Eksporto kredito garantijos

Kodėl naudinga?

INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis minimalizuojant potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo.

Kas gali kreiptis?

Įmonės, veiklą vykdančios ilgiau nei vienerius metus ir kurių metinės pajamos pagal paskutinių finansinių metų patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį viršija 100 000 Eur.

Visi elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai su užpildyta paraiška dėl garantijos teikimo ir vėliau užpildytu prašymu dėl išmokos sumokėjimo siunčiami INVEGAI el. paštu info@invega.lt.

Teikiamų dokumentų sąrašas pildant prašymą garantijai gauti*

 1. Prašymas dėl eksporto kredito garantijos suteikimo
  Teikiamas 1 egzempliorius.
 2. Priedas prie prašymo dėl eksporto kredito garantijos suteikimo
  Jei vienu prašymu kreipiamasi dėl keleto skirtingų pirkėjų, tuomet kiekvienam pirkėjui užpildomas atskiras priedas.
 3. SVV subjekto statuso deklaracija
  Teikiamas 1 egzempliorius. Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė
 4. Deklaracija dėl papirkimo pasireiškimo tikimybės
 5. Juridinio asmens pažinimo anketa
 6. Juridinio asmens įgalioto atstovo asmens dokumento kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė, diplomatinis pasas, leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje)
 7. Eksportuotojo patvirtintų paskutinių pasibaigusių finansinių metų ir einamųjų metų paskutinio pasibaigusio ketvirčio finansinės atskaitomybės dokumentai
  Teikiamas 1 egzempliorius. Tuo atveju, kai finansinės ataskaitos konsoliduojamos ir (ar) audituojamos, teikiamos konsoliduotos ir (arba) audituotos.
 8. Jungtinė pažyma iš VĮ Registrų centro (pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją)
 9. Galiojanti eksporto sutartis arba preliminarus susitarimas dėl tokios sutarties sudarymo
  Jei tokia yra sudaryta.
 10. Mokesčių administratoriaus sprendimas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo
  Teikiama kopija ir tik tuo atveju, jeigu toks sprendimas yra.
 11. Įgaliojimas
  Teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas.


Teikiamų dokumentų sąrašas pildant prašymą dėl garantijos išmokos sumokėjimo*

 1. Prašymas dėl garantijos išmokos sumokėjimo
  Teikiamas vienas egzempliorius
 2. Neapmokėtų sąskaitų faktūrų kopijos
 3. Susirašinėjimas su pirkėju dėl neapmokėtų sąskaitų
 4. Eksportuotų prekių, už kurias pirkėjas neatsiskaitė, lietuvišką kilmę patvirtinantis Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotas sertifikatas
 5. Garantijos gavėjo banko sąskaitos išrašas su pirkėjo mokėjimų istorija nuo garantijos sutarties sudarymo
 6. Buhalterinė sąskaitų faktūrų išklotinė su pirkėjo mokėjimų istorija nuo bendradarbiavimo pradžios
  Ne daugiau nei už 3 metus iki prašymo dėl eksporto kredito garantijos suteikimo pateikimo
 7. Skolų išieškojimo sutartis su skolų išieškojimo ūkio subjektu
  Teikiamas vienas egzempliorius
 8. Skolų išieškojimo ūkio subjekto ataskaita apie jų atliktus veiksmus ir rezultatus. Ataskaitoje turi būti pateikta ši informacija:
  1. Kokie skolos išieškojimo veiksmai ir kokiomis datomis/terminais buvo atlikti;
  2. Dėl kokių priežasčių per atidėtųjų mokėjimų išieškojimo terminą nebuvo išieškota visa skolos suma;
  3. Kokios yra skolininko mokumo galimybės;
  4. Informacija apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvauja skolininkas, skolininko turtui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 9. Dokumentai, kurie patvirtina, kad garantijos gavėjas tinkamai ir laiku pateikė reikalavimus dėl nesumokėtos pirkėjo skolos bankroto procese ar kitame teismo procese
 10. Dokumentai, kurie įrodytų garantijos gavėjo veiksmus, siekiant sumažinti pirkėjo skolą (priminimai apie vėluojantį mokėjimą)
 11. Sutartis su pirkėju dėl prekių ar paslaugų pardavimo
  Teikiamas vienas egzempliorius
 12. Leidimai ar licencijų kopijos eksportuoti prekes ar teikti paslaugas (jei tokios yra)
 13. Prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo Pirkėjui faktą įrodantys (pagrindžiantys) dokumentai.

