Garantijos atlyginimo kompensacija perkantiems lizingu

Kas gali kreiptis?

Dalis garantijos atlyginimo kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams:

 • investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;
 • investuojantiems į žemės ūkio produktų perdirbimą, prekybą žemės ūkio produktais ir (ar) į kitą veiklą, nei žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimas ir (ar) prekyba, kuri patenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 01.6 grupę „Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla“, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

Garantijos atlyginimas kompensuojamas, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas:

 • atitinka labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus,
 • nedalyvavo ir nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“,
 • jei kaimo vietovėje veikiančiam subjektui, jo vadovui, atstovui, kaimo vietovėje veikiančio subjekto nuosavybės ir valdymo struktūroje esantiems asmenims, naudos gavėjui arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama  gamybinė įranga ir (ar) įrenginiai įsigyti finansinės nuomos (lizingo) būdu, sandorio ir (arba) mokėjimo bei tiekimo grandinėje dalyvaujantiems subjektams nėra taikomos tarptautinės sankcijos ir (ar) ribojamosios priemonės, taip pat sankcijos, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė,
 • užtikrinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir 2018 m. liepos 18 d. Tarybos reglamento (ES) 2018/1046 reikalavimus, kaimo vietovėje veikiantis subjektas, jo vadovas, atstovas, kaimo vietovėje veikiančio subjekto nuosavybės ir valdymo struktūroje esantys asmenys, naudos gavėjai nėra susiję su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir mokesčių vengimu.

Garantijos atlyginimas nekompensuojamas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, kuriems teikiama parama pagal investicines Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones ir (ar) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų  strateginio plano priemones.

 

Kiek?

Kompensuojama:

 • 75 proc. garantijos atlyginimo  į pirminę žemės ūkio produktų gamybą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems žemės ūkio techniką, ir į žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius;
 • 30 proc. garantijos atlyginimo į kitą veiklą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam subjektui per bet kurį trejų metų laikotarpį negali viršyti:

 • 25 000 Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;
 • 300 000 Eur, kai investuojama į kitą veiklą.

Jei apskaičiuota bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma viršytų nurodytas sumas, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo, apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų viršytos nurodytos sumos.

Kaip veikia?

Dalis garantijos atlyginimo kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams:

 • investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą ir lizingu perkantiems žemės ūkio techniką;
 • investuojantiems į kitą veiklą ir lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Dalis garantijos atlyginimo kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą ir (ar) kitą veiklą, jei investicijomis siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą,
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus,
 • sukurti ir gerinti su žemės ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą, įskaitant prieigą prie ūkio žemės, žemės konsolidavimą ir gerinimą, energijos vartojimo efektyvumą, tvarios energijos tiekimą ir vandens ar energijos taupymą,
 • atkurti dėl gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų bei augalų kenkėjų ir saugomų gyvūnų prarastą gamybos potencialą ir siekti išvengti tų įvykių ir veiksnių daromos žalos; jei žala gali būti siejama su klimato kaita, prireikus pagalbos gavėjai gali į atkūrimo priemones įtraukti prisitaikymo prie klimato kaitos priemones,
 • prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, be kita ko, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat skatinant tvarią energiją ir energijos vartojimo efektyvumą.
 • prisidėti prie tvarios žiedinės bioekonomikos ir skatinti darnų vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, be kita ko, mažinant priklausomybę nuo cheminių medžiagų;
 • prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo sustabdymo ir jos didinimo, ekosisteminių paslaugų gerinimo ir buveinių bei kraštovaizdžių išsaugojimo.