Paieška

Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams

Kodėl naudinga?

Paskolos apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams – tai paskolos, kurių tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti.

Kas gali kreiptis?

Paskola skiriama būtinosioms išlaidoms (darbuotojų darbo užmokesčiui, transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai, turto išlaikymo išlaidoms, kitų gautų paskolų įmokų mokėjimui pagal paskolų grąžinimo grafikus) finansuoti:

 • Jei teikiate klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, paskola teikiama SVV subjektui ar didelei įmonei, turinčiai galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą;
 • Jei esate maitinimo paslaugų teikėjas, paskola teikiama didelei įmonei, kurios pagrindinė veikla yra Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
 • 2019 m. gruodžio 31 d. nesate sunkumus patirianti įmonė ir įmonių grupė ir jums nėra pradėtos bankroto procedūros;
 • Registrų centrui esate pateikę 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Turi būti pateiktos jūsų ir įmonės grupių finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis.

Kiek?

Priemonei skirta iki 22 mln. Eur teikti paskolas apgyvendinimo bei viešojo maitinimo paslaugų teikėjams.

Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur.

 • Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. ir iki 2021 m. birželio 30 d. planuojamas patirti išlaidas.
 • Paskola išmokama dalimis kiekvieną ketvirtį (kas 90 kalendorinių dienų).

Paskolos palūkanos

Paskolos gavėjo statusas Paskolos trukmė
iki 12 mėn. nuo 13 iki 36 mėn. nuo 37 iki 72 mėn.
SVV subjektas 0,1 % 0,19 % 0,69 %
Didelė įmonė 0,19 % 0,69 % 1,69 %

 

Terminai

 • Sutartis pasirašoma ir paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2021 birželio 30 d. ir išmokama ne vėliau kaip 2021 rugsėjo 30 d.
 • Paskolos terminas – iki 72 mėn.
 • Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.
 • Paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn. po paskolos sutarties sudarymo.

Kaip veikia?

Norėdami gauti paskolą turite pateikti:

 • SVV subjekto statuso deklaraciją;
 • Darbo užmokesčio žiniaraščius (nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše.);
 • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 • Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 • Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srauto duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1);
 • Siūlymą dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą (paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše).

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

Paskolos sumos didinimas

Esant poreikiui, paskolos suma apgyvendinimo paslaugų ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams gali būti didinama, paskolos gavėjui INVEGAI pateikus prašymą, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus INVEGAI prašymą dėl paskolos sumos didinimo, INVEGA atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą. Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 d.

Norėdami kreiptis į INVEGĄ dėl paskolos sumos didinimo pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, prašome pateikti el. p. tour.vertinimas@invega.lt rašytinį įmonės įgalioto atstovo prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu, kuriame būtų nurodomi įmonės rekvizitai ir atstovas, paskolos sutarties data, numeris ir suteikta suma, papildomai prašoma paskolos suma ir priežastis (būtiniausioms apyvartinėms lėšoms) dėl paskolos sumos didinimo.

Kartu su prašymu dėl paskolos sumos padidinimo turi būti pateikiama prognozuojama pelno nuostolių ataskaita bei pinigų srautų duomenys, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1).

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra sunkumų patirianti įmonė?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės analizės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą

Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?

Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius du metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trijų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimą pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • du metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia du metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

3. Kokia veikla užsiimantys verslo subjektai gali pasinaudoti skatinamąja finansine priemone „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“?
 • apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), būtinosioms išlaidoms finansuoti. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.
 • viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslo subjektai būtinosioms išlaidoms finansuoti. Paskolos teikiamos tik didelėms įmonėms, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis, kaip tai apibrėžta SVV įstatyme ir kurių pagrindinė veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000).
4. Kas yra klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos?

Klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos apima viešbučio, motelio, svečių namų ir kempingo paslaugas. Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis išduotą galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.

5. Ar teikiamos paskolos apgyvendinimo paslaugų teikėjams, teikiantiems neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas?

Ne. Įmonės, teikiančios neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas „Invega“ administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

6. Ar teikiamos paskolos viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams?

Ne. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ar verslininkai, dirbantys pagal verslo liudijimą ir teikiantys viešojo maitinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas „Invega“ administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

7. Ar galiu teikti paraišką pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ jei esu apgyvendinimo paslaugas ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas? Ar paraišką galiu teikti kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas?

