Tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams

Sava energija - mažesnės sąskaitos.  Kviečiame pildyti paraišką!

Kodėl naudinga?

Finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“ tikslas – skatinti įmones ir ūkininkus didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo dalį. Finansavimas paskolų forma gali būti skiriamas saulės arba vėjo elektrinėms statyti, įrengti, siekiantiems gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms,  ar įmonėms, investuojančioms į gaminančių vartotojų saulės, vėjo elektrinių parkų vystymo projektus.

Kas gali kreiptis?

  • Mažos, vidutinės, didelės įmonės
  • Ūkininkai

Dėl paskolos kreipkitės į INVEGĄ, pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

Paraiškų teikimas, vertinimas, paskolos sutarties sudarymas arba atsisakymas sudaryti paskolos sutartį yra reglamentuojamas INVEGOS tiesioginių paskolų paraiškų ir prašymų teikimo bei vertinimo tvarkoje, nebent aprašyme numatyta kitaip.

Teikiami dokumentai Įmonės Ūkininkai 
Paraiška
Paraiškos pildymo instrukcija
Fizinį asmenį identifikuojantys dokumentai
(taikoma ir ūkininkui)
Juridinio asmens įstatai, veiklos sutartis, nuostatai ar jų atitikmuo, vadovo asmens tapatybės dokumentas
Įgaliotą atstovą, fizinį asmenį identifikuojantys dokumentai, kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, o ne juridinio asmens vadovas ar ūkininkas
Aktuali juridinio asmens valdymo ir nuosavybės struktūra, t. y. nuosekli informacija apie visus juridinio asmens valdymo ir nuosavybės struktūros lygmenis, taip pat visus nuosavybės ir valdymo struktūros lygmenyse esančius fizinius bei juridinius asmenis
Kliento valdymo organo sprendimas dėl projekto įgyvendinimui skirti būtiną sumą
Trys atsisakymo finansuoti pažymos iš skirtingų finansų įstaigų*. Pažymas reikia pateikti tik po to, kai INVEGA įvertina paraišką
SVV subjekto statuso deklaracija, užpildyta pagal šiame tinklapyje esančią formą (išskyrus atvejį, kai Klientas patvirtina, kad nėra SVV)
Priedas Nr. 1 „Kliento veiklos (finansinių) duomenų detalizacijos forma“,  įskaitant investicijų į saulės ir (ar) vėjo elektrines pagrindimą
Verslo planas**
Jį ruošiant siūlome vadovautis šia struktūra
Einamųjų finansinių metų tarpinį paskutinio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį, jei nuo einamojo ketvirčio pradžios yra praėję 40 kalendorinių dienų. Tuo atveju, jei nuo einamojo ketvirčio pradžios nėra praėję 40 kalendorinių dienų, turi būti teikiamas ketvirčio, ėjusio prieš paskutinį ketvirtį, tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys arba lygiaverčiai dokumentai, kai įmonės veikia trumpiau nei vienerius metus
Privataus finansuotojo ketinimo dalyvauti projekto finansavime raštas
(raštas teikiamas kai privatus finansuotojas ketina suteikti paskolą)
Dokumentus, reikalingus elektrinės prijungimui (pvz.: VERT leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, prijungimo sąlygos ir kt.)
Statybą leidžiantis dokumentas (jo numeris, data, nuoroda į jį), kai Klientas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu ir jei tokie dokumentai yra privalomi
Dokumentas, įrodantis žemės sklypo, kuriame planuojama statyti elektrinę, valdymą nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu, kai Klientas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Žemės sklypo teisėto valdymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei Paskolos sutarties galiojimo terminas
Dokumentai, įrodantys pastato, statinio ar jo konstrukcijos dalies, ant kurių planuojama įrengti elektrinę, valdymą nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu, kai Klientas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Statinio ar jo konstrukcijos dalies teisėto valdymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei Paskolos sutarties galiojimo terminas
Patvirtintas finansinių ataskaitų kopijas už dvejus paskutinius finansinius metus ar nuo Kliento veiklos pradžios, jei Klientas veikia trumpiau nei dvejus metus (taikoma, kai paraišką teikiantis klientas yra ūkininkas)
Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija
Kiti su Projekto įgyvendinimu susiję dokumentai ar informacija  (teikiami atsižvelgiant į projekto specifiką)
Įgaliojimą pateikti paraišką (jei paraišką teikia ne juridinio asmens vadovas) ar notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui už jį atlikti su paraiškos pateikimu susijusius veiksmus

