Ko-investicinis fondas susisiekimui

Priemonei skirtos lėšos baigėsi. 

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – skatinti inovacinių transporto technologijų plėtrą, finansuojant labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), kuriančias darnaus judumo ir mobilumo paslaugas bei projektus, mažinančius transporto išmetamą anglies dioksidą.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Priemone „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

Maksimali investicijos suma – iki 1,6 mln. eurų.

Investicijoms į labai mažas, mažas ir vidutines įmones Susisiekimo ministerija iš viso skyrė 920 tūkst. eurų iš Sanglaudos fondo lėšų.

Kaip veikia?

Investicijų iniciatoriai – privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip dviejų verslo angelų komandos. Jie gali nuolat teikti pasiūlymus priemonę „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ valdančiam rizikos kapitalo fondui „CoInvest Capital“ dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas „CoInvest Capital“ investuoja kartu su rizikos kapitalo fondais ir verslo angelų grupėmis. Investicijos atliekamos į projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Fondas „CoInvest Capital“ įmonių, į kurias investuos, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas.

Jeigu esate privatus investuotojas ar tinkama finansuoti įmonė – daugiau informacijos rasite http://www.koinvest.lt/.

Finansinė priemonė „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ yra įgyvendinama iš Sanglaudos fondo lėšų. Priemonę valdo INVEGA kartu su specialiai rizikos kapitalo fondų valdymui ir efektyviam įgyvendinimui įsteigta INVEGOS patronuojamąja įmone UAB „Kofinansavimas“. Priemonė įgyvendinama per fondą „Coinvest Capital“.