Statistikos departamente, paspaudę nuorodą http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html galite įvesti įmonės kodą ir pasitikrinti kokia Jūsų įmonės veikla yra pagrindinė. Jei Jūsų pagrindinė įmonės veikla yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (561000)“ ir esate didelė įmonė, kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine įmone kaip tai apibrėžta SVV įstatyme, paraišką galite teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas. Jei pagrindinė veikla yra 561000 ir nesate didelė įmonė – paraiškos teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė negalite.

Pažymėtina, jog Statistikos departamentas pateikia tokią informaciją:

 • Jeigu veiklos rūšies kodas neatitinka įmonės vykdomos pagrindinės veiklos, prašome inicijuoti jo pakeitimą. Motyvuotą laisvos formos prašymą siųsti adresu statistika@stat.gov.lt. Atkreipiame dėmesį, kad Statistiniame ūkio subjektų registre nurodoma tik pagrindinė veikla (sukurianti didžiausią pridėtinę vertę).
 • Jei esate apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), galite teikti paraišką kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.
8. Kas yra netinkamos išlaidos finansuoti?

Finansavimas negali būti skirtas išmokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. paskolos gavėjo turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką. Finansavimas negali būti skirtas investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją).

9. Kaip apskaičiuojamas paskolos dydis?

Paskolos suma kiekvienam paskolos gavėjui nustatoma individualiai.

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ir viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė, paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. ir iki 2021 m. birželio 30 d. planuojamas patirti išlaidas pinigais (t. y. nepiniginės išlaidos nefinansuojamos), siekiant išlaikyti darbo vietas ir tęsti paskolos gavėjo veiklą. Į prašomą paskolos sumą negali būti traukiamos išlaidos, kurios finansuojamos kitomis priemonėmis. Jei paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo planuojamas patirti išlaidas nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Kai prašomos paskolos dydis „Invegos“ vertinimu yra nepakankamai pagrįstas dokumentais ir verslo subjekto pateikta informacija arba jeigu verslo subjekto turimų lėšų ir planuojamų piniginių srautų pakanka veiklai vykdyti, paskola nesuteikiama.

10. Ar paskolos suma gali būti didinama?

Esant poreikiui, paskolos gavėjui pateiktus prašymą „Invegai“, paskolos suma gali būti didinama, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus prašymą dėl paskolos sumos didinimo, „Invega“ atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą.

11. Koks paskolos grąžinimo grafikas?

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjai paskolą grąžina pagal grafiką, mokant įmokas kas mėnesį. Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip 12 mėnesių po paskolos sutarties sudarymo dienos (bet ne anksčiau kaip po paskutinės paskolos dalies išmokėjimo).

12. Kokie paskolos išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos gavėjas paskolos ar jos dalies išmokėjimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

Paskola gali būti išmokėta ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d. Paskola išmokama dalimis kiekvieną ketvirtį (kas 90 kalendorinių dienų) pagal suderintą su paskolos gavėju grafiką. Esant poreikiui, paskolos gavėjui pateikus INVEGAI laisvos formos prašymą, INVEGOS sutikimu paskolos lėšos gali būti išmokamos ir kitais terminais.

13. Kokius dokumentus turi pateikti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų ir maitinimo paslaugų teikėjai?

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai turi pateikti:

 1. SVV deklaraciją;
 2. (DU žiniaraščius)*;
 3. Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 4. Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 5. Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (Aprašo priedas Nr. 1);
 6. Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą**.
  * nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumą per metus.
  Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

a. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą iki 2019 m. atveju, 2019 m. faktiniais duomenimis;
b. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau atveju, paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis nuo paskolos gavėjo veiklos pradžios iki 2020 vasario mėn. imtinai buvusiais darbo užmokesčio duomenimis.
** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.
  Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.
14. Kada reikia pildyti SVV deklaraciją?

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė (paraiškas galės teikti tik didelės viešojo maitinimo įmonės, kurių pagrindinė veika „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000)), kartu su paraiška turi būti pateikęs SVV subjekto deklaraciją visais atvejais.