* yra pateikęs INVEGAI įrodymus, kad prašomai suteikti Paskolai neturi galimybės gauti finansavimo rinkoje iš Lietuvoje veikiančių Finansų įstaigų. Norėdamas gauti Paskolą, Klientas turi pateikti 3 atsisakymo finansuoti Klientą pažymas (toliau – Pažyma) INVEGAI, pasirašytas Finansų įstaigų ir kuriose nurodyta, kad Pažymoje nurodytomis sąlygomis finansavimas Klientui neteikiamas. Visais atvejais bent viena Pažyma turi būti pateikiama pasirašyta Lietuvos Respublikoje licencijuoto banko (arba ES ar Europos ekonominėje erdvėje licencijuoto užsienio banko filialo, įsteigto Lietuvoje) ar tarptautinės institucijos ir bent viena – Finansų įmonės. Pažymos pavyzdinė forma yra patalpinta INVEGOS interneto svetainėje. Įvertinus Klientą ir prašomos (galimos) suteikti pagal Priemonę paskolos sumą, Klientui paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama INVEGOS suformuota Pažymos forma. Tinkama Pažyma laikoma ir finansų įstaigos pasirašyta kitos formos pažyma ar finansų įstaigos raštas, kai joje nurodoma, kad finansavimas Klientui neteikiamas INVEGOS Pažymos formoje nurodytomis sąlygomis (paskolos paskirtis, paskolos suma). Tuo atveju, jei Klientui iki Paskolos sutarties pasirašymo dienos nepateikia trijų pasirašytų Pažymų ir (ar) finansų įstaigų raštų apie nefinansavimą, Paskolos sutartis nepasirašoma.

** Verslo planą, kuriame būtų aprašyta vykdoma ir (ar) planuojama vykdyti veikla, statomos ir (ar) įrengiamos elektrinės parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai, įskaitant investicijų į saulės ir (ar) vėjo elektrines pagrindimą ir pan., esama ir prognozuojama finansinė būklė, siūlymas dėl Paskolos įmokų mokėjimo grafiko išdėstymo ir užtikrinimo priemonių, investicijų aprašymas ir investicijas pagrindžiantys dokumentai, jei tokie investiciją pagrindžiantys dokumentai yra, pvz., statybą leidžiantis dokumentas, elektrinės prijungimo techninės sąlygos, leidimai, licencijos, reikalingos veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti, statomos (įrengiamos) elektrinės įrenginio parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai ir pan. Taip pat turi būti pateiktos finansinės veiklos prognozės (skaičiavimai), atspindintys Kliento galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus Kliento finansinius įsipareigojimus visam Paskolos terminui. Rengiant verslo planą siūloma vadovautis VšĮ Inovacijų agentūros rekomenduojama verslo plano struktūra.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone ir sudariusių sutartis, sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Kiek?

Priemonei skirta 50 mln. Eur iš INVEGOS fondo.

  • Paskolos suma negali viršyti 10 mln. Eur
  • Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiamos kelios paskolos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė nei 10 mln. Eur
  • Projekto finansavime turi dalyvauti bent vienas privatus finansuotojas ir prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. projekto sumos (paskolos gavėjas prisideda savo lėšomis, arba projekte dalyvauja kitas juridinis/fizinis asmuo).

Palūkanos

Paskola skiriama Palūkanos
Elektrinės įrengimui savo vartojimo reikmėms Taikomos kintamosios palūkanos, kurias sudaro 1 proc. fiksuota marža ir 6 mėn. Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma (EURIBOR).
Investuojantiems į saulės ir (ar) vėjo elektrinių parkų vystymo projektus Taikomos kintamosios palūkanos, kurias sudaro 2,5 proc. fiksuota marža ir 6 mėn. EURIBOR.

 

Terminai

Paraiškos priimamos, kol bus išnaudotos visos priemonei skirtos lėšos.

Sąlygos

Išsamios priemonės sąlygos, reikalavimai pateikiami Apraše, punktuose 2-6.

Finansuoti tinkamos išlaidos:

  • Žemės sklypo sutvarkymas, infrastruktūros ir inžinerinių tinklų bei sistemų žemės sklype įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir apsaugos įrengimo darbai (įskaitant sklypo aptvėrimo, apšvietimo išlaidas) (jei saulės ir (ar) vėjo elektrinė statoma ant žemės);
  • Saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir reikalinga įsigyti susijusi elektrotechninė įranga, konstrukcijos, kabeliai bei susiję montavimo (derinimo) darbai ir kiti susiję saulės ir (ar) vėjo elektrinės statybos darbai pagal sudarytas turto įsigijimo, prekių tiekimo ir (ar) paslaugų atlikimo, rangos sutartis;
  • Elektros kabelio tiesimo darbai iki saulės ir (ar) vėjo elektrinės prijungimo vietos;
  • Energijos skirstymo ir (ar) perdavimo operatoriaus tinklo dalies reikalingos investicijos pagal prisijungimo sąlygas, įskaitant Elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomojo ir (arba) perdavimo tinklo paslaugos mokestį (įmoką) pagal prisijungimo sąlygas (sutartį);
  • Elektros energijos kaupimo įrenginiai, skirti Paskolos gavėjo reikmėms, ir (ar) jų sistemos įrengimo darbai, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 1a dalies sąlygos, t. y. abu elementai yra vienos investicijos komponentai arba kai Energijos kaupimo įrenginys prijungiamas prie esamo atsinaujinančiosios saulės ir (ar) vėjo energijos gamybos įrenginio. Paskolos gavėjas įsipareigoja, kad Energijos kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės sudarys ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos elektros energijos.