepavyko ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks išsiieškoti iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų, INVEGA moka garantijos gavėjui, t. y. kredito įstaigai, garantijos išmoką. Kitaip tariant, garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, paskolos gavėjui negrąžinus paskolos. Garantijos išmoka mokama tada, kai yra priimamas sprendimas vykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją taip, kaip numatyta INVEGOS ir kredito įstaigos bendradarbiavimo sutartyje.

Paskolos gavėjui negrąžinus paskolos, kredito įstaiga arba garantijos gavėjas INVEGAI pateikia reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, pagrįsdamas dokumentais ir kitais įrodymais. Tokiu atveju taip pat turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys tikslinį paskolos panaudojimą ir garantijos suteikimo sąlygų įvykdymą.

Paskolos negrąžinimo atveju iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų išieškotos pinigų sumos pirmiausia dengiama INVEGOS garantija neužtikrinta paskolos dalis, tada INVEGOS garantija užtikrinta paskolos dalis.

INVEGA, įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kurią INVEGA sumokėjo už paskolos gavėją.

Dokumentai:

4. Kas yra priemonės Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams valdytojas?

Galimo valdytojo statusą atitiktų finansų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą ir teikianti faktoringo paslaugas, kaip nustatyta pateiktame pagrindinių PGF priemonės sąlygų apraše.

5. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra.

6. Kas yra laikoma faktoringo gavėju?

Labai maža, maža ar vidutinė įmonė, su kuria PGF priemonės valdytojas yra sudaręs sutartį dėl faktoringo sandorio sudarymo.

7. Kokių faktoringo sandorių negalima traukti į portfelį?

Faktoringo sandorių, kurių negalima įtraukti į portfelį, kriterijai:

 1. Faktoringo sandoriams, kurie skirti MVĮ, veikiantiems Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose;
 2. Faktoringo sandoriams, kurie skirti MVĮ, kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 3. Faktoringo sandoriams, kurie skirti finansuoti MVĮ ir su MVĮ susijusių įmonių, kaip jos apibrėžtos SVV įstatyme, tarpusavio prekybinius sandorius.