Kiti dokumetai*


*Pastaba: dokumentai turi būti pasirašyti el. parašu. Jei tokios galimybės nėra, reikalinga teikti dokumentus su originaliais parašais registruotu paštu (UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA), Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius).

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „Eksporto kredito garantijos“ ir sudariusių sutartis, sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Kiek?

 • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojui – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.
 • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojo pasirinktam pirkėjui – ne daugiau kaip 750 000 Eur.
 • Eksporto kredito garantijų suma vienam pirkėjui visų eksportuotojų atžvilgiu – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.

INVEGOS atsakomybės limitas (garantijos dydis) – ne didesnis kaip 90 procentų atidėtųjų mokėjimų sumos.

Kaip veikia?

Eksportuotojas, norintis gauti eksporto kredito garantiją, turi pateikti prašymą ir visus kitus reikalaujamus dokumentus INVEGAI.

Kaip apskaičiuojama?

Mokestis už eksporto kredito garantiją priklauso nuo užsienio pirkėjo rizikingumo, šalies, į kurią eksportuojamos prekės ar paslaugos, rizikos grupės ir atidėtųjų mokėjimų termino.


Garantijos atlyginimo dydis apskaičiuojamas remiantis eksporto kredito garantijų atlyginimo skaičiavimo metodika, preliminarią kainą galite paskaičiuoti pasinaudoję eksporto garantijų atlyginimo skaičiuokle.

Eksporto garantijų atlyginimo skaičiuoklė

 


Sąlygos

Eksporto kredito garantija – INVEGOS turtinis įsipareigojimas dalintis kartu su eksportuotoju rizika, išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja. Garantija leidžia eksportuotojams parduoti prekes ar suteikti paslaugas su atidėtųjų mokėjimų terminu apsisaugant nuo užsienio pirkėjų nemokumo. Garantuojama rizika – politinė ir (arba) komercinė.

Garantijos objektas – dalies atidėto mokėjimo pagal sudarytą lietuviškos kilmės prekių  pirkimo–pardavimo sutartį ar paslaugų teikimo sutartį sumokėjimas.

Lietuviškos kilmės prekė – Lietuvos Respublikoje pagaminta prekė, kurios lietuvišką kilmę patvirtina Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotas sertifikatas arba kai pagal bendrus kredituojančio eksportuotojo pardavimus ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties kredituojančio eksportuotojo pagamintų lietuviškos kilmės prekių pardavimai.

Garantijos neteikiamos

Garantijos neteikiamos, jei pirkėjas yra registruotas tikslinėse teritorijose, išskyrus tas tikslines teritorijas, kurios remiantis Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 m. gairėmis yra priskirtos Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatomoms prioritetinėms eksporto rinkų.

Taip pat INVEGA neteikia eksporto kredito garantijų dėl pirkėjų, esančių didelės rizikos šalyse, kurias Europos Komisija įvardija kaip turinčias kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusių trūkumų, remiantis Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 su vėlesniais jos pakeitimais:

 • Afganistanas
 • Barbadosas
 • Burkina Fasas
 • Filipinai
 • Gibraltaras
 • Haitis
 • Iranas
 • Jamaika
 • Jemenas
 • Jordanija
 • Jungtiniai Arabų Emiratai
 • Kaimanų Salos
 • Kamerūnas
 • Kongo Demokratinė Respublika
 • Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika
 • Malis
 • Mianmaras
 • Mozambikas
 • Nigerija
 • Panama
 • Pietų Afrika
 • Pietų Sudanas
 • Sirija
 • Senegalas
 • Tanzanija
 • Trinidadas ir Tobagas
 • Vanuatu
 • Vietnamas
Maksimalus atidėtųjų mokėjimų terminas

Taikomas atidėtųjų mokėjimų terminas – ne ilgesnis kaip 2 metai, išskyrus žemės ūkio produkciją, kuriai, vadovaujantis Pasaulio Prekybos Organizacijos 2015-12-15 patvirtintais „Nairobi paketo“ sprendimais taikomas ne ilgesnis nei 18 mėnesių atidėtojo mokėjimo terminas.

Sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpis (terminas, per kurį garantijos gavėjas turi teisę išrašyti sąskaitas faktūras pirkėjui už prekių pristatymą ar paslaugų suteikimą su atidėtaisiais mokėjimais) ne ilgesnis nei 1 metai.

Maksimali garantijos suma ir intensyvumas

Maksimali garantijų suma vienam eksportuotojui negali būti didesnė kaip 2 000 000 Eur (du milijonai eurų).

Maksimali garantijos suma vienam eksportuotojo pasirinktam pirkėjui negali būti didesnė kaip 750 000 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Garantijų suma vienam pirkėjui visų eksportuotojų atžvilgiu negali būti didesnė kaip 2 000 000 Eur (du milijonai eurų).

INVEGOS atsakomybės limitas (garantijos dydis) negali būti didesnis kaip 90 procentų atidėtųjų mokėjimų sumos.

Tinkami pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje įregistruotos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), veiklą vykdančios ilgiau kaip 1 metus (nuo registracijos pradžios), kurių metinės pajamos pagal paskutinių finansinių metų patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį viršija 100 000 EUR. MVĮ amžius nustatomas paraiškos registravimo INVEGOJE dieną.

Lietuvos Respublikoje įregistruotos didelės įmonės arba juridinio asmens statuso neturintys Europos ekonominės erdvės valstybių narių įmonių filialai.

Pareiškėjas negali būti sunkumų patirianti įmonė, kaip ji apibrėžta Komisijos komunikate – Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2014/C 249/01).

Pareiškėjas ir pirkėjas negali būti susijusios įmonės ir (ar) partnerinės įmonės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Pareiškėjas negali turėti neįvykdytų įsipareigojimų valstybei, t. y. mokesčių, įskaitant ir socialinio draudimo įmokas, suma yra mažesnė kaip 50 EUR arba mokesčių mokėjimas yra išdėstytas ar atidėtas mokesčių administratoriaus sprendimu.

Pareiškėjo veikla neturi prieštarauti EBPO Tarybos rekomendacijai dėl kyšininkavimo ir oficialiai remiamų eksporto kreditų.

Tarp pareiškėjo ir pirkėjo negali būti teisminių ar arbitražinių ginčų.

INVEGA skatina eksportuotoją ir (arba) kitus juridinius ar fizinius asmenis, veikiančius eksportuotojo vardu ar interesais, sukurti ir taikyti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą.

Tinkami pirkėjai

Pirkėjai turi būti registruoti neparduotinos arba laikinai neparduotinos rizikos valstybėse.

Pirkėjas negali būti registruotas tikslinėse teritorijose, išskyrus tas tikslines teritorijas, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatomoms prioritetinėms eksporto rinkų grupėms.

Pirkėjas privalo veiklą vykdyti ilgiau nei dvejus metus nuo jo registracijos pradžios.

Pirkėjas turi neturėti skolų eksportuotojui, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs.

Garantijos mokestis

Mokestis už garantiją priklauso nuo užsienio pirkėjo rizikos grupės, šalies, į kurią eksportuojamos prekės ar paslaugos, rizikos grupės, garantijos sumos ir atidėtųjų mokėjimų termino. Garantijos mokestis yra skaičiuojamas už kiekvieną atliktą eksportuojamų prekių ar suteiktų paslaugų deklaruotą pardavimą (su atidėtuoju mokėjimo terminu) sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpiu.

Garantijos mokestis apskaičiuojamas remiantis eksporto kredito garantijų atlyginimo skaičiavimo metodika, kurią tvirtina INVEGOS valdyba. Preliminarų garantijos atlyginimo dydį neparduotinos rizikos šalims galite sužinoti šioje skaičiuoklėje.

