Dukterinės įmonės

UAB „Kofinansavimas“

Įmonės kodas 304295647 (informacija apie įmonę tvarkoma VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre).

Įmonės veikla yra rizikos kapitalo fondų steigimas ir valdymas, rizikos kapitalo investavimas bei investicinės ir finansinės konsultacijos. Visuotinio akcininkų susirinkimo teises UAB „Kofinansavimas“ įgyvendina INVEGA, kaip visų (100%) UAB „Kofinansavimas“ akcijų savininkė.

UAB „Kofinansavimas“ įstatinis kapitalas – 50 tūkst. EUR.

UAB „Kofinansavimas“ buveinės registracijos adresas – Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius.

Organizacinė struktūra / įstatai

Visi sprendimai UAB „Kofinansavimas“ visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais priimami INVEGOS generalinio direktoriaus. Pažymėtina, kad INVEGOS valdybos 2019-01-23 sprendimu buvo patvirtinta Korporatyvinio valdymo politika, kuri detaliau reglamentuoja INVEGOS valdymo organų funkcijas sprendžiant klausimus, priskirtus UAB „Kofinansavimas“ visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.
UAB „Kofinansavimas“ visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir akcininkų teisės bei pareigos nesiskiria nuo nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme. UAB „Kofinansavimas“ įstatai.

UAB „Kofinansavimas“ valdo rizikos kapitalo fondą KŪB „Koinvesticinis fondas“. KŪB „Koinvesticinis fondas“ INVEGA veikia kaip narys komanditorius ir pagrindinis investuotojas, o UAB „Kofinansavimas“ – kaip tikrasis narys ir investicijų valdytojas.

UAB „Kofinansavimas“ visuotinis akcininkų susirinkimas nesvarsto ir nepriima sprendimų dėl UAB „Kofinansavimas“ valdomo KŪB „Koinvesticinis fondas“ investicijų vertinimo ir investicijų atlikimo, taip pat su investicijų valdymu ir realizavimu susijusių sprendimų. Atitinkamus sprendimus svarsto ir priima nepriklausomas KŪB „Koinvesticinis fondas“ Investicinis komitetas, o juos įgyvendina UAB „Kofinansavimas“ vadovas, kuris atlieka ir KŪB „Koinvesticinis fondas“ dukterinių bendrovių, per kurias vykdomas investavimas į įmones, vadovo pareigas.

Vadovas ir jo veikla

UAB „Kofinansavimas“ vadovą (direktorių) renka ir atšaukia UAB „Kofinansavimas“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

Nuo 2023-02-21 UAB „Kofinansavimas“ direktoriaus pareigas eina Viktorija Trimbel. UAB „Kofinansavimas“ direktorius yra išrinktas penkerių metų kadencijai.

UAB „Kofinansavimas“ direktorius yra atsakingas už bendrovės kasdienės veiklos organizavimą, sandorių bendrovės vardu sudarymą ir kitų Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų įmonės vadovui nustatytų funkcijų vykdymą. UAB „Kofinansavimas“ direktorius taip pat įgyvendina KŪB „Koinvesticinis fondas“ Investicinio komiteto priimtus sprendimus dėl fondo investicijų atlikimo, jų valdymo ir realizavimo.

UAB „Kofinansavimas“ direktorius tuo pačiu eina ir KŪB „Koinvesticinis fondas“ investicijoms finansuoti ir apskaityti įsteigtų vietų tarpinių bendrovių UAB Pirmasis koinvestavimo fondas, UAB Antrasis koinvestavimo fondas ir UAB Trečiasis koinvestavimo fondas direktoriaus pareigas.

Darbuotojai

UAB „Kofinansavimas“ dirba dar 2 darbuotojai – investicinių projektų vadovas ir investicijų analitikas. Personalo politika UAB „Kofinansavimas“ nepriimta, nes žmogiškųjų išteklių poreikis yra nustatomas pradedant įgyvendinti naujas finansines priemones arba didinat jų apimtis. Naujų darbuotojų priėmimas aptariamas su UAB „Kofinansavimas“ akcininku tvirtinant ateinančių metų biudžetus.

