Priemonė sustabdyta Kultūros paveldo fondas

Informuojame, kad laikinai stabdomas paraiškų priėmimas KPF projektams finansuoti iš 2014-2020 metų finansavimo periodo. Apie 2021-2027 metų finansavimo galimybes paskelbsime artimiausiu metu. 

Primename, kad visi projektai finansuojami KPF lėšomis turi būti baigti iki 2023 m. spalio 1 d. (baigti ir priduoti objektai), iki 2023 m. gruodžio 31 d. atsiskaityta su galutiniais naudos gavėjais (toliau – GNG). Nespėjus laiku užbaigti objektų ir atlikti mokėjimų, nefinansuota dalis KPF lėšomis turės būti finansuojama GNG nuosavomis lėšomis.

Kodėl naudinga?

Paskolomis siekiama:

 • skatinti investicijas į kultūros paveldo objektus, siekiant pritaikyti juos visuomenės poreikiams;
 • išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos įvairioms reikmėms;
 • padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu;
 • pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

Kas gali kreiptis?

Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurie valdo kultūros paveldo objektus, įtrauktus į Kultūros vertybių registrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, arba yra Kultūros paveldo objektų savininkai (valdymas suprantamas kaip panaudos, nuomos ar patikėjimo sutartis).

Atrinktas finansinės priemonės valdytojas – AB „Šiaulių bankas“, kuris nuo 2019 m. balandžio 17 d.  kviečia teikti paraiškas paskolų suteikimui iš KPF.

Finansinės priemonės valdytojas  – AB „Šiaulių bankas” pateikė šią informaciją apie suteiktas lengvatines paskolas iš Kultūros paveldo fondo:

 • Pasirašyta paskolos sutartis su UAB „Galvės investicija“ dėl Abromiškių dvaro aktualizavimo.
 • Pasirašyta paskolos sutartis su Šalčininkų r. sav. administracija dėl Jašiūnų oficinos pastato pritaikymo šiuolaikinio muziejaus poreikiams.
 • Pasirašyta paskolos sutartis su VŠĮ Vilniaus dailės akademija dėl Panemunės pilies pietinio korpuso rekonstrukcijos/ remonto, tvarkybos darbų atlikimo.
 • Pasirašyta antroji paskolos sutartis su UAB „Plungės darna“ dėl Šateikių dvaro sodybos ponų namo, esančio Šateikių sen., Šateikių k., Dvaro g.5, tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas, remontas).
 • Pasirašyta paskolos sutartis su UAB „Plungės darna“ dėl restauravimo, tvarkomųjų statybos ir remonto darbų pastato esančio Mažeikiuose, Stoties g. 32 atlikimo.
 • Pasirašyta trečioji paskolos sutartis su UAB „Plungės darna“ dėl Biržų banko pastatų komplekso, esančio Biržų r. sav., Biržų m. sen., Biržų m., Kęstučio g. 10  atnaujinimo ir aktualizavimo.

Kaip veikia?

Kiek?

Skiriama lėšų suma – 5 mln. eurų, finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Palūkanos: 1 proc. + 6 mėn. EURIBOR (bet ne mažiau, kaip 0 proc.), tačiau bet kokiu atveju ne daugiau kaip 3 proc.

Terminai

Paskolos terminas – iki 15 metų.

Priemonės sąlygos

Projektai turi atitikti kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos nuostatas:

 • objektas yra svarbus regiono ir (ar) valstybės raidos procesams ir yra išskirtinės kultūrinės vertės, t.y. objektas, į kurį numatomos investicijos, yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;
 • bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai pasitelkiant rinkodaros priemones, t.y. projekte, kuriame numatomos investicijos į kultūros paveldo objektą, yra numatytos įgyvendinti rinkodaros priemonės, kuriomis bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai.
 • bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir lankytojams, t.y. projekte yra prisiimti įsipareigojimai užtikrinti, kad po galutinio naudos gavėjo investicijų panaudojimo projekte pabaigos ir (ar) ne mažiau nei 5 metus po projekto finansavimo pabaigos bus sudarytos sąlygos visuomenei lankytis sutvarkytame kultūros paveldo objekte.
 • KP objektų aktualizavimo projektai gali būti derinami su KP objektų paveldotvarkos projektais, su tuo susijusiomis subsidijomis ar kitokiomis priemonėmis;
 • paskola KP objektų aktualizavimo investicijoms gali būti teikiama ir be subsidijos;
 • paskola KP objektų savininkams teikiama tik tuo atveju, kai jie sutinka šiuos objektus padaryti viešai prieinamais.

Remiamos veiklos

 • kultūros paveldo objektų aktualizavimas, kuris suprantamas kaip kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas;
 • kultūros paveldo objektų sutvarkymas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kam gali būti teikiamas finansavimas?

Finansavimas teikiamas kultūros paveldo objekto įveiklinimo išlaidoms finansuoti, t. y. gali būti finansuojamos bet kokios kultūros paveldo objekto sutvarkymo, atnaujinimo, komercializavimo ar kt. išlaidos, patirtos kultūros paveldo objekto pritaikymui visuomenės poreikiams.

2. Kokius reikalavimus turi atitikti projektas gavęs finansavimą?

Po projekto užbaigimo kultūros paveldo objektas turi būti prieinamas, atviras visuomenei ir lankytojams, t. y. projekto vykdytojas turės užtikrinti, kad po investicijų panaudojimo projekte pabaigos ir (ar) ne mažiau nei 5 metus po projekto finansavimo pabaigos bus sudarytos sąlygos visuomenei lankytis sutvarkytame kultūros paveldo objekte. Taip pat po projekto užbaigimo bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai pasitelkiant įvairias rinkodaros priemones.