Prieš sudarant garantijos sutartį, pareiškėjas turi sumokėti pradinę garantijos įmoką. Pradinė garantijos įmoka nėra grąžinama, išskyrus atvejį, kai ji nesumokama ne dėl pareiškėjo kaltės. Vėliau, už kiekvieną atliktą eksportuojamų prekių ar paslaugų deklaruotą pardavimą (su atidėtuoju mokėjimo terminu) pirkėjui, sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpiu, bus skaičiuojamas garantijos atlyginimas. Invegos apskaičiuotas mokėtinas garantijos atlyginimas išskaičiuojamas iš sumokėtos pradinės garantijos įmokos (jos likučio) ir (ar) sumokamas INVEGAI eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka.

Garantijų prašymų teikimo tvarka ir sutarties sudarymas

Norint gauti garantiją, eksportuotojas turi pateikti INVEGAI prašymą eksporto garantijai gauti. INVEGA pirminį vertinimą, apie eksportuotojo tinkamumą gauti garantiją, pateiks ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo visų prašymui nagrinėti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Atlikus pirminį vertinimą eksportuotojas turi užsakyti pirkėjo ir (ar) pirkėjo garanto mokumo rizikos įvertinimo ataskaitą. Šią ataskaitą galima užsakyti tokiais būdais:

 • pavesti INVEGAI pateikti prašymą kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančiai bendrovei (tai nurodoma pildant prašymą suteikti garantiją);
 • mokumo rizikos įvertinimo ataskaitą užsakyti pačiam per 7 kalendorines dienas nuo INVEGOS pranešimo apie teigiamą pirminį vertinimą išsiuntimą.

Mokumo rizikos vertinimo išlaidas apmoka pareiškėjas.

Sprendimą dėl garantijos suteikimo arba nesuteikimo INVEGA priima per 30 kalendorinių dienų nuo mokumo rizikos įvertinimo ataskaitos gavimo dienos.

Priėmus sprendimą suteikti garantiją, eksportuotojui išsiunčiama išankstinė sąskaita, sumokėti pradinę garantijos įmoką. Pradinė garantijos įmoka turi būti sumokėta per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinės sąskaitos išsiuntimo dienos. Pareiškėjui sumokėjus pradinę įmoką, yra sudaroma garantijos sutartis.
Sutarties nuostatos (projektas)

Jei pradinė įmoka nėra sumokama per 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus kai eksportuotojas pateikia prašymą pratęsti INVEGOS sprendimų galiojimo terminą ir atitinkamai pradinės garantijos įmokos sumokėjimo terminą, laikoma, kad eksportuotojas nepageidauja pasinaudoti garantija ir garantija nesuteikiama.

Garantijos sąlygų keitimas

Garantijos sutarties galiojimo laikotarpiu garantijos gavėjas gali kreiptis į INVEGĄ su prašymu pakeisti garantijos sutarties sąlygas. Pakeitimai gali būti dėl: garantijos sutarties galiojimo, garantijos atsakomybės limito, atidėtųjų mokėjimų termino, garantijos naudos gavėjo, pirkėjo garanto ir (ar) atidėtųjų mokėjimų limito pakeitimo.

Galimybė pasinaudoti faktoringu

Garantijos gavėjas bet kuriuo metu, bet ne vėliau nei iki garantijos atvejo, gali pagal eksporto sutartį pateiktoms sąskaitoms faktūroms taikyti faktoringą ir su juridiniu asmeniu, kuris įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turi teisę vykdyti faktoringo sandorius, sudaryti faktoringo sutartį. Tokiu atveju garantijos gavėjas INVEGAI turi pateikti prašymą pakeisti garantijos sąlygas.

Atidėtųjų mokėjimų deklaravimas

Atidėtųjų mokėjimų deklaracija yra nustatytos formos dokumentas, kurį pateikdamas garantijos gavėjas informuoja INVEGĄ apie per praėjusį kalendorinį mėnesį visus suteiktus atidėtuosius mokėjimus. Garantijos gavėjas iki einamojo mėnesio 10 dienos privalo INVEGAI atsiųsti atidėtųjų mokėjimų deklaraciją už praėjusį kalendorinį mėnesį išrašytas sąskaitas faktūras – elektroninę deklaracijos versiją Excel formatu.