Atlygio politika

UAB „Kofinansavimas“ direktoriaus darbo užmokestis yra nustatytas INVEGOS generalinio direktoriaus sprendimu.
UAB „Kofinansavimas“ darbuotojų darbo užmokestį nustato UAB „Kofinansavimas“ direktorius, vadovaujantis KŪB „Koinvesticinis fondas“ komanditoriaus patvirtintu KŪB „Koinvesticinis fondas“ biudžetu.

2020 m. vasario 3 d. UAB „Kofinansavimas“ direktoriaus įsakymu, vadovaujantis UAB „Kofinansavimas“ direktoriaus pareiginiais nuostatais, suderintu su UAB „Kofinansavimas“ akcininku, yra patvirtinta UAB „Kofinansavimas“ darbuotojų (išskyrus UAB „Kofinansavimas“ direktorių) veiklos vertinimo tvarka, kuri reglamentuoja darbuotojų veiklos vertinimo proceso organizavimą. Tvarkoje apibrėžiamas darbuotojų veiklos vertinimo procesas, nurodoma, kada vyksta veiklos vertinimas ir pagal kokius kriterijus yra vertinami darbuotojų veiklos rezultatai, kasdienė veikla bei kompetencijos, detalizuojama veiklos vertinimo rezultatų sąsaja su atlygio elementais.

UAB „Kofinansavimas“ direktoriaus vertinimą atlieka UAB „Kofinansavimas“ akcininko atstovas. 2020 m. kovo 5 d. visų akcijų savininko INVEGOS, atstovaujamo INVEGOS generalinio direktoriaus, sprendimu Nr. 28.1 26 patvirtintas Kintamosios atlygio dalies taikymo UAB „Kofinansavimas“ direktoriui tvarkos aprašas. Siekiant motyvuoti UAB „Kofinansavimas“ direktorių siekti UAB „Kofinansavimas“ nustatytų veiklos rodiklių, numatyta, kad akcininkas kasmet tvirtina Bendrovės direktoriaus veiklos vertinimo kriterijus bei rodiklius ir (ar) planinius metinius jų dydžius, nuo kurių pasiekimo priklauso kintamosios atlygio dalies taikymas UAB „Kofinansavimas“ direktoriui.

Visutinis darbo užmokestis pagal pareigybes neišskaidomas, nes UAB „Kofinansavimas“ dirba tik 3 darbuotojai (įskaitant direktorių).

Strategija

UAB „Kofinansavimas“ misija ir vizija atitinka INVEGOS misiją ir viziją. UAB „Kofinansavimas“ strategija ir tikslai yra nustatyti INVEGOS strategijoje ir įgyvendinami per KŪB „Koinvesticinis fondas“.
UAB „Kofinansavimas“ strateginė kryptis – Verslo finansavimo prieinamumo didinimas (rinkos nepakankamumo mažinimas).

UAB „Kofinansavimas“ strateginiai tikslai:

  1. Lėšų pritraukimas;
  2. Priemonėms skirtų lėšų panaudojimas.
Politikos / tvarkos / principai

UAB „Kofinansavimas“dalinai taikomos INVEGOS tvarkos ir politikos arba yra parengtos jų pagrindu.
UAB „Kofinansavimas“ taikomi INVEGOS principai.

Informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus
Pranešimas apie UAB „Kofinansavimas“ darbuotojų korupcijos atvejus

Pranešti apie UAB „Kofinansavimas“ darbuotojų korupcijos atvejus galite anonimiškai, pasinaudoję šia pranešimo forma.

UAB „Kofinansavimas“ metiniai pranešimai, veiklos ir finansinės ataskaitos

UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“

Įmonės kodas 305612545 (informacija apie įmonę tvarkoma VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre).

Įmonės veikla yra investavimo subjektų valdymas, investicinių fondų steigimas ir valdymas, investavimas. Veiklos tikslas - įgyvendinti finansines ir skatinamąsias finansines priemones, kurias INVEGA įgyvendina per UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“. INVEGA yra visų (100 %) UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ akcijų savininkė.

UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ įstatinis kapitalas – 1 mln. EUR.

Buveinės registracijos adresas – Lukiškių g. 2, 01108 Vilnius.

Įstatai

UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir akcininkų teisės bei pareigos nesiskiria nuo nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme. 
UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ įstatai