Garantinės įmokos kompensacija imantiems paskolas investicijoms

Kas gali kreiptis?

Dalis garantinės įmokos kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, iš finansų įstaigų imantiems paskolas su INVEGOS garantija investiciniams projektams, skirtiems:

 • pirminei žemės ūkio gamybai (pirminė gamyba – tai pirminių produktų gamyba, veisimas arba auginimas, įskaitant derliaus nuėmimą, melžimą ir naminių gyvūnų auginimą iki skerdimo, ji taip pat apima medžioklę, žvejybą bei laukinių produktų auginimą),
 • žemės ūkio produktų perdirbimui, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas arba ne žemės ūkio produktas ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais,
 • kitai veiklai, patenkančiai į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 01.6 grupę „Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla“, vykdyti.

Minėti ūkio subjektai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistravę jiems priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Nuo 2023 m. birželio 23 d. dalies garantinės įmokos kompensavimą kaimo vietovėse veikiantiems ūkio subjektams, imantiems paskolas investiciniams projektams su INVEGOS garantija reglamentuoja pakeistos taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161.

Kiek?

Kompensuojama:

 • 75 proc. garantinės įmokos – kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš finansų įstaigų paskolas su individualia garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio gamybai, žemės ūkio produktų perdirbimui, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas arba ne žemės ūkio produktas ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais;
 • 30 proc. garantinės įmokos – kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš finansų įstaigų paskolas su individualia garantija investiciniams projektams, skirtiems kitai veiklai nei pirminė žemės ūkio gamyba, žemės ūkio produktų perdirbimas ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais ir patenkančiai į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 01.6 grupę „Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla“.

Ūkio subjektai už garantijos suteikimą moka tik nekompensuojamą jos dalį.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui per bet kuriuos trejus finansinius metus negali viršyti:

 • 20 000 Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;
 • 100 000 Eur krovinių vežimo keliais veiklai samdos pagrindais arba už atlygį;
 • 200 000 Eur, kai investuojama į kitą veiklą.

Kaip veikia?

Garantinės įmokos kompensacija kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams už paskolą su garantija skiriama, jei investiciniu projektu siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą,
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus,
 • sukurti ir gerinti su žemės ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą, įskaitant prieigą prie ūkio žemės, žemės konsolidavimą ir gerinimą, energijos vartojimo efektyvumą, tvarios energijos tiekimą ir vandens ar energijos taupymą,
 • atkurti dėl gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų bei augalų kenkėjų ir saugomų gyvūnų prarastą gamybos potencialą ir siekti išvengti tų įvykių ir veiksnių daromos žalos; jei žala gali būti siejama su klimato kaita, prireikus pagalbos gavėjai gali į atkūrimo priemones įtraukti prisitaikymo prie klimato kaitos priemones;
 • prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, be kita ko, mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat skatinant tvarią energiją ir energijos vartojimo efektyvumą
 • prisidėti prie tvarios žiedinės bioekonomikos ir skatinti darnų vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, be kita ko, mažinant priklausomybę nuo cheminių medžiagų;
 • prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo sustabdymo ir jos didinimo, ekosisteminių paslaugų gerinimo ir buveinių bei kraštovaizdžių išsaugojimo.
Garantinė įmoka nekompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, iš finansų įstaigų imantiems paskolas investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemones.

Valstybės pagalba (garantinės įmokos kompensacija) yra teikiama tik už investicinių projektų tinkamas finansuoti išlaidas. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, padarytos po INVEGOS sprendimo suteikti individualią garantiją priėmimo dienos.

1. Investuojant į pirminę žemės ūkio gamybą:

 • nekilnojamojo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas, įskaitant investicijas į pasyviąją elektros instaliaciją pastato viduje arba duomenų tinklų struktūrizuotą kabelių sistemą ir, jei reikia, pasyviojo tinklo papildomą dalį už pastato ribų esančioje privačioje nuosavybėje; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų,
 • žemės ūkio technikos ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios turto rinkos vertės,
 • bendrosios išlaidos, susiję su aukščiau išvardintomis išlaidomis (pvz. atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas; išlaidos galimybių studijoms tinkamos finansuoti ir tuo atveju, jei remiantis jų rezultatais nėra patiriama išlaidų pagal aukščiau išvardintas išlaidas),
 • kompiuterių programinės įrangos įsigijimas, debesijos ir panašių sprendimų kūrimo ar naudojimo mokesčiai, patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimo išlaidos,
 • žemės ūkio potencialo, kuris buvo prarastas dėl gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų, augalų kenkėjų arba saugomų gyvūnų, atkūrimui iki tokio lygio, koks jis buvo prieš įvykstant tiems įvykiams (tik užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba),
 • investicijoms specialiems prevenciniams veiksmams, kuriais siekiama išvengti gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų, augalų kenkėjų arba saugomų gyvūnų daromos žalos (tik užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba).

2. Investuojant į žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais:

 • nekilnojamojo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas, įskaitant investicijas į pasyviąją elektros instaliaciją pastato viduje arba duomenų tinklų struktūrizuotą kabelių sistemą ir, jei reikia, pasyviojo tinklo papildomą dalį už pastato ribų esančioje privačioje nuosavybėje; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų;
 • žemės ūkio technikos ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios turto rinkos vertės;
 • kompiuterių programinės įrangos, debesijos ir panašių sprendimų įsigijimo, kūrimo ar naudojimo mokesčiai ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimo išlaidos;
 • bendrosios išlaidos, susijusios su aukščiau nurodytomis išlaidomis, pvz., atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas; išlaidos galimybių studijoms tinkamos finansuoti net ir tuo atveju, jei remiantis jų rezultatais nėra patiriama išlaidų pagal taisyklių aukščiau nurodytas išlaidas.

3. Investuojant į kitą veiklą:

 • investuojant į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą,
 • investuojant į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su turtu kuris nėra fizinis ar finansinis, pavyzdžiui, patento teisės, licencijos, praktinė patirtis arba kitas intelektinis turtas , jei tenkinami reikalavimai:
  • naudojamas tik įmonėje, gaunančioje pagalbą;
  • laikomas nusidėvinčiu turtu;
  • įsigyjamas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pirkėju,
  • yra įtrauktas į įmonės turtą bent trejus metus.

Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai vykdyti, investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su:

 • naujos įmonės kūrimu;
 • esamos įmonės plėtimu;
 • įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus;
 • esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Garantinė įmoka kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas:

 • atitinka labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus,
 • nėra sunkumų patirianti įmonė,
 • nedalyvauja ir nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“,
 • nėra gavęs pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą  įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra laikoma žemės ūkio technika?

Žemės ūkio technika yra laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti.

Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).