Pranešimas apie garantijos atvejį

Pranešimas apie garantijos atvejį (dalies ar viso atidėtojo mokėjimo nesumokėjimas per atidėtojo mokėjimo terminą arba privačiojo pirkėjo bankroto atveju) turi būti pateiktas per 60 kalendorinių dienų nuo kiekvieno atidėtojo mokėjimo termino pabaigos, t. y. ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų suėjus sąskaitoje faktūroje nurodytam sąskaitos faktūros apmokėjimo terminui. Per 10 kalendorinių dienų nuo Pranešimo apie garantijos atvejį pateikimo garantijos gavėjas turi sudaryti sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo iš pirkėjo su skolų išieškojimo ūkio subjektu.

Skolos išieškojimas

Garantijos gavėjas per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie garantijos atvejį pateikimo turi sudaryti sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo iš pirkėjo su skolų išieškojimo ūkio subjektu.

Jei skolų išieškojimo ūkio subjektas, į kurį nori kreiptis garantijos gavėjas, nėra įtrauktas į INVEGOS pateiktą atitinkamų ūkio subjektų sąrašą, garantijos gavėjas turi teisę per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo apie garantijos atvejį pateikimo dienos, kreiptis į INVEGĄ dėl pritarimo sudaryti sutartį dėl skolos išieškojimo su pasirinktu subjektu. Šiuo atveju INVEGA per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi pateikti savo pritarimą ar nepritarimą. Garantijos gavėjas, gavęs INVEGOS nepritarimą, per 10 kalendorinių dienų turi sudaryti sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo su skolų išieškojimo ūkio subjektu, kuris yra įtrauktas į INVEGOS pateiktą atitinkamų ūkio subjektų sąrašą.

Skolų išieškojimas vykdomas iki 90 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo Pranešimo apie garantijos atvejį pateikimo INVEGAI.

Skolų išieškojimo ūkio subjektų sąrašas

Sąrašas nėra baigtinis. Tuo atveju, jei skolų išieškojimo bendrovė, turinti patirties dirbant su skolų išieškojimu užsienyje, norėtų būti įtraukta į sąrašą, turėtų kreiptis į Invegą el. paštu info@invega.lt

Išmokos mokėjimas

Garantijos gavėjui atlikus visus būtinus teisiškai pagrįstus skolos pagal atidėtąjį mokėjimą išieškojimo veiksmus ir nepavykus išieškoti atidėtojo mokėjimo skolos, per 90 kalendorinių dienų nuo skolų išieškojimo pabaigos arba pirkėjo bankroto atveju, turi teisę pateikti INVEGAI prašymą dėl garantijos išmokos sumokėjimo. Kartu su prašymu garantijos gavėjas privalo pateikti rašytinius duomenis ir kitus įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą, jo dydį bei eksporto garantijos suteikimo sąlygų įvykdymą, kaip tai nurodyta garantijos sutarties bendrojoje dalyje.

Garantijos išmokos mokėjimo tvarka nurodyta garantijos sutartyje.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

3. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

4. Kokia yra maksimali eksporto garantijos dalis?

INVEGOS turtinis įsipareigojimas dalytis kartu su eksportuotoju rizika, išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja. INVEGOS atsakomybės limitas (garantijos dydis) – ne didesnis kaip 90 procentų atidėtųjų mokėjimų sumos.

5. Kam skirtos eksporto garantijos?

INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis sumažinus potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Garantuojamos rizikos – politinė ir (arba) komercinė.

6. Kaip pasinaudoti eksporto garantijomis?

Eksportuotojas, norintis gauti eksporto kredito garantiją, turi pateikti prašymą INVEGAI. Preliminarų garantijos atlyginimo dydį galima sužinoti pasinaudojus skaičiuokle.

7. Kokia yra maksimali eksporto kreditų garantijų suma?
 • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojui – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.
 • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojo pasirinktam pirkėjui – ne daugiau kaip 750 000 Eur.
 • Eksporto kredito garantijų suma vienam pirkėjui visų eksportuotojų atžvilgiu – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.