Paieška

Portfelinės garantijos lizingo sandoriams

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kai šis susiduria su finansų įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema.

Kas gali kreiptis

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai (SVV).

Priemone „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

Didžiausia garantuojama lizingo suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui.

Lizingo sandoriams, suteiktiems su portfeline garantija, garantuoti skirta 8 mln. Eur.

Kaip veikia?

Lizingo sandorius finansuoja ir dokumentaciją rengia atrinktos finansų įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai. Šis dydis bus taikomas kiekvienam į finansų įstaigos portfelį įtrauktam lizingo sandoriui, tačiau bendra INVEGOS išmokų suma negali viršyti didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos norma, t. y. 20 proc. Garantuotiems lizingo sandoriams finansų įstaigos taiko mažesnę pradinę įmoką bei mažesnę palūkanų maržą nei rinkos sąlygomis teikiamiems lizingo sandoriams. Portfelinė lizingo garantija teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Porfeline garantija garantuojamais lizingo sandoriais gali būti finansuojamos šios investicijos:

  • įrenginiai
  • įranga
  • technologinės linijos
  • žemės ir miškų ūkio technika

Skirti gamybos (prekėms, medžiagoms, energijai gaminti) paslaugoms teikti ir statybos veiklai vydyti ir kurie yra atskiriama gyvenamųjų patalpų ir negyvenamųjų pastatų dalis.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra sunkumų patirianti įmonė?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

  1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
  4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
  5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės analizės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. Ar šia priemone gali būti garantuojamos investicijos į restorano įrangą ir pramonines skalbimo mašinas? Ar šias investicijas galima laikyti nauja (nenaudota) gamybine įranga ir (arba) naujais (nenaudotais) įrenginiais?

Kadangi restorano įranga bei pramoninės skalbimo mašinos pagal savo pobūdį yra skirtos gamybinei ar jai prilygintai veiklai vykdyti, jos gali būti finansuojamos pagal PGL priemonę.

Nauja (nenaudota) gamybine įranga ir (arba) naujais (nenaudotais) įrenginiais laikomi nauji (nenaudoti) įrenginiai, įranga, technologinės linijos bei žemės ir miškų ūkio technika, skirta gamybai, paslaugų teikimui bei statybos veiklai vykdyti. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tokia įranga ir įrenginiai pagal savo pobūdį nėra skirti ir (ar) negali būti naudojami namų ūkyje, jie negali būti nuomojami arba skirti transporto paslaugoms teikti, nekilnojamojo turto nuomos veikloms vykdyti. Pagal PGL priemonę negali būti finansuojama įranga, kuri yra negamybinio pobūdžio (administracinio ar kitokio pobūdžio), t. y. nėra betarpiškai skirta naudoti gamybos ar paslaugų teikimo procese (pvz., biuro, komunikacijų ir panaši įranga).