Veikla

Pagrindinės INVEGOS veiklos kryptys:

 • Teikia individualias ir portfelines garantijas.
 • Tiesiogiai ar per finansų tarpininkus teikia paskolas, vykdo kitokį skolinimą ir įgyvendina rizikos kapitalo investavimo priemones.
 • Įgyvendina skatinamąsias finansines priemones.
 • Teikia dotacijas ir (ar) subsidijas, kai jos susijusios su kuria nors teikiama finansine paslauga.
 • Valdo kontroliuojančiuosius fondus, fondų fondus, specialiuosius fondus.
 • Administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.
 • Įgyvendina projektus ir programas vystomojo bendradarbiavimo srityje.
 • Įgyvendina socialinio poveikio investavimo skatinimo priemones, kurias įgyvendinant tenkinami socialiniai poreikiai, tikintis ne tiek finansinės grąžos, kiek socialinės naudos.
 • Atlieka skatinamojo finansavimo poreikio vertinimus ir vertinimų peržiūrą teisės aktų nustatytais atvejais ir (ar) nustatyta tvarka.
 • Dalyvauja rengiant skatinamųjų finansinių priemonių investavimo strategijas ir vykdant investicijų rezultatyvumo bei poveikio stebėseną.
 • Pritraukia privačių lėšų finansiškai gyvybingiems projektams bei regionų ir (ar) vietos plėtrai.
 • Teikia pasiūlymus ir ekspertinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kaip pagerinti investicinę aplinką ir finansavimo prieinamumą projektus įgyvendinantiems subjektams.
 • Dalyvauja investavimo platformose.